Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Flere skogsveier i 2017

Ny statistikk fra Landbruksdirektoratet viser at det i 2017 ble ferdigstilt 275 km nye skogsveier tilpasset tømmerbil og traktor. 442 km av det gamle veinettet ble opprustet.

Skogeierne investerte 267 mill. kroner i skogsveibygging i 2017. Av dette er 91,6 mill. kroner offentlige tilskudd, og 69 mill. kroner fra egen skogfondkonto. 54 prosent av investeringene gikk til opprusting av gamle skogsveier.

Tilskudd og skogfond er viktig for å få i gang gode veiprosjekter, både ved nye veier og utbedring av gamle. Det stilles spesifikke krav både til å sikre miljøkvaliteter, forebygge klimaskader ved f.eks flom og overvann, og krav til at veistandarden er tilpasset dagens tømmerbiler.

Byggeaktiviteten er omtrent på nivå med 2016. Størst aktivitet var det i skogfylkene Hedmark og Oppland.

Fylkesvis skogsveibygging 2017 Foto: Landbruksdirektoratet

Kostnadene til veibygging øker, stor variasjon mellom fylker
Kostnadene for å ruste opp de gamle skogsbilveiene har hatt en stigende tendens de siste årene, samtidig har nybyggingskostnadene hatt en markant økning.

Varierende topografi, grunnforhold og tilgang på masser gjør også at byggekostnadene varierer mye mellom fylkene. Generelt koster det mer å bygge skogsveier på Vestlandet enn i skogstrøkene på Østlandet. En skogsbilvei (veiklasse 3) kostet i 2017 gjennomsnittlig i underkant av 500 kr/m i Hedmark, mens gjennomsnittskostnaden var over 1300 kr/m i Rogaland.

Kostnader skogveibygging 2002 til 2017 Foto: Landbruksdirektoratet

Les mer og finn flere tall om skogsveier på statistikksidene

 

 

 

 

Mer om temaet