Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tømmerkaier

Tømmerkai (Copyright: SLF)

Tømmerkaier er en viktig del av infrastrukturen i skogbruket og rasjonell tømmerhåndtering gir reduserte transportkostnader. Det kan bevilges 50 millioner kroner i tilskudd til tømmerkaier i 2020.

Søknadsprosedyren er todelt. Frist for å sende inn skisse av utbyggingsprosjektet for tømmerkaien er 15. april.

Landbruksdirektoratet gir tilbakemelding om hvilke skisser som blir prioritert.

15. august er frist for endelig søknad fra de prioriterte skissene.

For mer informasjon om tilskudd, satser og vilkår se menypunkt tilskudd i venstremargen.

 • Søknadsprosedyre og behandling

  Det er de framtidige eierne av kaianleggene som, i samarbeid med skogbruket, kan søke om tilskudd til bygging av tømmerkaier og tilhørende terminaler. En hensiktsmessig kaistruktur langs kysten er et avgjørende grep for å sikre kostnadseffektive virkesleveranser til innenlands foredlingsindustri og produktflyt til markeder nasjonalt og internasjonalt, som bidrag til positive sysselsettings- og verdiskapingseffekter. Landbruksdirektoratet vil behandle søknader etter innspill fra fylkesmannen og skognæringa.

  Landbruksdirektoratet behandler søknadene i to trinn. Først som en kortfattet skisse, og deretter en fullstendig søknad for de som går videre etter skissebehandlingen. Landbruksdirektoratet vurdere hvilke kaiprosjekter som går videre til full søknad.

  I skissene er det ikke samme krav til omfang og nøyaktighet som i den fullstendige søknaden. Men det er uansett ønskelig at punktene nedenfor omtales i både skissene og eventuelt seinere søknad:

  • Eierforhold
  • Samarbeid
  • Tømmervolumer
  • Tømmertransport
  • Adkomst og lagermuligheter
  • Dybdeforhold og tekniske krav
  • Kostnadsanslag og finansieringsplan
  • Drifts- og vedlikeholdsansvar
  • Bruksrettigheter for skogbruket

  (Du finner mer deltaljer rundt hvert punkt i fanen nederst)

  Av hensyn til tidsrammen for bevilgningen er det er ønskelig med rask byggestart. Arbeidsfrist for slike prosjekter er 3 kalenderår inkl. kalenderåret inkl. det kalenderåret bevilgningen gis.

  Det er ønskelig med en god forankring av aktuelle kaiprosjekter for skogbruket. Ta gjerne kontakt med skogansvarlig hos Fylkesmannen eller Helge Kårstad, tlf. 480 20 261, i kai-prosjektet for kystskogbruket for å drøfte aktuelle utbyggingsprosjekt.

 • Mer om punktene i skisser/søknader

   Nedenfor ser du en nærmere beskrivelse av punktene i skissene/søknadene:

  Eierforholdet til kaianlegget er viktig å få fram, både før og etter utbygging. Det er eier av kaien som skal søke om tilskudd og som vil være ansvarlig for at tilskuddet brukes i samsvar med vilkårene. Ulike eierforhold må ikke bli en begrensende faktor i forhold til adgang og bruk for skogeiere som sokner til kaien.

  Tømmervolumene som en anslår vil bli transportert fra kaien i kommende 25 års periode, vil være en viktig opplysning for å prioritere mellom prosjekter og bestemme tilskuddets størrelse. Disse vurderingene bør begrunnes i en beskrivelse av de skogområdene og tømmerressursene kaien dekker og hvordan tilgjengeligheten er til disse skogressursene.

  Tømmertransport og veistandard på det offentlige veinettet i kaianleggets tilførselsområde, skogsveistandard og –dekning samt forholdene for terrengtransport bør beskrives. Hvis det må gjennomføres utbygging av skogsveier og eventuelt utbedring av offentlige veier for å få tilgang til tømmerressursene, bør det gjøres et anslag på omfanget av denne utbyggingen og hvilke tømmerressurser dette berører.

  Adkomsten og lagermulighetene på kaien må beskrives. For eksempel om tømmeret kan kjøres helt fram til kaifront og hvor mye og hvor lenge tømmeret kan lagres. Dersom forhold ved kaien skaper begrensninger for tømmertransporten må dette komme fram. Det gunstigste er å kjøre tømmeret fram til kaifront og lagre det midlertidig der til båten ankommer, men dette betinger at tømmerlageret kan legge beslag på kaifronten, eller deler av kaifronten, for en periode. Alternativt om lagerplass for tømmer ligger i umiddelbar nærhet til kaien.

  Dybdeforhold og tekniske krav til kaianlegget beskrives. Her er blant annet kaifrontens lengde et viktig punkt for skogbruket. Dybden bør, etter utbygging, være minst 8 meter ved laveste tidevannstand.

  Samarbeid med andre aktører beskrives dersom det er aktuelt. Skogbruket er tjent med å samarbeide med andre for å realisere den ønskede kaiutbyggingen. Det vil derfor være positivt om aktører fra andre næringer deltar i kaiutbyggingen samtidig som skogbrukets behov ivaretas. I søknaden må det komme fram hvem som deltar i kaiutbyggingen og hvordan ansvar og kostnader fordeles mellom deltakerne. Ved prioritering mellom prosjekter vil samarbeidsprosjekter bli vektlagt positivt.

  Kostnadsanslag, som med rimelig nøyaktighet gir et reelt nivå på utbyggingskostnaden, må foreligge. Hvis det gis tilskudd til utbyggingsprosjekter der utbyggingskostnaden er på 6,3 mill. kr eller mer, skal regelverket for offentlige anskaffelser følges. 

  Finansieringsplan må vise hvordan kostnadsanslaget fordeles på de enkelte deltakerne og hvem som skal bidra med hvilke andeler for å finansiere kostnadsanslaget.

  Drift- og vedlikeholdsansvaret for kaien beskrives. Det er viktig at det er klare ansvarsforhold for hvordan kaien skal driftes og vedlikeholdes og hvordan dette er tenkt finansiert.

  Rettigheter skogeierne i dekningsområdet har til bruk av kaianlegg og lagerplass må foreligge i et utkast til erklæring om bruk. Alle skogeiere uavhengig av aktører innen skogbruksnæringen må sikres rettigheter til bruk. Erklæringen bør ha en varighet på minimum 25 år. I erklæringen bør det beskrives frister for å melde inn behov, og eventuelt for hvor lang tid skogbruket kan legge beslag på kaifronten. Retningslinjer for nivå brukssatser for bør også være et punkt i erklæringen. Erklæringen tinglyses på tømmerkaiens gårds- og bruksnummer.

Kontakt

Siste nyheter

Lenker