Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Regelverk

Tittel Nummer

Bestemmelser om overføring av myndighet og forskrift om saksbehandling mv. i kommunen etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven

Type: Rundskriv
 M-6/2003

Lov om odelsretten og åsetesretten av 28. Juni 1974 nr. 58 (odelsloven). Endring i bestemmelsene om delegasjon til fylkeslandbruksstyret.

Type: Rundskriv
 M-6/1995

Omsynet til busetjing i odelsfrigjeringssaker etter lov om odelsretten og åsetesretten av 28. juni 1974 nr. 58 (odelsloven) § 31

Type: Rundskriv
 M-4/2002

Jordlovens formål

Type: Rundskriv
 M-35/1995

Retningslinjer om informasjonsflyt i eggsektoren

Type: Retningslinje
PDF ikon

Hovedprioriteringer og retningslinjer for forskningsmidler avsatt over reindriftsavtalen

Type: Retningslinje
PDF ikon

Kvinnerettede tiltak - prioriteringer og retningslinjer

Type: Retningslinje
PDF ikon

Konvensjonen mellom Norge og Sverige om grenseoverskridende reindrift

Type: Retningslinje
 

Områdeprotokoll til konvensjon mellom Norge og Sverige om grenseoverskridende reindrift

Type: Retningslinje
 

Reinbeitekonvensjon, Norge/Sverige, kartvedlegg 1

Type: Retningslinje
 

Høringsnotat Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Type: Retningslinje
PDF ikon

Fastsettelsesbrev - Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Type: Retningslinje
PDF ikon

Fastsettelsesbrev endringer i Forskrift om administrative tollnedsettelser og i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer 19. desember 2014

Type: Retningslinje
PDF ikon

Tollvernet for såfrø og såkorn

Type: Retningslinje
 

Satser skyssgodtgjørelse og reisetillegg

Type: Retningslinje
PDF ikon

Høringsnotat om forskrift 23.12.2011 nr. 1502 om kvoteordningen for melk

Type: Retningslinje
PDF ikon

Presisering av regelverket for samdrifter i forskrift 23.12.2011 nr. 1502 om kvoteordningen for melk

Type: Retningslinje
PDF ikon

Fastsettelsbrev for forskrift 23.11.2011 nr. 1502 om kvoteordningen for melk

Type: Retningslinje
PDF ikon

Utviklingsfondet for skogbruket - Retningslinjer for stipend

Type: Retningslinje
PDF ikon

Utviklingsfondet for skogbruket - Strategier og policy

Type: Retningslinje
PDF ikon

Utviklingsfondet for skogbruket - Vedtekter

Type: Retningslinje
PDF ikon

Fastsettelsesbrev - Forskrift om administrative tollnedsettelse - endringer i konservesordningen

Type: Retningslinje
 

Fastsettelse av endringer i ordningen for utenlands bearbeiding 2011

Type: Retningslinje
PDF ikon

Retningslinjer for markedsregulering av korn

Type: Retningslinje
PDF ikon

Retningslinjer til Forskrift om tilskudd til tiltak for å tilrettelegge beitearealer for trekkende hvitkinngås og kortnebbgås

Type: Retningslinje
PDF ikon