Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Jordleiepriser 2012

Statens landbruksforvaltning har våren 2012 foretatt den årlige undersøkelsen av jordleiepriser i kommunene. Som tidligere har det vært god oppslutning om undersøkelsen. Over 300 kommuner er blitt forespurt om informasjon, hovedsakelig de kommunene som har aktivt jordbruk. Resultatene som presenteres her er basert på svarene fra 244 kommuner. For regioner med bare 1-2 registreringer per kategori er ikke tallene tatt med i oversiktene.

Traktor sårSom tidligere er det stilt spørsmål om leiepriser på ”god” og ”dårlig” jord. Med ”dårlig” jord menes jord som er dårlig grøftet eller i dårlig hevd.  Det kan også være brattlendt jord, jord som er dårlig arrondert, vanskelig tilgjengelig, eller som har lite hensiktsmessig inndeling.

Tallene i undersøkelsen er basert på gjennomsnittspriser i kommunene. Mange kommuner har i år som i fjor meldt om at det er store prisvariasjoner innenfor samme kommune. Det kan være stor forskjell på prisene i attraktive områder i kommunen i forhold til mindre attraktive områder. Faktorer som kan spille inn er for eksempel hvor sentralt i kommunen eiendommen ligger, størrelse på eiendommen, avstand til leierens gård, avlingsnivå og tilgang til vann/vanningsanlegg. En generell tilbakemelding er at flere steder i landet er prisene relativt stabile for god jord, men at det er store variasjoner for dårlig jord. Flere steder i Midt-Norge meldes det om rift etter god jord.

Prisene gjenspeiler det nivået som gjelder når det betales leie. Innrapporteringene til SLF tyder på at en stadig større del av jordbruksarealene leies ut ”gratis”. Noen ganger kompenseres leie av jorda gjennom naturalytelser som snøbrøyting, gjerdehold, kanthogst, ved, lammeslakt og lignende. Stadig oftere er eieren glad for at jorda blir brukt og at den holdes i hevd. Enkelte steder meldes det om at det kan være nødvendig å betale for å få slått jorda. I mindre attraktive jordbruksområder meldes det dessuten om at det på grunn av nedgang i aktive bønder etter hvert vil bli vanskelig å få noen til å slå graset, selv mot betaling.

Prisutviklingen på landsbasis for jordleie til ulike produksjoner fra år 2006 er presentert i form av en indeks. Indeksen er basert på gjennomsnittlige leiepriser på god jord.

Indeksutvikling 2006-2012. Basisår 2000 = 100

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Grasdyrking         95         98         89         95         92         93       100
Korndyrking       105       107       105       110       112       116       118
Grønnsakdyrking       103         98         99         92       103       116       122
Potetdyrking       106       114       115       109       112       114       128
Kulturbeite       104         96         71         74         79         81         77

Jordleiepriser indeksert 2006-2012

Som indeksutviklingen viser, har prisene på jord til grasdyrking økt med sju prosentpoeng fra 2011 til 2012, og er nå på samme nivå som i 2000. For korndyrking har indeksen økt med to prosentpoeng, mens grønnsak- og potetdyrking har økt med henholdsvis seks og tolv prosentpoeng for samme periode. Prisene på jord til potetdyrking har økt mest i perioden fra 2000. For kulturbeite viser indeksen en nedgang på fire prosentpoeng fra i fjor.

Resultatet av undersøkelsen på landsbasis fordelt i kroner per dekar for de ulike produksjonene ser slik ut:

Jordleiepriser 2012 i kroner per dekar på landsbasis. Fordelt på produksjonsformer.

Kr/daa God jord Dårlig jord
  Lavest Høyest Middel Endring fra foregående år Lavest Høyest Middel
Grasdyrking 0 1000 213 14 0 500 96
Korndyrking 20 1000 310 5 0 300 179
Grønnsakdyrking 100 2000 698 34 10 800 305
Potetdyrking 100 2000 511 55 5 800 250
Kulturbeite 0 300 59 -3      
Utmarksbeite 0 50 6 -3      

Grasdyrking
For grasdyrking er det en liten gjennomsnittlig økning i prisen på landsbasis, noe som gjelder både god og dårlig jord. Dersom en ser på tallene for landsdelene, ser man at bildet blir mer variert, og det er store forskjeller i prisnivå. Rogaland, som har høyest pris, har en nedgang fra i fjor, mens Vestlandet for øvrig viser økning. Noe økning er det også for de andre landsdelene. I Trøndelag er det en betydelig stigning i høyeste registrerte pris, for øvrig er det stabilt fra fjoråret. Det er merkbart at stadig flere regioner har 0 – null som laveste pris, også for god jord.

Spesielt for grasdyrking gjentas det at det blir stadig flere arealer som leies bort gratis, med den begrunnelse at eierne ønsker at arealet blir brukt, at det holdes i hevd, og for å hindre gjengroing. For mer marginale arealer er dette stadig oftere hovedregelen.

Priser på leie av jord til grasdyrking i kroner per dekar. Fordelt på geografiske områder.

