Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

To kommuner opphevet boplikten og to kommuner utvidet boplikten i 2018

I 2018 har Forsand kommune i Rogaland og Sirdal kommune i Vest-Agder opphevet boplikten for boligeiendommer i kommunen. Risør kommune og Vang kommune har utvidet forskriften om boplikt. Ved årsskiftet hadde 47 kommuner slik boplikt.

Småbåt i smalt sund (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Kommuner kan fastsette boplikt (forskrift med nedsatt konsesjonsgrense) for å hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig blir brukt til fritidsformål. Behovet for boplikt er typisk i populære fritidsområder som på fjellet eller ved sjøen, og der eiendommer blir kjøpt for å brukes til fritidsformål.

Telemark og Oppland har flest kommuner med forskrift om boplikt.

Fylke                

Antall kommuner med boplikt/nullgrensekonsesjon

Telemark    

9

Oppland

8

Buskerud  

6

Aust-Agder

4

Vest-Agder

3

Østfold

3

Vestfold

3

Trøndelag

3

Akershus

2

Nordland

2

Hedmark

1

Hordaland

1

Rogaland

1

Troms

1

 

Se oversikt over kommuner med forskrift om boplikt. Du kan lese om omfanget av boplikt i den lokale forskriften ved å klikke på kommunenavnet.

Ønsker ikke lenger forskrift om boplikt
Felles for de to kommunene som har vedtatt å oppheve forskriften i 2018, er at de ikke ønsker å bruke konsesjonsloven som virkemiddel for å hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig blir brukt til fritidsbolig. Landbruksdirektoratet innvilget kommunenes søknader om å oppheve forskrift om boplikt.

Forsand kommune mente at det ikke lenger var formålstjenlig å benytte konsesjonsloven som virkemiddel for å fremme bosettingen for de eiendommene boplikten gjaldt for. Kommunen opplevde at forskriften ikke ga noen positiv effekt, men heller forsterket en utrygg tilværelse for de som hadde investert i bolig i kommunen.

Sirdal kommune opphevet forskriften i juni 2018. Landbruksdirektoratet la til grunn at kommunen ikke lenger ønsket å benytte konsesjonsloven som virkemiddel for å fremme bosetting.

Færder kommune har innført forskrift om nedsatt konsesjonsgrense. Dette er imidlertid bare en følge av at tidligere Tjøme kommune hadde innført boplikt. Det er denne boplikten innen samme område som nå videreføres, ettersom Tjøme kommune nå er innlemmet i Færder kommune.

Risør og Vang kommune utvider boplikten
Risør kommune har hatt forskrift om boplikt siden 1979 for eiendommer som er eller har vært i bruk som helårsbolig. I 2012 ble forskriften utvidet til også å gjelde eiendommer med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig i områder regulert til boligformål. I februar 2018 ble forskriften ytterligere utvidet til også å gjelde tomter. Kommunen vurderte det slik at det var viktig for kommunens arealpolitikk og tilrettelegging for bosetting at erververe av ubebygde tomter regulert til boligformål, også fikk vilkår om at den fremtidige boligen skal nyttes til helårsbolig. Risør kommune begrenset samtidig forskriften til at den ikke skulle gjelde leilighetskompleksene i områdene Flisvika og på Holmen. Her ville kommunen ikke pålegge boplikt.

Vang kommune ønsket å utvide forskriften slik at også boligtomter skal brukes til helårsboliger og ikke til fritidsboliger. I tillegg ønsket kommunen å oppheve slektskapsunntaket. På denne måten vil heller ikke erverv av boliger mellom nær familie gi fritak for boplikt.

Fakta om boplikt

Boplikt betyr at noen må bo på en eiendom.

  • Boplikt blir gjerne satt som vilkår for konsesjon ved overdragelse av landbrukseiendom.
  • I noen tilfeller følger det av konsesjonsloven at det er boplikt på eiendommen, for eksempel når nær slekt eller odelsberettiget overtar en landbrukseiendom.
  • Kommunen kan bestemme boplikt ved forskrift om nedsatt konsesjonsgrense.

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (boplikt)
Landbruksdirektoratet har etter konsesjonsloven myndighet til å fastsette, endre eller oppheve kommunale forskrifter om nedsatt konsesjonsgrense, etter søknad fra kommunen. Den enkelte kommune skal ha stor innvirkning på spørsmålet om det skal fastsettes forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, eller om forskriften skal endres eller oppheves.

Les mer om konsesjon og om boplikt her.

 

Kontaktperson