Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Granbarkbillene svermer i varmen

Varmen den siste tiden gjør at faren for barkbilleangrep på skog øker. Hogd gran bør fraktes ut av skogen så fort som mulig.

Skogbruk (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Landbruksdirektoratet ber nå om at tømmer bør fraktes ut av skogen så snart som mulig for å unngå barkbilleangrep.

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) melder om at fangsten av barkbiller i noen områder har vært stor i andre felleperiode (19. mai–9. juni). Når mange biller svermer samtidig kan det bety økt risiko for at billene klarer å slå ut levende skog. Billene angriper først og fremst tørkestresset skog, samt tømmerlunner og vindfall. Det er indikasjoner på at det ligger en del grantømmer ved skogsbilvei i utsatte områder.

Få tømmeret ut av skogen
Bærekraftforskriften er klar på at tømmerkjøper må sørge for at alt hogd grantømmer er transportert ut av skogen innen 15. juli. NIBIO og Landbruksdirektoratet vil på bakgrunn av situasjonen sterkt oppfordre om at grantømmer i lavereliggende områder av Østlandet blir transportert ut av skogen før 1. juli.

Siden mengden av biller ved inngangen til 2020 var relativt moderat, og vårmåneden kjølig og fuktig, er ikke situasjonen kritisk ennå. Men det er all grunn til å følge med på situasjonen og iverksette tiltak ved behov. Fylkesmennene og kommunene har mer oversikt over situasjonen lokalt.

Faresignaler
Det er grunn til å være oppmerksom på:

  • tømmerlagre i skogen eller ved bilvei
  • lokaliteter med mye tørkestressete grantrær, for eksempel på kolletopper og sandrygger i kystnære delfylker
  • større mengder vindfall av gran
  • varmt vær over en viss periode

Mulige tiltak
Det mest målrettete tiltaket for å dempe lokale populasjoner av stor granbarkbille er å gjøre noe med granvirke som er angrepet nå, det være seg tømmervelter, vindfall eller stående trær. Dette må gjøres før nye avkom blir flyveklare.

Det betyr at angrepet granvirke helst bør være avbarket eller transportert helt ut av skogen innen 1. juli. Skogeiere bør befare aktuelle områder i skogene sine. Det kan være flatekanter, eldre granskog på middels og høy bonitet, eller arealer med gran der sunnheten generelt er dårlig.

Tilskudd
Den midlertidige forskriften for å opprettholde hogstaktivteten i skogbruket i 2020 åpner for at skogeier kan søke om tilskudd til helmekaniserte drifter med høy driftskostnad. Et av tiltakene som omfattes av tilskuddsordningen er vindfallhogst og annen hogst for å ivareta skoghygiene.

Les mer om:
Det ekstraordinære driftstilskuddet
NIBIOs status for barkbilleovervåkingen

Foto på forsiden: SLF

Kontaktperson

Mer om temaet