Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Spørsmål og svar

 • Prosjektet - Skogsveier og kart

  Hvem er det som legger inn skogsveiene i ØKS?
  Det er de skogansvarlige i kommunene som har ansvaret med å gjøre jobben. Fylkene bør være en viktig støttespiller for kommunene i dette arbeidet.

  Hvordan registreres gamle veidata som foreligger digitalt?
  Hvis dataene ligger lagret digital, kan Landbruksdirektoratet være behelpelig med å importere disse direkte inn i ØKS. Dette kan spare kommunene for mye tid til manuelle registreringer, og bidra til at verdifulle ‘historiske’ data blir tatt vare på.

  Hva gjør man der kommunene allerede har igangsatt skogsveiregistreringer?
  Da kan man ta kontakt med Landbruksdirektoratet  som sammen med kommunen kan se på mulighetene for å importere allerede registrerte veidataene direkte inn i ØKS.

  Hvilke veiparametere må minimum registreres i ØKS?
  De parameterne som må regiseres er: Veinummer, parsellnummer, veiklasse, veinavn og byggeår. I tillegg skal veien kartfestes, dersom den ikke allerede er tegnet inn i kart hos Kartverket.

  Hvordan bør kommunen gå fram hvis de ønsker å få i gang mer omfattende egenskapskartlegging av skogsveier?
  Det er allerede gjennomført slike prosjekt i flere kommuner i landet, og det er mulig å høste erfaringer fra disse. Det er viktig å bruke litt tid på å vurdere hvor mye veidata som er hensiktmessig å registrere i prosjektene. Jo flere parametere man velger å registrere, jo mer omfattende og kostnadskrevende blir det å holde dataene oppdatert i fremtiden.

  Hvor mange veiegenskaper er det mulig å registrere i ØKS?
  I ØKS er det definert et sett med ca. 20 sentrale veiparameterne som det kan være aktuelt å registrere, men kommune/fylke bestemmer selv hvor mange av disse man ønsker å benytte. Systemet er også fleksibelt i forhold til å opprette flere parametere, men med tanke på kostnaden ved å holde dataene oppdatert, forsøker vi å begrense det totale antallet.

  Hvordan skal kommunene lage veinummer?
  Det er viktig er alle skogsveier får unike veinummer. Alle veier skal identifiseres med kommunenr, veinummer og parsellnummer, og denne identen kaller vi for veiens SVEG_ID (skogsvei-identitet). En egen veileder beskrives hvordan vi anbefaler at tildeling av vei- og parsellnummer bør gjøres.

  Skal det lages nye veinummer for gamle veier som allerede har et nummer?
  Landbruksdirektoratet anbefaler at man i utgangspunktet beholder de gamle vei- og parsellnumrene. Ett unntak vil være der to forskjellige veier viser seg å ha samme veinummer. Det viktigste vil alltid være at en vei har samme SVEG_ID i Landbruksdirektoratets veiarkiv og i Kartverkets databaser, siden det er denne koblingsnøkkelen som knytter egenskaper og kartfesting sammen. Endringer i vei- og parsellnummer for en vei bør skje samtidig i landbruksforvaltningens veiarkiv og hos Kartverket.

  Hvor kommer nybygde veier inn i veiarkivet og kartet?
  Nye veier legges til i veiarkivet når en godkjent byggesøknaden registreres inn i ØKS. Informasjon (geometrien) om veien sendes til Kartverket samtidig med at veien registreres som ferdig bygget i ØKS.

  Hvor lang tid tar det fra en vei er godkjent som ferdig bygget i ØKS til den blir synlig hos Kartverket?
  Dette bør normalt være synlig etter en til to uker.

  Hvilke hjelpemidler må man ha for å starte registrering av skogsveiene?
  Man trenger kun tilgang til ØKS. Alle oppdateringer i veiarkivet skjer i ØKS, og fra ØKS har du tilgang til en kartløsning hvor du kan tegne inn veilinjer, bruer, snuplasser og andre veiobjekter.

  Trenger man GIS-kompetanse for å regiserte skogsveiene i ØKS?
  Nei, det er ikke nødvendig med GIS kompetanse, siden veiene kan tegnes inn via en enkel kartløsning i ØKS. Denne veilinja vil benyttes på kart fram til kommunen eller Kartverket tegner den mer nøyaktig. Det er derfor viktig at alle som tegner inn veier via ØKS gjør dette så nøyaktig som mulig. Vi anbefaler derfor å finjustere inntegnede veier på kart i stor målestokk og kontrollere inntegning med forskjellige bakgrunnskart.

  Hvordan kan brukere som ikke har tilgang til ØKS få se informasjon om skogsveiene?  
  All informasjon fra veiarkivet vil på sikt bli publisert som en del  av portalen Kilden hos Norsk Institutt for Skog og Landskap.

Siste nyheter