Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

To kommuner opphevet boplikt i 2017

Namsskogan kommune i Nord-Trøndelag og Åseral kommune i Vest-Agder har i 2017 opphevet boplikt for boligeiendommer i kommunen. Ved årsskiftet hadde 49 kommuner slik boplikt.

Gårdslandskap (Copyright: LMD)

Boplikten gjaldt for boligeiendommer i områder med såkalt nedsatt konsesjonsgrense. Slik boplikt kan fastsettes av kommuner som vil hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig blir brukt til fritidsformål. Behovet for boplikt er typisk i populære fritidsområder som på fjellet og ved sjøen, og der boliger blir kjøpt for å brukes til fritidsformål.

Telemark og Oppland har flest kommuner med forskrift om boplikt.

Fylke

Antall kommuner med boplikt / nedsatt konsesjonsgrense
Telemark                                     9
Oppland8
Buskerud6
Aust-Agder4
Vest-Agder4

Se oppdatert oversikt over disse kommunene. Du kan lese omfanget av boplikt i den lokale forskriften ved å klikke på kommunenavnet.

Ønsker ikke bruke boplikten for å sikre helårs bosetting
Felles for de to kommunene som har vedtatt å oppheve forskriften i 2017, er at de ikke ønsker å bruke konsesjonsloven som virkemiddel for å hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig blir brukt til fritidsbolig. Landbruksdirektoratet innvilget kommunenes søknader om å oppheve forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (boplikt).

Namsskogan kommune begrunnet søknad med at de ønsker å legge til rette for nybygging, og anser det som hensiktsmessig med tiltak som øker både omsetningstakten og prisen på boliger. 

Åseral kommune hadde forskrift om boplikt for boligfeltet Tvinlingknodden, for å hindre at kommunalt subsidierte og tilrettelagde tomter ble brukt som fritidsbolig. Kommunen anser at behovet for forskriften ikke er tilstede ennå, da det ikke er planer om å realisere utbyggingen av boligfeltet i nær framtid.

Nytt i 2017 er også at Sandefjord kommune har fått innført forskrift om nedsatt konsesjonsgrense. Dette er imidlertid bare en følge av at tidligere Stokke kommune hadde boplikt for et mindre område. Den videreføres nå under Sandefjord kommune  ettersom Stokke kommune har slått seg sammen med Sandefjord.

Landbruksdirektoratet endrer egenerklæringsskjema
Enkelte kommuner har i sin søknad til Landbruksdirektoratet pekt på vanskeligheter med å anvende egenerklæringskjema for nedsatt konsesjonsgrense. - Vi arbeider nå med en endring som innebærer forenkling for kommunene, sier fungerende seksjonssjef Berit Lundamo i Landbruksdirektoratet. Målsettingen er å få det klart i løpet av sommeren 2018, og kommunene vil få informasjon i forkant.

Fakta om boplikt

  • Boplikt betyr at noen må bo på en eiendom.
  • Boplikt blir gjerne satt som vilkår for konsesjon ved overdragelse av landbrukseiendom.
  • I noen tilfeller følger det av konsesjonsloven at det er boplikt på eiendommen, for eksempel når nær slekt eller odelsberettiget overtar en landbrukseiendom eller det kan følge av  forskrift innført av kommunen (forskrift om nedsatt konsesjonsgrense).

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (boplikt)
Landbruksdirektoratet har etter konsesjonsloven § 7 myndighet til å fastsette, endre eller oppheve kommunale forskrifter om nedsatt konsesjonsgrense, etter søknad fra kommunen. Den enkelte kommune skal ha stor innvirkning på spørsmålet om det skal fastsettes forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, eller om forskriften skal endres eller oppheves.

Les mer om konsesjon og om boplikt

Kontaktperson

Mer om temaet