Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Avklaring av arealklassifisering - juletreproduksjon

Spørsmål om klassifisering av areal i AR5 som jord eller skog ved midlertidig omdisponering til juletreproduksjon, og konsekvenser for konsesjon, boplikt og odelsrett.

Statens landbruksforvaltning sendte spørsmål til Landbruks- og matdepartementet om hvordan gjennomføring av vedtak om midlertidige omdisponering av jordareal til juletreproduksjon, skulle registreres i AR5 (arealklassifisering). Dette kan ha betydning for om eiendommen er odlingsjord, om det er boplikt på eiendommen og om eiendommen er konsesjonspliktig – alt etter i hvilket arealmessig grenseland eiendommen befinner seg.

Svaret fra departementet finnes her.

Konklusjon: Så lenge arealet i henhold til vedtak er midlertidig omdisponert til juletreproduksjon, anses arealet som skogsmark. Det vil si fra trærne er plantet og frem til tilbakeføring til dyrka mark har skjedd. Dette innebærer også, som Landbruks- og matdepartementet skriver, at bl.a. odelsberettigede etter omstendighetene kan ha klagerett på et vedtak om å gi midlertidig omdisponeringssamtykke til dette formål.