Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Resultatkontroll skogbruk 2014

Resultatkontroll for skogbruk og miljø 2014 omfatter foryngelsesfelt, ferdigstilte skogsveger og ferdigstilte skogbruksplaner. Rapporten utarbeides av NIBIO på oppdrag fra Landbruksdirektoratet.

Skogskjøtsel


De miljømål aktivitetene skal kontrolleres opp mot, er de bestemmelser som er gitt i regelverket for å ivareta hensynet til biologisk mangfold, kulturminner, landskap og friluftsliv. Her fanges det opp behov både for kontroll i tilskuddsforvaltningen og kontroll av miljøtilpasningene i skogbruket.

Opplegget gir grunnlag for å vurdere i hvilken grad det blir tatt hensyn til miljøverdier ved ulike skogbrukstiltak. Resultatene gir også en indikasjon på i hvilken grad investeringene i etablering av ny skog etter hogst er tilstrekkelig for å oppfylle målene som er nedfelt i forskriften om bærekraftig skogbruk.

Fortsatt behov for oppfølging av foryngelsesplikten
Resultatkontrollen for foryngelse er basert på 1 029 foryngelsesfelt. Kontrollen er en stikkprøvekontroll etter gjennomførte hogster. Planting var foryngelsesmetoden på 56,4 prosent av arealet. Arealer der det ikke var gjort tiltak som tilrettelegger for foryngelse utgjorde 11,2 prosent – det er samme nivå som i 2013. Resultatene viser at det var behov for oppfølgingstiltak i en eller annen form på om lag halvparten av det totale foryngelsesarealet, estimert til 461 000 dekar.

Krav om miljøregistrering før hogst
Det stilles krav om skogbruksplanlegging før hogst, for å kartlegge miljøverdier på eiendommen. I 2014 omfattet kontroll av skogbruksplaner 19 godkjente og avsluttede skogbruksplaner, hvorav 18 med MiS-registreringer. Kartleggingen dekket et areal på 4,2 millioner dekar fordelt på 6479 eiendommer. De siste årene har andelen hogstareal med miljøregistrering før hogst økt fra 73,7 prosent i 2010 til 91,7 prosent i 2014.

Les mer i rapporten

 

Kontaktperson

Mer om temaet