Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prosjektet 'Skogsvei og kart'

Dette er et prosjekt som gjennomføres av landbruksforvaltningen i nært samarbeid med Kartverket. Målet er å etablere et register hos landbruksforvaltningen over alle skogsveier, der veiene er koblet til Kartverkets kartfesting av de samme veiene. Når dette er på plass, kan man registrere egenskapene og tilstanden til disse veiene på en konsistent måte i en felles, nasjonal løsning.

 • Om prosjektet 'Skogsvei og Kart'

  Som resultat av et samarbeidsprosjekt mellom blant annet Kartverket og Landbruksdirektoratet, ble det i 2014 etablert en løsning hvor geometri og egenskaper for en skogsvei kan registreres og vedlikeholdes. Skogsveiprosjektet har som mål å ajourføre og komplettere informasjonen om alle skogsveier i Norge i denne løsningen. Landbruksforvaltningen i kommuner og hos Fylkesmannen blir svært sentrale i dette arbeidet, mens Kartverket og Landbruksdirektoratet har en viktig oppgave med organisering, tilrettelegging og oppfølging. Dette prosjektet bør og må sees i sammenheng med Kartverkets arbeid med å etablere enn ny kartbase for traktorveier (FKB TraktorveiSti), og vi anbefaler alle involverte å ta hensyn til dette ved planlegging og gjennomføring i egen region.

  Landbruksdirektoratet har også sendt ut et informasjonsbrev til Fylkesmennene om dette prosjektet.

  Hovedmålet med prosjektet er å samle all informasjon om landbruksveiene  i Norge i en felles database, og kunne presentere disse i en åpen, nasjonal kartløsning. Denne innsynsløsning vil bli etablert innenfor portalen Kilden, som er tilgjengelig hos Norsk Institutt for Skog og Landskap. Løsningen vi gi en nyttig oversikt over den ressursen som disse veiene kan være, både for skognæringa, i beredskapssammenheng og for allmenheten generelt. For landbruksforvaltningen vil det være et viktig verktøy ved prioritering av tilskuddsmidler og når man skal utarbeide hovedplaner for skogsveier. For politikere og administrasjon vil det gi oppdatert og lett tilgjengelig informasjon i saker som berører skog- og utmarksområder.

  På denne nettsiden finner du informasjon om prosjektet, og tips til kommuner og fylkesmenn for gjennomføring av prosjektet i eget område. Som det går fram av figuren nedenfor, vil skogsveiprosjektet være en ekstra oppgave som må gjennomføres i tillegg til de ordinære forvaltningsoppgavene for skogsveier som kommune og Fylkesmann allerede er pålagt. All registrering som inngår i skogsveiprosjektet skal gjennomføres i ØKS (landbruksforvaltningens fagsystem for skogordningene).

  Bilde_Skogsveiforvaltning_Skogsveiprosjekt

  Skogsveiprosjektet kan deles inn i to hoveddeler: Ajourføring av eksisterende veier og registrering av veiegenskaper. Du finner beskrivelsen av disse delprosjektene nedenfor. Som en følge av Kartverkets registreringsprosjekt for traktorveier er beskrivelsen av arbeidet knyttet til ajourføring splittet mellom skogsbilveier og traktorveier. Det er naturlig at oppgaven med ajourhold av skogsbilveier gjennomføres først, mens egenskapsregistreringene (som vi antar at i de fleste tilfeller vil gjelde bilveiene) kommer seinere. Tidspunkt for ajourhold av traktorveiene må som nevnt sees i sammenheng med Kartverkets traktorveiprosjekt. Vår anbefaling er at kommunene tar en gjennomgang av sine skogsbilveier innen utgangen av 2016.

  Fanene ‘Tips for gjennomføring av skogsveiprosjektet’ og ‘Spørsmål og svar’ inneholder praktiske råd og tips for gjennomføring av prosjektet. Under ‘Tips for gjennomføring’ kan du også finne noen instruksjonsvideoer som beskriver hvordan du løser utvalgte oppgaver ved registrering i ØKS.

  I fanen ‘Status for skogsveiprosjektet i Norge’ kan du holde deg oppdatert om framdriften for prosjektet rundt omkring i landet.

 • Ajourføring av skogsbilveier

  Denne delen av prosjektet skal sikre at alle skogsbilveier er registrert i kartet hos Kartverket, og at de i tillegg er registrert i vårt veiarkiv (i ØKS) med et minimum av informasjon – nemlig navn på veien, veiklasse og byggeår. I tillegg skal all historisk veiinformasjon i ØKS, som f.eks. tilskuddssøknader for skogsveier, kobles sammen med den veien i veiarkivet som den tilhører.

  Veiarkivet i ØKS er et nytt register som etableres som del av dette prosjektet, og ved oppstarten hentet vi inn alle skogsbilveier som var registrert hos Kartverket. Nøkkelen som knytter veiene i vårt veiarkiv til kartfestingen hos Kartverket, er satt sammen av  kommunenummer, veinummer og parsellnummer. Dette må være en unik nøkkel for hver vei i hele Norge, og vi omtaler den ofte som SVEG_ID. Ved bygging av nye veier, eller når vi har en vei som ikke er registrert hos Kartverket, må den opprettes i ØKS og tildeles vei- og parsellnummer. Du kan lese mer om hvordan vi anbefaler at tildeling av vei- og parsellnummer bør gjøres her.

