Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Spørsmål og svar om resultatkontroll skog og miljø

Under finner du ofte stilte spørsmål om resultatkartlegging foryngelse og miljø

 • Hvorfor gjennomfører kommunen to kontroller av foryngelse ?

  Resultatkartlegging skogbruk og miljø

  Opplegge er et ledd i overvåking av hogst foryngelse, og miljøhensyn opp mot skogpolitiske målsetninger. Formålet er å samle inn informasjon som er viktig i forhold til nasjonale mål med skogpolitikken.

   Dagens skogpolitikk:

   Skogpolitikken skal legge til rette for en bærekraftig ressursforvaltning, der hogsten ikke overgår tilveksten, og der det tas hensyn til skogens andre viktige oppgaver – som leveområde for planter og dyr, rekreasjonsarena for mennesker, og som lager og sluk for karbon.

  Opplegget skal fange opp om gjennomføringen av hogst og foryngelse drives innenfor rammene av bærekraftig skogbruk som også sikrer miljøverdiene i skogen, aktiv foryngelse og oppbygging av ny skog, jf. forskrift om bærekraftig skogbruk. Opplegget skal også fange opp om virkemidlene som tas i bruk for å sikre en bærekraftig skogbruk fungerer etter hensikten.

  Kartlegging gjennomføres som en stikkprøvekontroll av skogbrukstiltak. Kontrollfelter trekkes ut tilfeldig. Fylkene har et fast antall prøvefelter. Randomiseringen skjer ved at antall kontrollfelter i fylket (fast antall) deles på avvirket volum i fylket for det aktuelle året.  Eksempelvis vil det i et fylke med 100 felter og en avvirkning på 1 000 000 m3 trekkes ut et kontrollfelt per 10 000 m3. Uttrekkingen starter i en i en tilfeldig kommune og på en tilfeldig skogeier registrert med avvirkning, 3 år forut for kontrollen, i skogfondsystem..

  Ved denne utvalgsmetoden vil eiere med stor avvirkning ha større sannsynlighet for å bli trukket ut enn eiere med liten avvirkning.

   Målet er å gi et statistisk riktig bilde av virkning av skogpolitikken!

   

  Foryngelseskontrollen

  Foryngelseskontrollen er et verktøy kommunene skal bruke for å kontrollere at foryngelsesplikten i skogloven § 6 og forskrift om berekraftig skogbruk,§§ 6, 7 og 8 blir fulgt. Det er en systematisk oppfølging og kontroll av foryngelsesplikten, basert på aktivitetstall både for hogst og planting som fremkommer i skogfondssystemet.

  Utvalget i foryngelseskontrollen er ”risikobasert” og består av skogeiere som har avvik mellom registrert hogst av gran og påfølgende planting i skogfondssystem.  Det er på den måten mulig at samme skogeier blir trukket ut for kontroll, både i resultatkontroll skog og miljø, og foryngelseskontroll.

   Målet er å sikre bærekraftig skogbruk gjennom planting- eller tilrettelegging for naturlig foryngelse etter hogst!