Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Foryngelseskontroll

Foryngelsesfelt

Tilfredsstillende foryngelse etter hogst er en nødvendig del av et langsiktig og bærekraftig skogbruk. Skogeieren er gjennom skogbruksloven pålagt å sørge for dette. Landbruksdirektoratet organiserer systematisk oppfølging og kontroll av foryngelsesplikten.

  • Om foryngelseskontrollen

    Kommunen som skogbruksmyndighet har ansvar for å håndheve foryngelsesplikten. Målet med oppfølgingen er å avdekke om planting er gjennomført der hogstform og feltets beskaffenhet tilsier at planting bør velges som foryngelsesmetode, og at felt som er anlagt for naturlig foryngelse er tilfredsstillende tilrettelagt for dette. Prosesser og rutiner for slik oppfølging er her skissert, herunder også sanksjoner og tvangstiltak som kommunen kan bruke dersom skogeier ikke selv følger opp sin foryngelsesplikt. Det understrekes at hovedmålet er å skape økt aktivitet, noe som først og fremst oppnås gjennom direkte kontakt og påminning.

  • Prosessbeskrivelse og veiledning

    Prosess og veiledning til de som skal gjennomføre kontroll og håndhevelse av foryngelsesbestemmelse i forskrift om bærekraftig skogbruk. Denne prosessen har til hensikt til å vise hvordan man skal gå frem for å identifisere eventuelle avvik, gjennomføre kontroll, og dokumentere eventuelle brudd på foryngelsesbestemmelsene i bærekraftforskriften.

Kontakt