  Den som skal jobbe med å ajourføre skogsveiene må ha god kunnskap om skogsveiene i kommunen. Dersom den som gjør registeringsjobben kjenner alle skogsveiene i kommunen, kan denne jobben i sin helhet løses ved å sitte på kontoret. Vi har forsøkt å legge til rette for at arbeidet i ØKS kan gjøres mest mulig effektivt, og det finnes funksjoner som gjør at man enkelt kan få oversikt over hva som er utført og hvor mye av jobben som gjenstår. Vi har laget en veiledning - Ajourføring av skogsbilveier - som gir en trinn-for-trinn beskrivelse av hvordan man kan utfører de tekniske oppdateringene i ØKS. Du finner veiledningen under 'Publikasjoner', eller ved å klikke her.

  Det er laget en brukermanual til ØKS, og der finnes beskrivelser for hvordan du skal ajourføre og koble veiene. Du kan laste ned brukermanualen ved å klikke her. Se også instruksjonsvideoene som du finner under ‘Tips for gjennomføring’, som viser eksempel på hvordan koblingene gjennomføres i praksis i ØKS.

 • Ajourhold av traktorveier

  Dette vil kunne gjøres etter samme metodikk som skogsbilveiene, men er først aktuelt når Kartverket har etablert den nye TraktorveiSti-databasen. Vi legger inn mer presis informasjon her så snart vi kjenner flere detaljer om dette.

 • Egenskapsregistrering

  Alle skogsveier som bygges i Norge blir klassifisert i henhold til ‘Normaler for landbruksveier’, som er ei håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til åtte forskjellige klasser av landbruksveier. Som følge av ordinær bruk, klimatisk påvirkning og (godt eller dårlig) vedlikehold, vil tilstanden til veien endre seg over tid, noe som kan føre til vesentlige avvik fra den tekniske tilstanden som veiens veiklasse skulle tilsi. For de som skal benytte veien (f.eks. lange og tunge tømmervogntog), er det viktig å kjenne til en mest mulig oppdatert status for veien før den skal benyttes.

  For å dekke dette behovet, er det laget funksjonalitet i ØKS for å registrere tilstanden for en del viktige egenskaper hos skogsveiene. All egenskapsregistrering knyttes til den enkelte vei via veiarkivet, og eksempler på egenskaper som kan beskrives er snuplasser, bruer, slitelag, grøfter, stikkrenner m.m. Noen av egenskapene som beskriver objekter som bruer, snuplasser og bommer, kan også stedfestes ved inntegning på kartet. Listen med  egenskaper er lang og kan enkelt utvides med nye egenskaper, men det er opp til det enkelte fylke å bestemme hvor omfattende og detaljert man ønsker å gjøre registreringene i sin region. Her er det viktig å huske at dette er informasjon som endres hele tiden, og som derfor må vedlikeholdes for å beholde sin verdi, noe som kan kreve betydelige ressurser dersom man har valgt et svært ambisiøst nivå for de opprinnelige registreringene.

  Under fanen ‘Tips for gjennomføring’ vil dere finne forslag til og beskrivelser av hvordan man kan gjennomføre egenskapsregistreringen. For de som skal starte opp et prosjekt for egenskapsregistrering av skogsveier anbefaler vi å ta kontakt med de fylkene og kommunene som allerede har igangsatt eller sluttført slike prosjekt, for å høste erfaringer. For de som allerede har gjennomført egenskapsregistreringsprosjekt og som har mye digitale data lagret, er det mulig å overføre disse direkte inn i ØKS og den nasjonale databasen. For mer informasjon rundt prosjekt for egenskapsregistrering eller overføring av tidligere regisrerte data, ta kontakt med Per Olav Rustad eller Jørn Lileng  hos Landbruksdirektoratet.

 • Tips for gjennomføring av skogsveiprosjektet

  Her samler vi tips og anbefalinger for den praktiske gjennomføringen av skogsveiprosjektet. Avsnittet er inndelt i de samme tre områdene som beskrevet ovenfor: Ajorføring av skogbilveier, ajourhold av traktorveier og egenskapsregistrering.
  Landbruksdirektoratet vil utarbeide forslag til hvordan hver av de tre områdene bør gjennomføres i praksis. Etter hvert som vi får gode eksempler, ideer og tilbakemeldinger fra prosjektene rundt omkring i landet, vil vi forsøke å legge ut dette. Vi er avhengig av tilbakemeldinger fra dere der ute for at denne siden skal bli en effektiv kanal for deling av informasjon. I tillegg kan dere finne nyttig informasjon fra svar på en del spørsmål som vi publiserer under fanen ‘Spørsmål og svar’.

  Nederst kan dere finne linker til instruksjonsvideoer som viser hvordan man kan utfører forskjellige registreringsoppgaver i ØKS.

  Ajourføring av skogbilveier:

  Vi har leget en 'trinn-for-trinn' beskrivelse som inneholder forslag til praktisk organisering av arbeidet med oppdatering av skogsbilveiene. Du finner dokumentet under menypunktet 'Publikasjoner', eller ved å klikke her.

  Ajourhold av traktorveier: 

  Ingen dokumenter tilgjengelig foreløpig.

  Egenskapsregistrering: 

  Ingen dokumenter tilgjengelig foreløpig.

  Instruksjonsvideoer:

  Du kan starte, stoppe eller ta en pause i framvisning ved å klikke i de blå feltene ("innholdsfortegnelsen") som kommer opp til venstre i siden som vises når du klikker på linkene nedenfor.

  Koble veisøknad til veiarkivet Viser hvordan veisøknader skal kobles til veiarkivet.
  Kartløsningen i ØKS Eksempler på de mest vanlige funksjonene.

   

 • Status for skogsveiprosjektet i Norge

  Her vil vi forsøke å dele informasjon om framdriften av skogsveiprosjektet rundt omkring i landet. Det gjennomføres nå pilotprosjekter i noen kommuner.

Kontakt

  Siste nyheter