Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Boplikt

Gårdsbruk (Copyright: SLF)

Boplikt betyr at noen må bo på en eiendom.
Det kan være boplikt på landbrukseiendommer, og på andre eiendommer. I noen tilfeller følger det av loven at det er boplikt på en eiendom. I andre tilfeller kan kommunen bestemme at det er boplikt på eiendommen, enten ved forskrift, eller i den enkelte sak.

 • Hvilke eiendommer er det boplikt på?

  Boplikt kan settes som vilkår for konsesjon. Kommunen skal ut fra hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap ta stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, om boplikten skal være en personlig plikt for eier, og hvor lenge boplikten eventuelt skal vare. 

  Personlig eller upersonlig boplikt. Personlig boplikt betyr at erververen må bo der selv. Personlig boplikt oppfylles ved at den boplikten gjelder, er registrert som bosatt på eiendommen i Folkeregisteret. Upersonlig boplikt betyr at noen må bo på eiendommen, men at dette ikke trenger å være erververen selv. Upersonlig boplikt oppfylles dermed ved at noen er registrert som bosatt på eiendommen i Folkeregisteret.

  Det er ikke boplikt på konsesjonsfrie erverv. Fra dette gjelder ett unntak: Bebygd eiendom der fulldyrka og overflatedyrka jord på eiendommen er mer enn 35 dekar, eller der eiendommen består av mer enn 500 dekar produktiv skog, kan erverves konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap. Arealgrensen ble hevet fra 25 til 35 dekar 1. september 2017. Det er et vilkår at eiendommen har et hus som er eller har vært i bruk som helårsbolig, eller at det er hus under oppføring på eiendommen, og tillatelsen til oppføringen er gitt med sikte på boligformål. Konsesjonsfriheten er i slike tilfeller betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og bor der selv i minst 5 år. For slike eiendommer er altså boplikten personlig.

  For mer informasjon om konsesjonsfrihet på grunn av slektskap eller odel, se under fanen «konsesjon» til venstre på siden.

  Det gjelder egne regler om boplikt i kommuner som har bestemt at reglene om konsesjonsfrihet helt eller delvis ikke gjelder. Se nærmere under overskriften «Boplikt i kommuner som ønsker helårs bosetting» under fanen «Konsesjon» til venstre på siden.

 • Hva skjer hvis boplikten ikke blir oppfylt?

  Kommunen har ansvar for å kontrollere og følge opp brudd på boplikten. Brudd på boplikten kan føre til at eiendommen blir tvangssolgt.