Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Jordleiepriser 2013

Resultatene fra den årlige undersøkelsen av jordleiepriser i kommunene er nå klare. Statens landbruksforvaltning har våren 2013 forespurt over 300 kommuner om jordleiepriser for deres kommune. Responsen fra kommunene har vært god, og resultatene nedenfor er basert på svarene fra 217 kommuner.

Dyrket areal.  Foto: Bioforsk
Jord til grønnsak- pg potetdyrking ligger høyest i pris på SLFs jordleieundersøkelse.

I undersøkelsen ber vi kommunene om å oppgi gjennomsnittlig leiepris fordelt på utleie til følgende produksjonsformer: Grasdyrking, korndyrking, grønnsaksdyrking, potetdyrking, utmarksbeite og innmarksbeite. Vi ber også om at det skilles mellom ”god” og ”dårlig” jord, for alle produksjonene med unntak av innmarksbeite og utmarksbeite. Med ”dårlig” jord menes jord som er dårlig grøftet eller i dårlig hevd. Det kan også være brattlendt jord, jord som er dårlig arrondert, vanskelig tilgjengelig, eller som har lite hensiktsmessig inndeling.

Resultatene fra undersøkelsen er basert på gjennomsnittspriser i kommunene, oppgitt i kroner per dekar per år.

Store prisvariasjoner
En del kommuner melder om store variasjoner innenfor kommunen. Det kan være stor forskjell på prisene i attraktive områder i kommunen i forhold til mindre attraktive områder. Faktorer som kan spille inn er for eksempel hvor sentralt i kommunen eiendommen ligger, størrelse på eiendommen, avstand til leierens gård, avlingsnivå og tilgang til vann/vanningsanlegg. Flere steder i landet er prisene relativt stabile for god jord, mens det er store variasjoner for dårlig jord.

Naturlig nok er det utleie av god jord, og da helst til poteter og grønnsaker, som har de høyeste prisene. I enkelte områder er det stort press og relativt høye priser på utleie til disse produksjonene.  Dernest kommer utleie til korn og gras, og lavest priser er det for innmarksbeite og utmarksbeite.  Flere melder om at utleie av dårlig jord til potet- og grønnsaksproduksjon ikke er aktuelt.

Gjenytelser
Betaling i naturalia er vanlig en del steder, mest utbredt på Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge. Ofte brukes det som betaling for leie av innmarks- eller utmarksbeite, eller jord til gressproduksjon.  Det kan også være betaling for dårlig jord, eller jord som ligger i mindre attraktive områder.  Ved utleie til beite, er gjerdehold, grøfting og annet vedlikehold mye brukt som gjenytelse. Andre vanlige gjenytelser er snømåking eller betaling i form av kjøtt/slakt. Enkelte steder betales det ingenting, men utleier er kun glad om noen skjøtter arealet. Dette er mest utbredt i Nord-Norge. For utleie til beite, melder flere om at det betales per dyr på beite.

Noen priser viser spesielt store variasjoner fra 2012. Dette gjelder blant annet kraftig nedgang i leiepriser til grønnsak- og potetproduksjon i Trøndelag. Selv om prisene ble kontrollert i fjor, ser vi nå at fjorårets priser som ble oppgitt fra enkelte kommuner var alt for høye. Årets tall viser en mer normal utvikling fra 2011.

Prisutviklingen på landsbasis for jordleie til ulike produksjoner fra 2006 er presentert i form av en indeks. Indeksen er basert på gjennomsnittlige leiepriser for god jord, angitt i kroner per dekar per år.

Indeksutvikling 2006-2013. Basisår 2000 = 100

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Grasdyrking         86         95         98         89         95         92         93       100       101
Korndyrking       105       105       107       105       110       112       116       118       118
Grønnsaksdyrking         99       103         98         99         92       103       116       122       118
Potetdyrking       105       106       114       115       109       112       114       128       114
Kulturbeite         96       104         96         71         74         79         81         77         79

Indeksert utvikling i jordleiepriser på landsbasis 2006 - 2013

Som vi ser av indeksen, er det kun små eller ingen endringer i fra i fjor for utleie til gress, korn og kulturbeite.  Utleie til grønnsaksdyrking har gått ned med fire prosentpoeng, mens prisen for potetdyrking har sunket med hele 14 prosentpoeng.

Jordleiepriser 2013 i kroner per dekar per år på landsbasis. Fordelt på produksjonsformer
Utgangspunkt i middelverdiene for god jord.

Landet

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Grasdyrking

190

203

197

199

213

216

Korndyrking

274

287

294

305

310

310

Potetdyrking

459

434

446

456

511

453

Grønnsaksdyrking

566

528

588

664

698

675

Kulturbeite

55

57

61

62

59

61

Utmarksbeite

11

13

9

9

6

6

 

 

 

 

Jordleiepriser utvalgt dyrkingsjord 2010-2013

 

Grasproduksjon
Priser på leie av jord til grasdyrking i kroner per dekar per år.  Fordelt på geografiske områder

Kr/daa God jord Dårlig jord
Grasdyrking Lavest Høyest Middel Endring fra foregående år Lavest Høyest Middel
Østlandet 25 450 284 -10 0 250 131
Telemark/Agder 0 350 157 -20 0 150 61
Rogaland 180 510 368 43 80 400 171
Vestlandet 0 400 181 7 0 250 75
Trøndelag 40 300 160 -39 0 125 73
Nord-Norge 0 200 64 -17 0 80 25

For grasdyrking ser vi at gjennomsnittsprisen for god jord har gått noe ned på Østlandet, i Telemark/Agder, Trøndelag og i Nord-Norge.  På Vestlandet har prisen gått litt opp, mens Rogaland har hatt den største økningen.

