Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Flere skogsveier i 2015

I 2015 ble det ferdigstilt 109 km nye skogsbilveier. 356 km av det gamle skogsbilveinettet ble opprustet. Til sammen investerte skogeierne 244 mill. kroner i skogsveier. Av dette var ca. 90 mill. kr statlige tilskudd.

-Vi har en økning i antall km med ferdigstilte skogsbilveier i 2015, det tyder på at vi nå begynner å se effekten av Regjeringens økte bevilgninger til skogsveier, sier seniorrådgiver Jørn Lileng i Landbruksdirektoratet. Ikke siden 2003 har det vært ferdigstilt så mye skogsbilveier som nå, fortsetter han.

Statistikken skiller mellom bygging av nye veier og opprusting av gamle. Hedmark bygde 16,5 km nye skogsbilveier i 2015, og topper med det landsstatistikken, Sogn og Fjordane bygget 14,2 km nye veier, Oppland 11,4 km nye veier.

Skogsbilveier 2015 (opprusting og nybygging) Foto: Landbruksdirektoratet

Opprusting av gamle veier er et viktig tiltak, det reduserer transportkostnadene for skogeier og veiene rustes opp blant annet for å tåle et mildere og våtere klima. Opprusting av de gamle skogsveiene har størst omfang i innlandsfylkene. Det er naturlig fordi det er i innlandsfylkene mesteparten av de gamle skogsveiene ligger. Som diagrammet viser bygget Oppland om 78 km av det gamle skogsbilveinettet, Hedmark 50,5 km og Buskerud 38,2 km. På Vestlandet og i Nord-Norge er det mest behov for nye veier for å få hentet ut skogen som er reist i etterkrigstiden

Tilskudd gir bedre veier og økt aktivitet
244 mill. kroner ble investert i skogsveinettet i 2015. Det er en økning på 58 mill. kr fra året før. Diagrammet viser hvordan tilskudd og totale veikostnader fordeler seg på opprusting og nybygging av veier.

Fordeling tilskudd vs totalt investert i veibygging 2015 Foto: Landbruksdirektoratet

90,2 mill. kroner at totale investeringer er tilskudd. Over halvparten av tilskuddsmidlene, 47,0 mill. kroner, gikk til ombygging av skogsbilveier, og 32,2 mill. kroner gikk til nybygging. De resterende tilskuddsmidlene på 11 mill. kroner gikk til traktorveiene.

Tilskudd er et virkemiddel blant annet for å bedre infrastrukturen og stimulere til effektiv logistikk på tvers av eiendomsgrenser. Dette øker aktiviteten. Når det gis tilskudd setter myndighetene krav blant annet om klima- og miljøhensyn.

Skogeierne kan også bruke egne skogfondmidler til veibygging, og får da skattefordel når de investeres i skogsveier.

Byggekostnadene varierer mye
I 2015 var gjennomsnittskostnaden for å bygge en ny skogsbilvei på 769 kr/m, og ombyggingskostnaden var 340 kr/m. Traktorveiene kostet i gjennomsnitt 174 kr/m.

Veibyggingskostnader 2002 - 2015 Foto: Landbruksdirektoratet

Kostnadene for traktorveier og ombygging av bilveier har vært noenlunde stabile de senere årene, mens nybyggingskostnadene for bilveiene har økt. Varierende topografi, grunnforhold og tilgang på masser, gjør at byggekostnadene varierer mye mellom fylkene. I 2015 kostet det i gjennomsnitt 487 kr/m å bygge en skogsbilvei i Hedmark, mens det kostet 1329 kr/m i Møre og Romsdal. Generelt koster det mer å bygge skogsveier på Vestlandet enn i skogstrøkene på Østlandet.

Ved utgangen av 2015 var det totalt ca 47 900 km med skogsbilveier og 56 600 km med traktorveier i Norge.

Gå til Landbruksdirektoratets statistikk om skogsveier

Foto på forsiden: Landbruksdirektoratet

Mer om temaet