Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Om skogbruk

Furumo og vei, Elverum.  (Copyright: Oskar Puschmann)

Landbruksdirektoratet er nasjonal fagmyndighet på skogbruksområdet. Landbruks- og matdepartementet har ansvaret for Regjeringens skogpolitikk og Landbruksdirektoratet har som hovedoppgave å iverksette den.

Skogen utgjør 37 prosent av  Norges landareal og skogressursene er en viktig fornybar ressurs, som bidrar til verdiskapning lokalt, regionalt og nasjonalt.  De siste årene har det blitt avvirket 8-9  millioner kubikkmeter tømmer årlig. Dette utgjør en førstehåndsverdi på  ca. 3 milliarder kroner. Gjennom verdikjeden har tømmeret og treprodukter en produksjonsverdi på ca. 40 milliarder eller 0,5 prosent av den totale verdiskapningen i Norge.

Skog er mye mer enn tømmerverdier. Skogen er leveområde for et stort mangfold av arter, karbonbinder- og lager, samt  viktig for sosiale og kulturelle verdier.

I skogpolitikken avveies hensyn til næring, biologisk mangfold og andre interesser som friluftsliv.

Skogpolitikken består av juridiske, administrative og økonomiske virkemidler. De juridiske virkemidlene i skogpolitikken er i hovedsak gitt gjennom skogbruksloven med tilhørende forskrifter. De økonomiske virkemidlene  i skogbruket skal stimulere til økt verdiskapning, bærekraftig utnyttelse av skogressursene og bevaring og utvikling av miljøverdier i skog.

For mer informasjon om de juridiske og økonomiske virkemidlene i skogbruket se menypunkter i venstre marg.

 

  • .