Som nevnt ovenfor er grasdyrking en av de produksjonene hvor det er mange arealer som leies ut gratis eller mot gjenytelser. Ofte er den som leier ut bare glad for at arealet holdes i hevd, slik at man hindrer gjengroing.

 

Korndyrking
Priser på leie av jord til korndyrking i kroner per dekar per år. Fordelt på geografiske områder

Kr/daa God jord Dårlig jord
Korndyrking Lavest Høyest Middel Endring fra foregående år Lavest Høyest Middel
Østlandet 200 600 336 -5 0 375 195
Telemark/Agder 150 300 217 -13 0 180 101
Rogaland 475 500 485 -20 300 300 300
Vestlandet 125 250 192 126 50 150 100
Trøndelag 150 500 260 -54 50 200 134

For korn ser vi at prisen er omtrent stabil på Østlandet, mens det har vært en liten nedgang i Telemark/Agder og Rogaland. I Trøndelag har prisen gått mest ned, en nedgang på 54 kr fra i fjor. Nord-Norge er ikke med i denne oversikten, fordi det er veldig lite kornproduksjon der. I år har vi også valgt å ta ut Vestlandet i denne oversikten. Det er liten kornproduksjon, og få innrapporterte tall som oppgis som usikre og med store variasjoner.

 

Grønnsaksdyrking
Priser på leie av jord til grønnsaksdyrking i kroner per dekar per år. Fordelt på geografiske områder

Kr/daa God jord Dårlig jord
Grønnsaksdyrking Lavest Høyest Middel Endring fra foregående år Lavest Høyest Middel
Østlandet 300 1800 794 -156 450 450 450
Telemark/Agder 300 800 480 35 250 400 310
Rogaland 900 1500 1138 120 500 600 550
Vestlandet 200 630 465 53 75 450 308
Trøndelag 150 1200 600 -343 50 50 50
Nord-Norge 0 400 180 10 30 100 65

For grønnsaker ser vi at gjennomsnittsprisen har gått litt opp i Telemark/Agder, på Vestlandet og i Nord-Norge, mens den har økt med 120 kr i Rogaland. På Østlandet har det vært en betydelig nedgang, blant annet har Hedmark oppgitt betydelig lavere priser i år enn i fjor. Den største nedgangen ser vi i Trøndelag, med en nedgang fra 943 i 2012 til 600 i 2013.

Som nevnt ovenfor ble det for grønnsaker og poteter meldt om høye priser i fjor, spesielt for enkelte kommuner i Trøndelag. Vi har grunn til å tro at det ble rapportert høyere priser for 2012 enn det som var reelt. Det er derfor sannsynlig at nedgangen ikke har vært så stor som tallene viser, og at en heller bør se på utviklingen fra 2011.

 

Potetdyrking
Priser på leie av jord til potetdyrking i kroner per dekar per år. Fordelt på geografiske områder

Kr/daa God jord Dårlig jord
Potetdyrking Lavest Høyest Middel Endring fra foregående år Lavest Høyest Middel
Østlandet 273 750 537 -74 110 350 260
Telemark/Agder 0 1000 359 -8 0 350 189
Rogaland 500 900 652 -67      
Vestlandet 200 630 454 16 75 450 294
Trøndelag 200 1200 544 -256      
Nord-Norge 0 400 124 -37 30 100 77

Gjennomsnittsprisene for utleie av jord til potetproduksjon har gått litt opp på Vestlandet, men ellers har det vært nedgang i resten av landet. Størst har nedgangen vært i Trøndelag. Dette skyldes trolig dårligere økonomi i potetdyrking de siste årene, og at det derfor er en nedgang i produksjonen.  Den store nedgangen i Trøndelag skyldes trolig, som for grønnsaker, at det ble innmeldt for høye priser i fjor (se ovenfor).

 

Beite
Priser på jord til beite i kroner per dekar per år. Fordelt på geografiske områder

Kr/daa Kulturbeite Utmarksbeite
Beite Lavest Høyest Middel Endring fra foregående år Lavest Høyest Middel Endring fra foregående år
Østlandet 0 150 74 -12 0 30 12 -8
Telemark/Agder 0 80 35 2 0 2 1 0
Rogaland 40 277 114 15 0 50 22 7
Vestlandet 0 182 63 23 0 10 2 -1
Trøndelag 0 100 50 -7 0 15 3 -20
Nord-Norge 0 50 16 -15 0 3 0 -6

Prisene på jord til beite er generelt lave, og vi ser at det kun er små endringer i gjennomsnittsprisene fra 2012 til 2013.  Prisene på utmarksbeite er naturlig nok de laveste.

Vi ser at prisene er høyest i Rogaland, etterfulgt av Østlandet og Vestlandet. De laveste prisene finner vi i Nord-Norge. For beite leies jorda ofte bort gratis for å hindre gjengroing, eller mot naturalia/gjenytelser.

Til neste år kommer trolig SLF til å innhente pris per beitedyr i stedet for per dekar.