Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Regelverk

Tittel Nummer

Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.

Type: Lov/avtaleverk
  2003-11-28-98

Lov og planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Type: Lov/avtaleverk
 LOV-2008-06-27-71

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Type: Lov/avtaleverk
 LOV-1967-02-10

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Type: Lov/avtaleverk
 2009-06-19-100

Lov om toll og vareførsel (Tolloven)

Type: Lov/avtaleverk
 2007-12-21 nr 119

Tolloven § 6-4 Landbruksvarer som innføres for bearbeiding

Type: Lov/avtaleverk
 2007-12-21 nr. 119

Lov om reindrift (reindriftsloven)

Type: Lov/avtaleverk
 2007-06-15-40

Lov om skogbruk (skogbrukslova)

Type: Lov/avtaleverk
 2005-05-27-31

Lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

Type: Lov/avtaleverk
 2004-01-16 nr 05

Lov om innførsle- og utførsleregulering

Type: Lov/avtaleverk
 1997-06-06 nr 32

Jordloven: Lov om jord

Type: Lov/avtaleverk
 1995-05-12 nr 23

Lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven)

Type: Lov/avtaleverk
 1994-03-25-7

Lov om odelsretten og åsetesretten

Type: Lov/avtaleverk
 1974-06-28-58

Lov om forskningsavgift på landbruksprodukter

Type: Lov/avtaleverk
 1970-06-26 nr 74

Lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror (omsetningsloven)

Type: Lov/avtaleverk
 1936-07-10 nr. 06

Forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

Type: Forskrift
 

Forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel m.v.

Type: Forskrift
 

Endringsforskrift FAT 19.12.2014

Type: Forskrift
PDF ikon

Fastsettelsesbrev - Forholdstall for disponibel kvote

Type: Forskrift
PDF ikon

Fastsettelse av endringer i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Type: Forskrift
PDF ikon

Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Type: Forskrift
 

Endringsforskrift til Tollkvoteforskriften av 15. november 2011

Type: Forskrift
 

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Type: Forskrift
 

Endringsforskrift av tollkvoteforskriften av 25. okt. 2010

Type: Forskrift
PDF ikon

Kommunale forskrifter etter konsesjonslova § 7

Type: Forskrift