Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Offentliggjøring av vedtak

Landbruksdirektoratet er nasjonal fagmyndighet på blant annet eiendomslovgivningsområdet. Som en følge av dette, fatter vi vedtak etter blant annet konsesjonslov og jordlov.

Hvem har avgjørelsesmyndighet i de ulike sakene
I konsesjons-, jordlovs- og nydyrkingssaker er hovedregelen at kommunene har vedtaksmyndighet i førsteinstans, mens fylkesmannen er klageinstans. I enkelte sakstyper er imidlertid fylkesmannen førsteinstans, mens Landbruksdirektoratet behandler eventuelle klager over fylkesmannens vedtak.

I tillegg har Landbruksdirektoratet, som overordnet organ, også myndighet til å omgjøre kommunens eller fylkesmannens vedtak etter konsesjonslov og jordlov. Hjemmelen for dette ligger i forvaltningsloven § 35. Som regel brukes denne adgangen kun unntaksvis, og da etter at søker har begjært (bedt) Landbruksdirektoratet om dette.

Hvorfor publiserer vi vedtak
Som overordnet forvaltningsorgan driver Landbruksdirektoratet med rådgivning og veiledning av fylkesmannen, kommuner og privatpersoner. Vi gir også råd til Landbruks- og matdepartementet på eget initiativ, og ellers når departementet ber oss om det. Som et ledd i denne rådgivningstjenesten legger vi her ut enkelte av våre vedtak og beslutninger som vi mener kan ha interesse for våre brukere – først og fremst kommuner, men også privatpersoner og fylkesmenn.  

Du finner vedtakene sortert under menypunktene til venstre.