Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skogsveibyggingen økte i 2016

I 2016 ble det ferdigstilt 122 km med nye skogsbilveier i Norge. 421 km av de gamle bilveiene ble opprustet. Samlet investerte skogeierne 222 mill. kroner i bilveinettet, hvor 87 mill. kroner ble finansiert med tilskudd.

Skogsbilvei Foto JørnLileng

For traktorveiene viser tallene for 2016 at skogeierne ferdigstilte 156 km nye veier, og de rustet opp 70 km av det gamle traktorveinettet. Disse tiltakene resulterte i en investering på 46 mill. kroner, hvor skogeierne mottok 11 mill. kroner i tilskudd.     

-De tre siste årene har det vært en økning i både bygging av nye veier og opprusting av det gamle veinettet. Etter en sammenhengende nedgangen siden starten på 1990-tallet, peker pilene nå oppover sier seniorrådgiver Jørn Lileng i Landbruksdirektoratet. 

Ved utgangen av 2016 var det totalt ca. 48 000 km med skogsbilveier og 56 700 km med traktorveier i Norge.

Skogeierne i Hedmark ferdigstilte mest nye bilveier i 2016, med 31 km, etterfulgt av Oppland, Telemark, Vest-Agder, alle med 11 km.

Oppland topper statistikken for opprusting av de eldre skogsbilveiene, med 87 km, etterfulgt av Hedmark (65 km), Buskerud (46 km), Østfold (38 km) og Nord-Trøndelag (29 km).

Veinyhet Diagram 1

For å bygge en ny skogsbilvei i 2016 var meterkostnaden på landsnivå 660 kroner. Opprusting av de gamle skogsbilveiene (ombygging) kostet 335 kroner. For traktorveiene var meterkostnaden 202 kroner.

Kostnadene for å ruste opp de gamle skogsbilveiene har hatt en stigende tendens de siste årene, mens nybyggingskostnadene har hatt en markant økning. Varierende topografi, grunnforhold og tilgang på masser gjør at byggekostnadene varierer mye mellom fylkene.

Generelt koster det mer å bygge skogsveier på Vestlandet enn i skogstrøkene på Østlandet. For eksempel var meterkostnaden for skogsbilvei (v.kl 3) i underkant av 400 kroner i Hedmark i 2016, mens kostnaden var over 1100 kroner i Hordaland og Nord-Trøndelag.

Veinyhet Diagram 2

Totalt investerte skogeierne i alt 268 mill. kroner på skogsveinettet i 2016. 58 prosent (154 mill. kroner) av investeringene gikk til opprusting av det eksisterende skogsveinettet. Dette er viktige for å tilpasse de gamle skogsveiene til dagens tømmerbiler, og ikke minst som et klimatiltak i en tid med mildere vintere og økt nedbør.

60 prosent (58 mill. kroner) av tilskuddsutbetalingene på 98 mill. kroner gikk til opprustingstiltak. De resterende midlene (40 mill. kroner) gikk til nybygging av skogsveier.

Tilskuddssatsene varierer mellom fylkene fra ca 25 – 50 prosent av anleggskostnadene. I 2016 var gjennomsnittlig tilskuddssats for hele landet på ca. 37 prosent.

Veinyhet Diagram 3

 

Gå til Landbruksdirektoratets statistikksider for: