Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskuddsordninger i skogbruket

granblomst01 (Copyright: John Y. Larsson, Skog og landskap)

Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskapning, bærekraftig utnyttelse av skogressursene og bevaring og utvikling av miljøverdier i skog. Under finner du mer informasjon om de ulike tilskuddsordningen i skogbruket.

 • Nybygging og ombygging av skogsveier

  Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 5 kan det gis tilskudd til 

  • Nybygging av skogsveier
  • Ombygging av eksisterende skogsveier

   

  For å kunne få tilskudd gjelder følgende forutsetninger:

  • Veien må bidra til en god helhetsløsning som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og utmarksressursene.
  • Veien må være godkjent etter forskrift om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål.
  • Veien må bygges i samsvar med gjeldende normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet.
  • Det er bare skogandelen i en landbruksvei som er tilskuddsberettiget.
  • Det skal foreligge en byggeplan som kommunen har godkjent før anleggsarbeidet igangsettes.
  • Det er et krav at veien blir vedlikeholdt til den standard som den opprinnelig ble bygd.
  • Ansatte innen landbruks- og miljøvernmyndigheter må kunne benytte veien avgiftsfritt i tjenesten.

   

  Retningslinjer og vilkår for tilskudd fastsettes av kommunen i samarbeid med Fylkesmannen og skognæringen. Disse retningslinjene skal være tilgjengelig på kommunens hjemmesider, eller du kan få dem tilsendt ved å ta direkte kontakt med den skogbruksansvarlige i kommunen.

  Det er kommunen som tar imot og behandler tilskuddssøknadene. Ta kontakt med kommunen der du bor for mer informasjon om tilskuddsordningen, og eventuelt veiledning til å fylle ut søknadsskjemaet.

  Det er også laget en kalkulator for LØNNSOMHETSBEREGNING (EXCEL) av skogsveier. Ved behandling og prioritering av tilskuddssøknader er dette lønnsomhetsprogrammet spesielt aktuelt å bruke. Legg merke til informasjonsboksene som dukker opp ved å føre musepekeren over de små røde trekantene. 

  Søknadsskjemaer for tilskudd og bygging av landbruksveier finner du i bunn av denne siden eller i menyen til venstre.

  Under spørsmål og svar om tilskudd  legger vi ut vanlige spørsmål rundt tilskudd til skogsveier. 

  For mer informasjon om veibygging i jord- og skogbruket, se temaside for landbruksveier

  Vurdering av tilskuddssøknader etter naturmangfoldloven 

  Vurderinger av naturmangfoldloven §§ 8 – 12 gjøres under behandling av selve veisøknaden etter landbruksveiforskriften. Det er da ikke nød­vendig å gjøre nye vurderinger av naturmangfoldloven §§ 8 – 12 ved behandlingen av tilskuddssøknaden for samme veitiltak.

  • Skjemaer

   • LDIR-903Søknad om tilskudd til vegbygging

    Bokmål:
    PDF ikon
    Nynorsk:
    PDF ikon
   • LDIR-902Søknad om bygging av landbruksvei

    Bokmål:
    PDF ikon
    Nynorsk:
    PDF ikon
   • LDIR-904Regnskapssammendrag for skogsveianlegg

    Bokmål:
    PDF ikon
    Nynorsk:
    PDF ikon
 • Skogkulturarbeid og kvalitetsutvikling

  Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 4 kan det gis tilskudd for å stimulere til utvikling av kvalitetsskog, herunder

  • foryngelsestiltak som planting, såing og markberedning
  • ungskogpleie
  • stammekvisting
  • tynning (dekke underskudd)
  • gjødsling av skog

   Det skal ikke gis tilskudd til bruk av kjemiske midler, kjøp av utstyr eller til tiltak som ved uttak av virke gir overskudd.

  Retningslinjene og prioritering av tilskudd utarbeides av kommunene i dialog med Fylkesmannen og de lokale næringsorganisasjonene i skogbruket. Ta kontakt med landbrukskontoret i din kommune for mer informasjon om hvilke tiltak som er prioritert, vilkår og tilskuddssatser.

  Det skal søkes på egne søknadsskjema og enkelte kommuner opererer med søknadsfrist.

  Vurdering av tilskuddssøknader etter naturmangfoldloven 

  Ettersom det er et omfattende antall søknader om tilskudd til skogkultur hvert år, vil de miljørettslige prinsippenes betydning vil være begrenset ved denne tilskuddsordningen, jf. Ot. prp. 52. Videre gjennomføres tiltakene på en allerede avvirket hogstflate, for å stimulere til utvikling av ny skog (jf. foryngelses­plikten i skogbruksloven § 6 og bærekraftforskriftens §§ 6 – 8). Tilskudd til skogkultur endrer ikke bruken, og berører dermed ikke natur­mangfold, jf. nml. § 7. Dette innebærer at det ikke skal gjøres vurderinger etter nml. §§ 8 – 12.

