Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til tømmerkaier 2020

Landbruksdirektoratet utlyser 50 mill. kroner i tilskuddsmidler til utvikling av tømmerkaier i 2020. Det skal i første omgang sendes inn prosjektskisser med frist 15. april.

Egersund hamn - ferdigstilt i 2019 (Copyright: Egersund hamn)

Tømmerkai i Egersund

Hensikten med tilskuddet er å legge til rette for en rasjonell tømmertransport fra skog til industri. Tilskuddssatsen kan være inntil 80 prosent av skogbrukets kostnadsandel. Siden starten i 2012 har omkring 30 kaiprosjekter fått tilsagn om tilskudd og av disse er 20 kaier ferdigstilt.

Kriterier for prioritering og tildeling av tilskudd
Til grunn for vurdering av søknader legges forhold som god lokalisering av kaia, god adkomst til kaia, lager og kaifront, tømmertilgang over kaia og anleggskostnad. Samarbeid og samfinansiering mellom flere næringer for å redusere skogbrukets kostnader, vektlegges også. Det er en fordel om prosjektene kan realiseres raskt.

Søknadsprosess og søknadsfrister
Søknadsprosessen er todelt, med skissesøknader først. Alle som leverer skisser, får en tilbakemelding fra Landbruksdirektoratet. Skissesøknader som blir prioitert, gis mulighet til å utarbeide og komme med endelig søknad.

Frist for skissesøknad er 15. april.

Frist for endelig søknad er 15. august.

Søknader sendes til postmottak@landbruksdirektoratet.no

Les mer om søknadsprosedyre og krav til innhold i skissene

Viktig for dere som har sendt inn prosjektskisser tidligere
De som ønsker at tidligere innsendte prosjektskisser skal være med i prioriteringen i 2020, sammen med nye prosjektskisser, må gi beskjed om dette til Landbruksdirektoratet innen 15. april 2020.

Kontaktperson

Mer om temaet

Frister