Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Landbruksdirektoratet inviterer sju tømmerkaier videre

De sju som nå inviteres til å utarbeide fullstendig søknad om tømmerkaitilskudd er Lierstranda i Buskerud, Eydehavn i Aust-Agder, Egersund og Saudasjøen i Rogaland, Granvin i Hordaland, Fjaler i Sogn og Fjordane og Risøyhavn i Nordland. Kaiene har et totalt investeringsbehov på nær 110 mill. kroner og et tilskuddsbehov på over 80 mill. kroner.

Tømmerkai - Ørsta (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Tilskudd gis til utbygging og oppgradering av tømmerkaier.

I statsbudsjettet for 2017 er det lagt opp til at det kan benyttes 75 mill. kroner til tømmerkaier, hvorav 29 mill. kroner skal brukes i områder med sysselsettingsutfordringer.

Landbruksdirektoratet mottok 14 skisser som er vurdert i denne omgangen. I disse skissene er det signalisert et investeringsbehov på over 230 mill. kroner og et tilskuddsbehov på over 170 mill. kroner.

Tømmerkaier i seks fylker
På Liersranda planlegger Drammensregionens Virkesterminaler AS å forlenge brua ut til kailekteren slik at en kan redusere håndteringskostnadene ved å øke forhåndslagringen av tømmer på kaifront. Lierstranda er den største utskipingskaia for tømmer i Norge med 230.000 kubikkmeter (m3) i 2016. I tillegg ble det skipet ut 50.000 m3 flis fra sagbrukene over denne kaia.

I Eidehavn skal innkjøringa til kaia bygges om og baklageret for tømmer utvides. Over kaia i Eydehavn transporteres det årlig ca. 110.000 m3 tømmer.

I Egersund skal det bygges 72 meter ny kaifront og baklager for tømmer. Det skisseres en utskiping på ca 50.000 m3 fra søndre deler av Rogaland.

I Saudasjøen skal det foretas oppfylling mellom kaifronten og landarealene slik at hele kaifronten får forbindelse til land. Det anslås her en årlig utskiping på 20.000 m3.

I Granvin skisseres det å bygge 80 meter ny kaifront på en eksisterende kai. Kaia vil dekke kommunene Voss, Granvin og Ulvik. Det anslås en utskiping på 75.000 m3 tømmer per år.

I Fjaler ønsker Vestskog SA og Reen Holding AS å bygge ny kaifront på 84 meter og noe baklager. Kaiens dekningsområde er kommunene Hyllestad, Fjaler, Askvoll og Gaular, der det anslås et framtidig hogstvolum på 75.000 m3 per år.

I Risøyhavn på Andøya skisserer Th. Benjaminsen AS å bygge ei flerbrukskai. Det anslås et transportbehov for tømmer på 12.000 m3 per år.

Finansiering er krevende
Interessen for midler til tømmerkaier er fortsatt stor og tilskuddsbehovet for de 14 innsendte skissene er betydelig større enn bevilgningen i 2017. For de prioriterte skissene oppfordres søkerne til å redusere tilskuddsbehovet blant annet ved å finne annen finansiering. Hvis dette ikke skjer må søkerne være forberedt på at noen ikke får tildelt midler eller at tilskuddsandelen reduseres.

Frist for endelig søknad er 15. august 2017.

Utbyggingsprosjektene som får tilskudd får en frist for sluttføring på tre år.

Kontaktperson