Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Landbruksdirektoratet tildeler 72 mill. kr til tømmerkaier

Etter prekvalifisering og etterfølgende søknadsrunde er det nå tildelt 72 mill. kr til seks tømmerkaier langs kysten. De seks kaiene er lokalisert til Eydehavn i Aust-Agder, Egersund og Saudasjøen i Rogaland, Granvin i Hordaland, Fjaler i Sogn og Fjordane og Risøyhavn på Andøya i Nordland.

Tømmerkaier_2017

Det er tildelt midler til tømmerkaier over statsbudsjettet i seks-sju år, og 72 mill. kr er et rekordhøyt beløp. Gode tømmerkaier med strategisk plassering er viktig for å få transportert tømmer fra skogen og fram til foredlingsindustrien. Langs kysten er kaiene en viktig del av infrastrukturen. Det er snakk om høye investeringer for hver kai, men over noen år vil dette spares inn gjennom reduserte transportkostnader.

Landbruksdirektoratet mottok tidligere i år 14 prosjektskisser, der det til sammen er signalisert et investeringsbehov på over 230 mill. kr og et tilskuddsbehov på over 170 mill. kr. Av disse er det nå seks som er prioritert for realisering. Noen av de som ikke ble prioritert i denne omgang kan være aktuelle på et senere tidspunkt.

Tømmerkaier langs hele kysten
I Eydehavn ved Arendal skal innkjøringa til kaia bygges om og baklageret for tømmer utvides. Over kaia i Eydehavn transporteres det årlig ca. 110.000 m3 tømmer. Prosjektet er bevilget 2,375 mill. kr i tilskudd, med opsjon om ytterligere midler når tilskuddsrammen tillater det.

I Egersund skal det bygges 72 meter ny kaifront og baklager for tømmer. Det skisseres en utskiping på ca 50.000 m3 fra søndre deler av Rogaland. Prosjektet er bevilget 19 mill. kr i tilskudd.

I Saudasjøen skal det foretas oppfylling mellom kaifronten og landarealene slik at hele kaifronten får forbindelse til land. Det anslås her en årlig utskiping på 20.000 m3. Prosjektet er innvilget 1,6 mill. kr i tilskudd.

I Granvin skisseres det å bygge 80 meter ny kaifront på en eksisterende kai. Kaia vil dekke kommunene Voss, Granvin og Ulvik. Det anslås en utskiping på 75.000 m3 tømmer per år, og det er innvilget 21 mill. kr i tilskudd.

I Fjaler ønsker Vestskog SA og Reen Holding AS å bygge ny kaifront på 84 meter og noe baklager. Kaiens dekningsområde er kommunene Hyllestad, Fjaler, Askvoll og Gaular, der det anslås et framtidig hogstvolum på 75.000 m3 per år. Prosjektet har fått 19 mill. kr i tilskudd

I Risøyhavn på Andøya skisserer Th. Benjaminsen AS å bygge ei flerbrukskai til nesten 20 mill kr, og der tømmertransport er et av bruksområdene. Det anslås et transportbehov for tømmer på 12.000 m3 per år. Det er innvilget 5 mill. kr i tilskudd, noe som vil være utløsende for at prosjektet blir realisert.

Av årets ramme på 72 mill. kr er det også brukt 4,1 mill. kr til kai i Mandal, dette ble bevilget som betinget tilleggstilskudd i 2016 i forbindelse med at bygging av ny tømmerkai startet opp der.

Utbyggingsprosjektene som får tilskudd får en frist for sluttføring på tre år.

Finansiering er krevende
Bevilgningen på statsbudsjettet for 2017 er med dette disponert. Interessen for midler til tømmerkaier er stor og det finnes fortsatt en del lønnsomme, gode prosjekter som kan realiseres før behovet kan sies å være dekket.

 

Kontaktperson