Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tømmeravvirkningen nådde nye høyder i 2016

Skogeierne solgte 10,43 mill. kubikkmeter (m3) tømmer til skogindustrien i 2016. Det er det nest høyeste siden 1920-tallet og bare 100.000 m3 under rekordsesongen 1989/90.

Skogbruk i Vestfold (Copyright: SLF)

Tømmerhogsten var høyere i 2016 enn i 2015 og nærmer seg rekordåret 1989/1990.

Skogeiernes bruttoverdi av dette tømmeret var 3,37 milliarder kroner. For hver krone skogeierne mottar i oppgjør for salg av tømmer, skjer det en videreforedling og verdiskapning frem til sluttkunden på 10-12 kroner, det vil si 30-40 milliarder kroner i 2016.

Prisene på sagtømmer viste en positiv trend utover høsten 2016 og nærmet seg nå det høye nivået som var ved inngangen til 2015.

Gledelig høy aktivitet

– Det er gledelig å se at det fortsatt er stor aktivitet i skogbruket. De økende sagtømmerprisene mot slutten av året viser at det er et marked for det høye aktivitetsnivået. Prisnivået er helt avgjørende for om skogeierne hogger eller ei, sier administrerende direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet.

Avvirkning tømmer - historisk utvikling 2016 Foto: Landbruksdirektoratet

Avvirkningen var størst i Hedmark, med 27 prosent av hogstvolumet, etterfulgt av Oppland (13 prosent) Buskerud (10 prosent) Hedmark hadde likevel en liten nedgang i hogsten på rundt 1 prosent sammenliknet med 2015. Lavest er hogstvolumene på Vestlandet og i Nord-Norge.

Hordaland hadde størst økning i hogsten med 95.000 m3 (42 prosent), mens Sør-Trøndelag hadde størst nedgang med 42.000 m3 (-11 prosent).

 Tømmeravvirkning - fylkesvis fordeling 2016 Foto: Landbruksdirektoratet

Sagtømmerprisene steg utover høsten

I første halvår 2016 sank prisene på sagtømmer sammenlignet med 2015.  Denne trenden snudde utover høsten og vinteren. Fra august lå sagtømmerprisene på gran høyere enn de gjorde året før, og endte i desember på 435 kr/m3.

Massevirkeprisene fortsatte å synke noe gjennom hele 2016, en trend som startet allerede i 2013. I desember endte massevirkeprisen på gran 211 kr/m3 og furu 202 kr/m3, det høyeste nivå siden sommeren 2015

 Prisutvikling skurtømmer og massevirke 2015 og 2016 Foto: Landbruksdirektoratet

Les mer om avvirkning og tømmerpriser på Landbruksdirektoratets statistikksider

Fakta om avvirkningstallene

Avvirkningstallene i Landbruksdirektoratets statistikk representerer alt innmålt industrirundvirke (skur-, sams- og massevirke). Sortimentene ved til brensel (energivirke), pyntegrønt og juletrær inngår ikke i statistikken. Tallene er hentet fra skogfondsregnskapet.

Foto på forsiden: SLF