Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Landbruksveier

Skogsbilvei

Bygging av nye og ombygging av eldre landbruksveier er hjemlet i skogbrukslova og jordlova, og behandles gjennom forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier.

Det er mulig å søke tilskudd til skogsveiene i landbruket - les mer om dette under "Tilskudd" i menyen til venstre.

 • Om skogsveiforvaltningen

  Figuren nedenfor gir en oversikt over gangen i den ordinære saksbehandlingen for godkjenning av landbruksveier og tilskudd til skogsveiene. Alle registreringene som blir gjort ved saksbehandling knyttet til skogsveier lagres i Landbruksforvaltningens fagsystem ØKS, som igjen er sammenkoblet med Kartverket sine databaser for kartfesting av bl.a. skogsveier.

  Bilde_Skogsveiforvaltning

 • Hvordan søke om landbruksvei?

  Når gårdbrukerne skal bygge en vei, må de søke om å få bygge veien. Dersom landbruksnytten utgjør over 50 % i veianlegget behandles søknaden etter forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier (landbruksveiforskriften). Landbruksveier er bilveier og traktorveier som bygges i samsvar med normaler for landbruksveier fastsatt av Landbruks- og matdepartementet, og enklere veier som er nødvendig for landbruksvirksomheten. Har veien under 50 % landbruksnytte vil den behandles etter plan- og bygningsloven. I alle veisakene skal det gjøres vurderinger etter naturmangfoldsloven.

  Gjeldende landbruksveiforskrift trådte i kraft 1. juli 2015. Landbruks- og matdepartementet jobber med et rundskriv som vil bli gjort tilgjengelig så fort som mulig.

  Verktøy til nytte for søker og saksbehandler

  I forbindelse med den nye landbruksveiforskriften er det laget en NYTTEKALKULATOR (EXCEL) (sist oppdatert 29.02.2016) som skal være et hjelpemiddel for å avgjøre hvilket regelverk som kommer til anvendelse. Legg merke til informasjonsboksene som dukker opp ved å føre musepekeren over de små røde trekantene.

  Det er også laget en kalkulator for LØNNSOMHETSBEREGNING (EXCEL) (sist oppdatert 06.10.2015) som kan være nyttig i kompliserte saker der mange interesser skal veies opp mot hverandre. Ved behandling og prioritering av tilskuddssøknader er dette lønnsomhetsprogrammet spesielt aktuelt å bruke.   

  Det er kommunene som behandler og godkjenner byggesøknadene, og som fatter vedtak. Fylkesmannen er klageinstans. Ta kontakt med kommunen der du bor for mer informasjon og veiledning om byggesøknaden for landbruksveier.

  Søknadsskjema, forskriftene, veinormalene og spørsmål og svar om landbruksveier finner du i menyen til venstre i skjermbildet. Der er det også en link mot tilskudd til skogsveier, hvor du også finner spørsmål og svar om tilskudd til skogsveier

  Det ligger også mye nyttig informasjon om skogsveier på www.skogsvei.no, som administreres av Skogkurs.

  Hos Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) kan du laste ned en avansert skogsveikalkulator som beregner lønnsomhet og kostnadsfordeling mellom interessentene  i veien.

 • Sluttføring og godkjenning

  Når veianlegget er ferdigstilt skal kommunen gjennomføre kontroll av veianlegget. Alle veier som har mottatt tilskudd blir kontrollert, mens det foretas kontroll på et utvalg av veiene som ikke har mottatt tilskudd.

  Resultatene av disse kontrollene publiseres i den årlige rapporten "Resultatkontroll av skogbruk og miljø", som utgis av NIBIO etter oppdrag fra Landbruksdirektoratet. Les rapporten her.

 • Vedlikeholdskontroll

  Eierne av skogsveier som har mottatt tilskudd er forpliktet til å vedlikeholde veien i henhold til vilkårene som ble gitt ved tilsagnet om tilskudd. Kommunen, sammen med fylkesmannen, følger opp vedlikeholdsplikten via regelmessige kontroller.

  Ta kontakt med kommunen der du bor for mer informasjon rundt vedlikeholdsplikten for skogsveier.

Kontakt

Siste nyheter