Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Grunndata og kart

Et eksepmpel på gårdskart (Skog og landskap )

 • Landbruksregisteret

  Landbruksregisteret er Landbruksdirektoratet sitt kunderegister.

  Innhold
  Kunderegisteret inneholder informasjon/grunndata om landbrukseiendommer, personer og foretak, og eventuell sammenheng mellom disse enhetene. Registeret sikrer entydig og felles identifikasjon av enhetene. Det benyttes felles offentlige identifikasjonsnøkler fra såkalte horisontale nasjonale registre, slik disse er etablert av Enhetsregisteret (organisasjonsnummer), Det Sentrale Folkeregisteret (fødselsnummer) og GAB/Matrikkelen (gårdsnummer/bruksnummer/festenummer pr. grunneiendom). Som en tilleggsidentifikasjon etableres og administreres det såkalte ”produsentnummeret” i registeret. Denne nummerserien vil etter hvert avvikles.

  Oppdatering
  Vedlikehold skjer først og fremst gjennom automatiske oppdateringer fra Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret – foretak og bedrifter), Statens kartverk (GAB/Matrikkelen tinglyste hjemmelshavere for grunneiendommer) og Skattedirektoratet (Det Sentrale Folkeregisteret - navn og adresse for personer), og registeret består i hovedsak av opplysninger fra disse registrene. Koordinatfesting av foretak samt sammenkopling av grunneiendommer til landbrukseiendom fortas av landbruksforvaltningen. Nye enheter legges inn av landbruksforvaltningen, og opplysningene om disse oppdateres deretter fra de nasjonale fellesregistrene. 

  • Eiendommer. Grunnopplysninger for relevante eiendommer (landbrukseiendommer) hentes inn via saksbehandlere hos kommuner, fylkesmenn og Landbruksdirektoratet , og oppdateres fra GAB/Matrikkelen én gang pr døgn, samt suppleres med egne data i Landbruksdirektoratet
  • Foretak/bedrifter. Grunnopplysninger for relevante foretak/bedrifter hentes/oppdateres fra Enhetsregisteret én gang pr døgn
  • Personer. Grunnopplysninger for relevante personer hentes inn via saksbehandlere hos kommuner, fylkesmenn og Landbruksdirektoratet. Oppdateres fra Det Sentrale Folkeregisteret 5 ganger pr år


  Hvem kan benytte landbruksregisteret?
  Landbruksregisterets oppgave er å understøtte forvaltningen av lovpålagte forvaltningsoppgaver innenfor landbrukssektoren gjennom å utgjøre et felles kunderegister for Landbruksdirektoratet. Opplysninger fra registeret kan benyttes i forbindelse med oppfølging av lover og reguleringer, forvaltning av tilskudd, erstatninger og avgifter, samt resultatkontroll, rapportering, statistikkproduksjon, utredninger og forskning. Offentlig forvaltning og organisasjoner som bistår ved forvaltningsoppdrag kan få tilgang til registeret. Utover dette formålet er det ikke anledning til å videreformidle opplysninger fra de nasjonale fellesregistrene. Lokal og regional landbruksforvaltning har tilgang til registeret via egen webtjeneste.

  Oppdatering av arealtall
  Jordregisteret er en rapport som viser hvor mye areal det er på hver grunneiendom på bakgrunn av kartopplysningene. Dette jordregisteret benyttes til å oppdatere Landbruksregisteret, Landbruksdirektoratet sitt grunndataregister.

  Hver høst vil det gjennomføres en massivoppdatering av arealtall i Landbruksregisteret fra jordregister for alle landets kommuner. 

  Kommunen kan også bestille eget jordregister. Klikk her for å bestille jordregister.

 • Hva er gårdskart?

  Gårdskart er et kart med arealressurser og arealtall fordelt på arealklassene for hver landbrukseiendom.

  Gårdskartet består av informasjon fra tre kilder: Landbruksregisteret (Landbruksdirektoratet sitt grunndataregister) med oversikt over hvilke gårdsnummer og bruksnummer landbrukseiendommen består av. Eiendomsgrensene i kartet er hentet fra Matrikkelen, i tillegg  vise arealklassene som fulldyrket jord, overflatedyrket jord, innmarksbeite, produktiv skog og annet areal fra arealressurskartet AR5.

  Basert på informasjonen fra de tre kildene beregnes det hvor mange dekar det er av hver arealklasse for hver landbruks­eiendom. Gårdskartet kan presenteres som et vanlig topografisk kart eller med målestokkriktig flyfoto (ortofoto) som bakgrunn.

  Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har ansvar for tjenesten. Les mer på deres hjemmeside.

  Gårdskart på internett
  Tjenesten viser kart over arealressurser med arealtall for en valgt landbrukseiendom. Den er tilrettelagt for landbruksforvaltningen og alle eiere og brukere av landbrukseiendommer. Tjenesten er også tilgjengelig for parter innen Geovekst og Norge digitalt.

  Det tas utgangspunkt i det til en hver tid beste kartgrunnlaget som er tilgjengelig på digital form. Kvaliteten og dekningen av kartgrunnlaget varierer fra kommune til kommune, og oppdatering av kartgrunnlaget pågår kontinuerlig.

  Gjør oppslag i tjenesten Gårdskart på internett, hvor du kan hente opp kart for enkelteiendommer. Tjenesten er åpen for alle. 

 • Ajourhold av AR5

  Oppdaterte arealopplysninger i Gårdskart og Landbruksregister forutsetter et oppdatert kartgrunnlag. Opplysninger om hvilke grunneiendommer som er knyttet til hvilket hovednummer (landbrukseiendom) oppdateres i Landbruksregisteret og eiendomsinformasjon holdes oppdateres i Matrikkelen.

  Ansvar for ajourhold av AR5 er delt:

  Endringer i AR5 er ikke å anse som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Landbruksdirektoratet har svart Fylkesmannen i Innlandet på spørsmål om endringer i AR5 er å anse som et enkeltvedtak.

  Oppdatering av arealtall i Landbruksregisteret med arealtall fra jordregister er omtalt under «Landbruksregisteret».

Kontakt