Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Regelverk

Tittel Nummer

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Type: Forskrift
 2004-02-04 nr 448

Kommunal saksbehandling i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven

Type: Forskrift
 2003-12-08-1480

Vedtak om overføring av myndighet til kommunen, fylkesmannen, Landbruksdirektoratet og Direktoratet for mineralforvaltning etter konsesjonsloven, jordlova og odelsloven

Type: Forskrift
 2003-12-08 nr 1479

Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord

Type: Forskrift
 2003-12-08-1434

Forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer

Type: Forskrift
 2003-07-01 nr 919

Tilskudd til fruktlager og godkjenning av omsetningsledd

Type: Forskrift
 2002-07-01 nr 778

Forskrift om gjødslingsplanlegging

Type: Forskrift
 1999-07-01 nr 791

Forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk

Type: Forskrift
 1999-06-29 nr. 763

Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere

Type: Forskrift
 1999-02-03 nr 190

Forskrift om økning i tariffmessig toll - beskyttelsestoll - på landbruksvarer

Type: Forskrift
 1998-12-17 nr 1448

Forskrift om innkreving av omsetningsavgift og overproduksjonsavgift

Type: Forskrift
 1996-12-20 nr 1343

Forskrift om innførselstillatelse av visse produkter som kan anvendes til kraftfôr i husdyrproduksjonen

Type: Forskrift
 1995-06-05 nr 556

Forskrift om taksering og erstatning av naturskader

Type: Forskrift
 1995-06-02-515

Forskrifter til reindriftsavtalen 2020/2021

Type: Forskrift
PDF ikon

Forskrift om endring i forskrift om kvoteordningen for melk og i forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren

Type: Forskrift
PDF ikon

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap

Type: Forskrift
 

Oversikt over endringer i forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland omfattet av ordningen for generelle tollpreferanser

Type: Forskrift
PDF ikon

Oversikt over endringer i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Type: Forskrift
PDF ikon

Oversikt over endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT) 2005-2017

Type: Forskrift
PDF ikon

Forskrift om endring av forskrift om omregningsfaktorer for råvarer til matmel og kraftfôrproduksjon ved fastsettelse av tollsatser og prisutjevningsbeløp

Type: Forskrift
PDF ikon

Fastsettelsesbrev endring i Forskrift om omregningsfaktorer for råvarer til matmel og kraftfôrproduksjon ved fastsettelse av tollsatser og prisutjevningsbeløp

Type: Forskrift
PDF ikon

Forskrift om tilskudd til frøavl m.m. i gras, engbelgvekster, rotvekster og grønnsaker

Type: Forskrift
 

Forskrift om plantevernmidler

Type: Forskrift
 

Forskrift om endringer i diverse forskrifter om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Type: Forskrift
PDF ikon

Forskrift om kompensasjon for produksjonstap etter pålegg om nedslakting av svinebesetninger grunnet påvisning av antibiotikarestente bakterier (MRSA)

Type: Forskrift