Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Regelverk

Tittel Nummer

Bestemmelser om overføring av myndighet og forskrift om saksbehandling mv. i kommunen etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven

Type: Rundskriv
 M-6/2003

Lov om odelsretten og åsetesretten av 28. Juni 1974 nr. 58 (odelsloven). Endring i bestemmelsene om delegasjon til fylkeslandbruksstyret.

Type: Rundskriv
 M-6/1995

Omsynet til busetjing i odelsfrigjeringssaker etter lov om odelsretten og åsetesretten av 28. juni 1974 nr. 58 (odelsloven) § 31

Type: Rundskriv
 M-4/2002

Jordlovens formål

Type: Rundskriv
 M-35/1995

Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon

Type: Rundskriv
 M-3/2002

Kommentarer til forskrift om tilskudd til veterinærreiser

Type: Rundskriv
PDF ikon2020-35

Kommentarer til reglene om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Type: Rundskriv
PDF ikon2020-28

Rundskriv 2020-23 Pristilskudd korn og kraftfôr

Type: Rundskriv
PDF ikon2020-23

Kontroll av svine- og fjørfeproduksjonen 2020

Type: Rundskriv
PDF ikon2020-21

Kommentarer til lov og forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

Type: Rundskriv
PDF ikon2020-20

Kommentarer til regelverket for tidligpensjon til jordbrukere og retningslinjer for søknads- og saksbehandling

Type: Rundskriv
PDF ikon2020-17

Tilleggsrundskriv for tilskudd til veterinærreiser - heving av tilskuddstaket for andre kostnader ved bruk av leid skyssbåt

Type: Rundskriv
PDF ikon2020-16

Pristilskudd og avgifter for kjøtt 2020

Type: Rundskriv
PDF ikon2020-15

Rundskriv 2020-12 Kommentarer til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Type: Rundskriv
PDF ikon2020-12

Pristilskudd og avgifter for egg som er levert til eggpakkeri

Type: Rundskriv
PDF ikon2020-10

Kommentarer til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv. (pelsdyrkompensasjonsordningen)

Type: Rundskriv
PDF ikon2020-1

Pristilskudd og avgifter for melk som er levert til meieri

Type: Rundskriv
PDF ikon2020-09

Kommentarer til regelverk for tilskudd til landbruksvikarvirksomhet 2020

Type: Rundskriv
PDF ikon2020 - 4

Kommentarer til reglene i forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. og Jordbruksavtalen kap. 9.2

Type: Rundskriv
PDF ikon2020 - 3

Stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2020

Type: Rundskriv
PDF ikon2019-43

Forvaltning av tilskudd til drenering av jordbruksjord

Type: Rundskriv
PDF ikon2019-15

Utviklingsfondet for skogbruket - Vedtekter

Type: Retningslinje
PDF ikon

Fastsettelsesbrev - Forskrift om administrative tollnedsettelse - endringer i konservesordningen

Type: Retningslinje
 

Fastsettelse av endringer i ordningen for utenlands bearbeiding 2011

Type: Retningslinje
PDF ikon

Retningslinjer til Forskrift om tilskudd til tiltak for å tilrettelegge beitearealer for trekkende hvitkinngås og kortnebbgås

Type: Retningslinje
PDF ikon