Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Jordleieundersøkelsen 2020 – store endringer regionalt

Resultatene viser til dels store endringer for enkelte jordanvendelser i noen regioner. På landsbasis er endringene mindre. Årets jordleieundersøkelse må tolkes i lys av endringer i kommune- og regionstruktur.

Gård med åker og rundballer (Copyright: Colourbox.com)

 

Som for de foregående årene var det små endringer i prisen for leie av areal til kornproduksjon og innmarksbeite, mens det var noe større endringer for poteter, grønnsaker/bær og grasproduksjon.

Den største prisøkningen var for areal til potetdyrking, der prisen økte med 6,8 prosent til 725 kroner. Også prisen for leie av jord til grasdyrking økte med 4,5 prosent, til nærmere 280 kroner per dekar. Prisen for leie av innmarksbeite økte med drøyt 4 prosent og nærmer seg 75 kroner per dekar.

Jordleigeprisar-per-produksjon 2016–2020 Foto: Landbruksdirektoratet

Prisen for leie av jord til grønnsak-/bærdyrking gikk ned med 26 kroner tilsvarende 2,5 prosent. Nedgangen for utmarksbeite på 10 kroner er nær halvering av prisen fra 2019, noe som er på nivå med prisene i årene 2016 til 2018. Prisen for leie av jord til korndyrking ble marginalt redusert, og ligger fortsatt på i overkant av 370 kroner per dekar. 

Regionale forskjeller gir størst utslag
Normalt er det større endringer i prisene regionvis enn på landsbasis. I årets undersøkelse har også endringene i kommune- og fylkesstruktur hatt en innvirkning på prisene. Den største endringen med betydning for jordleieundersøkelsen er sammenslåingen av Vestfold og Telemark til ett fylke. Kommunene i det som tidligere var Vestfold fylke er flyttet fra region Østlandet til region Vestfold og Telemark og Agder. 

I Rogaland har prisene gått ned for leie til alle formål med unntak av grønnsaker/bær og innmarksbeite. Prisene i Rogaland er likevel fortsatt blant de høyeste i landet, men også andre steder i landet er det høye leiepriser. Dette gjelder særlig enkelte steder på Østlandet og i Trøndelag, samt enkelte deler av Agder og Vestfold og Telemark for utleie av jord til grønnsaker/bær og poteter. 

Mens enkelte områder i landet opplever rift om jorda og høye leiepriser, er utfordringen i andre deler av landet å få noen til å drive jorda slik at den holdes i hevd. I slike områder er leieprisene lave eller null. I stedet for betaling, eller i tillegg til en lav betaling, bidrar leietaker med motytelser i form av vedlikeholdsarbeid eller naturalia. Vanlige motytelser kan være gjerdehold, grøfting, snøbrøyting og kjøtt. Betaling i form av naturalia forekommer oftest i Nord-Norge, på Vestlandet og i Telemark/Agder, men også på deler av Østlandet. 

Les hele jordleieundersøkelsen for 2020

 

Foto på forsiden: Jon Ola Syrstad

Kontaktperson

Mer om temaet