Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Spørsmål og svar om tørkeskader på skog

Landbruksdirektoratet har i løpet av 2014 mottatt mange henvendelser om skader på både yngre planter og eldre skog. Her svarer vi på noen sentrale spørsmål om skader på skog og hva du kan gjøre.

 

(Sist oppdatert: 02.12.2014)                               Last ned PDF for utskrift

Hva har skjedd med skogen

Hvorfor har barskogen blitt brun, og nyplantet gran visnet?

Skadene skyldes etter all sannsynlighet en form for uttørking som følge av det spesielle klimaet vi har hatt langs kysten vinteren 2014. En mild vinter med mangel på snødekke i kombinasjon med mye vind, stabil vindretning og variable innvintringsforhold, er trolig årsaken til de stedvis omfattende skadene på skogen.

Les mer om tørkeskader på skog hos Skog og landskap

Hva kan du som skogeier gjøre

Hva bør jeg gjøre med plantefelt med store skader?

I mange plantefelt med store skader vil det være behov for suppleringsplanting eller nyplanting. Plantene er mest utsatt første vinteren etter utplanting, og vil gradvis bli mer robuste. Planter som fremdeles har grønt bar vil sannsynligvis komme med nye skudd, men skaden kan påvirke kvaliteten, ved at det dannes dobbelttopp.

Hva bør jeg gjøre med større skog som har blitt brun?

I de delene av krona som fremdeles har grønn barmasse er sannsynligvis knoppene uskadde. Litt avhengig av mengde grønn barmasse vil trærne sannsynligvis overleve.

Skogskadene har en negativ påvirkning på tilvekst og motstandsdyktighet mot sopp og innsekter. Stor granbarkbille kan oppformere seg i skadet granskog, for informasjon om risiko og hva du bør gjøre, se spørsmål om barkbilleangrep under. I områder uten Stor granbarkbille kan du vente å se hva som skjer.

Er det risiko for barkbilleangrep i min skog?

Stor granbarkbille har hittil ikke vært et problem på Vestlandet, men i Trøndelagsfylkene kan det være risiko for oppformering av barkbillepopulasjonen. I områder hvor Stor granbarkbille fins må du vurdere om det er behov for å sette i gang tiltak straks. Er du usikker, ta kontakt med skogbrukssjefen i din kommune. Les også om barkbilleangrep i spørsmålet foran.

Er det mulig å få tilskudd/ økonomisk støtte til tiltak

Kan jeg få tilskudd til suppleringsplanting eller nyplanting?

Din kommune kan disponere tilskuddsmidler til suppleringsplanting eller nyplanting på arealer med store skader som følge av klima/tørkeskader. For mer informasjon om tilskudd og satser, ta kontakt med skogbrukssjefen i din kommune.

Kan jeg forsikre meg mot tørke/ klimaskader på skog?

Det finnes per i dag ikke forsikringsordninger for klima/ tørkeskader på skog. Ta kontakt med Skogbrand forsikring for mer informasjon.

Kan tørke/ klimaskade på skog dekkes av Naturskadefondet?

Skadene på skog faller utenfor naturskadelovens virkeområde. Lovteksten er klar på at skader som «umiddelbart skyldes tørke» ikke er erstatningsbetingende, jf. Naturskadeloven § 4, annet ledd. Skadene på skog skyldes juridisk sett ikke en naturulykke. Det betyr at tørke/ klimaskade ikke er kategorien saker som skal meldes og/eller behandles av naturskadefondet via lensmannsetaten.

Kan jeg bruke skogfond til nyplanting/ suppleringsplanting selv om jeg ikke har penger på skogfondskonto?

For deg som planlegger å hogge skog innen utgangen av neste kalenderår kan skogkulturutgifter som nyplanting eller suppleringsplanting dekkes av skogfond selv om du ikke har skogfondsmidler på konto. For eksempel om du planter i 2014 kan du få skattefordelen ved bruk av skogfond, dersom du hogger tømmer i løpet av 2014/15 og betaler inn utestående beløp innen årsskifte 2015/16. Dette heter udekka investeringer og reguleres av forskrift om skogfond o.a. § 12 tredje ledd.

Hjelp myndighetene og skogforskningen å kartlegge skader

Hvor kan jeg rapportere inn skader jeg har observert i skogen?

Har du skader i nye plantefelt kan du kontakte skogbrukssjefen i kommunen. Det er viktig for forvaltningen å få inn gode data for å kunne vurdere omfang og evt. virkemiddelbruk. Har du selv sett skadene og gjort en vurdering av antall døde trær per daa og summen av skadet areal, forenkler dette arbeidet for skogbrukssjefen.

Du kan også rapportere inn skader i både plantefelt og eldre bestand, gjerne med bilder, via Skog og landskap sin portal for registrering av skogskader på nett.