Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ny statistikk: kartlegger foryngelse og miljøhensyn ved hogst

Skogmyndighetenes kartlegging i 2017 avdekker ingen større endringer fra foregående år. Næringen tar i stor grad de miljøhensyn de er pålagt. Men ikke alle følger opp foryngelsesplikten.

Det er skogbruksansvarlig i utvalgte kommuner som gjennomfører kartlegging av et visst antall hogstfelt hvert år, for å se om bærekraftforskriften følges opp. Feltene som er kontrollert i 2017 hadde hogst i 2014. Bærekraftforskriften skal sikre miljøverdier og foryngelse, slik at ny skog etableres etter hogst.

I 2017 utgjorde granskog 67 prosent av arealet som ble hogd, furuskog 26 prosent og barblandingsskog 6 prosent.

Vi har utfordringer i kystfylkene
Totalt sett er foryngelsesplikten oppfylt på 81 prosent av arealene, men det er relativt store regionale forskjeller. Spesielt i kystfylkene er tallene for dårlige. Dette er en problemstilling Landbruksdirektoratet og øvrige skogmyndigheter jobber sammen med skognæringen om å løse.

Ivaretagelse av foryngelsesplikten fylkesvis Foto: Landbruksdirektoratet

Skogeiere tar miljøhensyn
Miljøverdiene i skogen er blant annet biologisk mangfold, friluftsliv, landskap og kulturverdier. Det var registrert miljøverdier på 9,5 prosent av arealene som bli kartlagt i 2017. I 0,3 prosent av disse tilfellene ble lovpålagte hensyn ikke tatt ved hogst.

Resultatene fra kartleggingen viser at skogbruket i stor grad legger til rette for biologisk mangfold. Det gjøres ved å bevare et utvalg levesteder for arter som typisk er knyttet til skog, f.eks sopp, insekter, ugler og rovfugl. Slike levesteder kan tas vare på med kantsoner mot vann og vassdrag, tilstrekkelig andel lauvtrær, død ved og gamle trær.

Ved hogst i kantsoner mot vann og vassdrag skal det tas vare på kantsonens økologiske funksjon. Denne ivaretar vannkvalitet, klima og biologisk mangfold. Utbedring av kjøreskader etter hogst er et annet viktig tiltak.

Utbedring av kjøreskader etter hogstarbeid Foto: Landbruksdirektoratet

Du finner alle tallene på statistikksidene om foryngelse og miljø i skogbruket

Mer informasjon kan du også lese i rapporten

 

 

Kontaktperson

Mer om temaet