Kr/daa God jord Dårlig jord
Grasdyrking        Lavest Høyest Middel Endring fra foregående år Lavest Høyest Middel
Østlandet 25 500 293 19 0 300 142
Telemark/Agder 0 500 176 5 0 100 59
Rogaland 180 550 325 -22 80 400 178
Vestlandet 0 430 174 44 0 250 64
Trøndelag 40 1000 199 25 0 500 85
Nord-Norge 0 200 80 4 0 100 28

Korndyrking
Prisene for utleie til korndyrking er nesten uendret fra i fjor på landsbasis. Høyest gjennomsnittspris finner vi i Rogaland, etterfulgt av Østlandet og Trøndelag. Regionalt er det små endringer fra i fjor, med unntak av Trøndelag som viser noe økning. Vestlandet (dvs. bare Møre og Romsdal for denne produksjonen) viser en nedgang i år. Nord-Norge er ikke med i oversikten, da det er meget liten kornproduksjon der. For kornproduksjon viser det seg at Trøndelag også her har den høyeste registrerte prisen, som er kraftig økt fra i fjor.

Priser på leie av jord til korndyrking i kroner per dekar. Fordelt på geografiske områder.

Kr/daa God jord Dårlig jord
Korndyrking        Lavest Høyest Middel Endring fra foregående år Lavest Høyest Middel
Østlandet 100 600 341 4 0 300 198
Telemark/Agder 100 350 231 10 50 150 113
Rogaland 475 600 505 -8      
Vestlandet 20 200 66 -25 50 50 50
Trøndelag 150 1000 315 26 50 300 161
Nord-Norge              

Grønnsaksdyrking
For jord til grønnsaksdyrking er jordleieprisene generelt høye. Dette gjelder særlig i Rogaland, men også på Østlandet og i Trøndelag er prisene høye. Prisene har økt noe siden 2011. Dette gjelder både landet som helhet og de største regionene for grønnsakdyrking. Spesielt for Trøndelag er det betydelig økning, hvor det er stor etterspørsel etter god jord. For Vestlandet har prisene gått noe ned, mens Nord-Norge, som ligger lavt i utgangspunktet er relativt stabil. Høyeste enkeltpris er registrert i Trøndelag, og refererer seg til de beste grønnsakdistriktene. Både der og i Rogaland er det en kraftig økning for høyeste pris. 

Priser på leie av jord til grønnsaksdyrking i kroner per dekar. Fordelt på geografiske områder.

Kr/daa God jord Dårlig jord
Grønnsakdyrking Lavest Høyest Middel Endring fra foregående år Lavest Høyest Middel
Østlandet 550 1800 950 25 400 800 525
Telemark/Agder 100 1000 445 31 100 300 250
Rogaland 600 1500 1018 47 600 600 600
Vestlandet 150 520 412 -38 75 150 113
Trøndelag 150 2000 943 186 50 50 50
Nord-Norge 100 200 170 8 10 50 24

Potetdyrking
Prisene på jord til potetdyrking er også relativt høye, og den kategorien som øker mest i år. Trøndelag har den høyeste middelprisen, etterfulgt av Rogaland og Østlandet. Prisene har økt sterkt i Trøndelag og på Vestlandet. Endringen på Vestlandet kan ha sammenheng med en tilsvarende nedgang i fjor. For øvrig viser prisen i Rogaland markant økning. Endringene på Østlandet, i Telemark/Agder og i Nord-Norge er små. Høyeste enkeltpris er registrert i Trøndelag, etterfulgt av Østlandet og Telemark/Agder.

Priser på leie av jord til dyrking av poteter i kroner per dekar. Fordelt på geografiske områder.

Kr/daa God jord Dårlig jord
Potetdyrking Lavest Høyest Middel Endring fra foregående år Lavest Høyest Middel
Østlandet 283 1000 611 19 150 800 475
Telemark/Agder 100 1000 367 4 200 350 260
Rogaland 620 900 718 53      
Vestlandet 150 610 438 172 75 200 138
Trøndelag 400 2000 800 244      
Nord-Norge 100 200 161 19 5 50 20

Beite
Prisene på jord til beite er generelt lave, og naturlig nok aller lavest for utmarksbeite. For både innmarksbeite/kulturbeite og utmarksbeite er prisene omtrent uendret fra i fjor. Prisene er høyest på Østlandet, etterfulgt av Rogaland. Mye beite leies nå ut gratis for å hindre gjengroing.

Priser på leie av jord til beite i kroner per dekar. Fordelt på geografiske områder.

Kr/daa Kulturbeite Utmarksbeite
Beite Lavest Høyest Middel Endring fra foregående år Lavest Høyest Middel Endring fra foregående år
Østlandet 0 300 86 -7 0 50 21 1
Telemark/Agder 0 80 33 2 0 2 0 0
Rogaland 40 250 98 -23 1 15 9 -6
Vestlandet 0 100 39 10 0 20 2 0
Trøndelag 10 100 56 2 0 15 4 -19
Nord-Norge 0 100 31 4 0 3 0 -6