Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Rekordhøy tømmeravvirkning i 2017

Tall fra Landbruksdirektoratet viser at skogeierne solgte 10,62 mill. kubikkmeter tømmer til skogindustrien i 2017. Det er ikke registrert høyere tømmeravvirkning i Norge siden målingene startet på 1920-tallet. Prisene på både sagtømmer og massevirke økte.

Tømmeret har en bruttoverdi på 3,71 milliarder kroner for skogeierne. For hver krone de mottar i oppgjør for salg av tømmer, skjer det en videreforedling og verdiskapning frem til sluttkunden på 10-12 kroner. Det ligger derfor et verdiskapingspotensiale i dette tømmeret på 35-45 milliarder kroner.

Høye priser og bedre infrastruktur for frakt av tømmer
-Det er positivt at hogsten holder seg på et høyt nivå og fortsatt viser økende tendens, sier seksjonsleder Per Guldbrand Solli i Landbruksdirektoratet. At sagtømmerprisene er de høyeste på ti år forklarer nok mye av det historiske aktivitetsnivået vi ser i skogbruket nå. Den gode prisutviklingen på massevirke det siste året er også viktig, fortsetter han.

I tillegg har myndighetene satset stort på infrastruktur de siste årene, med oppgradering og nybygging av skogsveier. Det er også investert betydelige beløp i kaianlegg langs hele norskekysten, med statlig støtte. - Disse tiltakene er helt avgjørende for å frakte tømmeret ut til markedene på en kostnadseffektiv måte og styrke skognæringens konkurranseevne, kommenterer Solli.

Tømmeravvirkning 1930 - 2017 Foto: Landbruksdirektoratet

Les alle tallene på Landbruksdirektoratets statistikksider

Størst avvirkning i Hedmark

Avvirkningen var størst i Hedmark, med 28 prosent av hogstvolumet, etterfulgt av Oppland (14 prosent) og Buskerud (10 prosent). Lavest er hogstvolumene på Vestlandet og i Nord-Norge.

Vest-Agder hadde størst prosentvis økning i hogsten med 20 % (65.000 m3), mens Rogaland hadde størst nedgang med 21 % (27.000 m3).

Fylkesvis tømmeravvirkning 2017 Foto: Landbruksdirektoratet

Prisene på sagtømmer og massevirke økte 

Sagtømmerprisen økte for både gran og furu i 2017. Størst var prisøkningen på gran som endte på 490 kr/m3 i desember, opp 55 kr fra året før. Sagtømmerprisen på furu endte i desember på 455 kr/m3.

Massevirkeprisene øke også i 2017. I desember endte massevirkeprisen på gran og furu på 237 kr/m3 og 207 kr/m3, det høyeste nivået siden sommeren 2015.

Priser sagtømmer og massevirke 2016 - 2017 Foto: Landbruksdirektoratet

Fakta om avvirkningstallene

Avvirkningstallene i Landbruksdirektoratets statistikk representerer alt innmålt industrirundvirke (skur-, sams- og massevirke). Sortimentene ved til brensel (energivirke), pyntegrønt og juletrær inngår ikke i statistikken. Tallene er hentet fra skogfondsregnskapet.

 

Foto på forsiden: Landbruksdirektoratet

Kontaktperson

Mer om temaet