  • Skjemaer

   • LDIR-909Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur

    Bokmål:
    PDF ikon
    Nynorsk:
    PDF ikon
   • LDIR-909Utbetaling frå skogfond og søknad om tilskot til skogkultur

    Nynorsk:
    PDF ikon
 • Skogbruksplanlegging med miljøregistrering

  Etter forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering, kan det gis tilskudd til utarbeiding av skogbruksplaner og ressursoversikter, samt registrering av skog- og miljøinformasjon i denne forbindelse.

  Det kan gis tilskudd til

  • enkelttakst - takst for en enkelt skogeiendom
  • fellestakst - takst for flere skogeiendommer som bestiller skogbruksplan innenfor et geografisk avgrenset område
  • områdetakst - takst for alle, eller de fleste, skogeiendommer innenfor et geografisk avgrenset område, for eksempel en kommune
  • deltagelse på kurs i utarbeiding og bruk av skogbruksplan/ressursoversikt på inntil 50 prosent . Kursopplegget skal være godkjent av Fylkesmannen
  • Landbruks- og matdepartementet kan godkjenne bruk av tilskuddsmidler til andre tiltak som faller inn under tilskuddsordningen

   

  Det er en forutsetning for å motta tilskudd at

  • Fylkesmannen har godkjent at taksten kan inngå i hovedplanen for skogbruksplanlegging i fylket
  • fastsatte standarder og takstmetoder følges som dataformater, datadefinisjoner, beregningsfunksjoner og innhold i planproduktet etter opplisting i § 6
  • skogeiere har forhåndsbestilt plan på minimum 50 prosent av arealet som inngår i ett takstområde
  • digital kopi av alle data som er knyttet til opplistingen i § 6 i oversendes til Norsk institutt for skog og landskap for innlegging i en database for skog- og miljødata
  • oppdragstaker oppbevarer alle data, instrukser og all dokumentasjon knyttet til takst- og beregningsmetoder i minst 5 år

   

  Vedtak om tildeling av tilskudd etter denne forskrift gjøres av Fylkesmannen.

  For mer informasjon om skogbruksplanlegging med miljøregistrering, se temaside for skog- og miljøregistreringer.

   

  Vurdering av tilskuddssøknader etter naturmangfoldloven 

  Tilskudd til miljøregistrering har en klar miljøprofil, der formålet nettopp er å skaffe oversikt over miljøverdiene for å kunne ta hensyn til disse ved utførelse av senere skogbrukstiltak. Tilskudd til skogregistrering endrer ikke bruken, og berører dermed ikke naturmangfold, jf. nml. § 7. Dette inne­bærer at det ikke skal gjøres vurderinger etter nml. §§ 8 12.

   

 • Tømmerkaier og -terminaler

  Tilskudd til kai- og tømmerterminaler i 2020

  Det kan bevilges 50 millioner kroner i tilskudd til tømmerkaier i 2020.

  Søknadsprosedyren er todelt. Innen 15. april sendes det inn en skisse av utbyggingsprosjektet for tømmerkaien. Landbruksdirektoratet vil vurdere og prioritere innsendte skisser. Frist for innsending av endelig søknad fra de skissene som Landbruksdirektoratet prioriterer er 15. august.

  Ved nybygging eller ombygging av kaier kan det søkes om tilskudd til skogbrukets andel av kostnadene.

  Fellesanlegg/flerbruksanlegg med stor betydning for næringen skal gis prioritet, og samfinansiering mellom flere næringsinteresser vil vektlegges i søknadsbehandlingen. Prosjekter som raskt kan realiseres blir også prioritert. I kystskogbrukets fylker vektlegges i tillegg anbefalingene i kai-rapporten i 2011 fra SINTEF.

  Tilskuddsandel vil vurderes individuelt for det enkelte prosjekt, og kan være inntil 80 prosent av skogbrukets kostnadsandel. Avgjørende ved fastsettelse av tilskuddsnivå vil være hvor store tømmervolum som skal skipes ut fra kaianlegget, og hvor godt anlegget kan fungere som utskipingspunkt for tilgrensende områder.

  Ved utbetaling av tilskudd til tømmerkaier må det tinglyses en erklæring som gir skogeierne i dekningsområdet bruksrett til tømmerkaien.

  Landbruksdirektoratet behandler søknader og gjør vedtak.

  Tilskudd til tømmerkaier ble første gang gitt i 2012. Til nå har omkring 30 kaier spredt langs kysten, fra Buskerud til Troms, mottatt tilsagn om tilskudd.

  For mer informasjon om tømmerkaier, se temaside for tømmerkaier.

   

   

 • Skogsdrift med taubane, hest o.a.

  Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 7 kan det gis tilskudd til utdrift av skogsvirke med taubane, hest o.a.

  Det er en forutsetning for å motta tilskudd at det er foretatt miljøregistrering. I områder der det ikke er foretatt ordinære miljøregistreringer, skal det stilles krav om gjennomføring av de føre-var-tiltak som er nedfelt i Norsk PEFC skogstandard.

  Retningslinjene og prioritering av tilskudd utarbeides av kommunene i dialog med Fylkesmannen og de lokale næringsorganisasjonene i skogbruket. Ta kontakt med landbrukskontoret i din kommune for mer informasjon om hvilke tiltak som er prioritert, vilkår og tilskuddssatser.

  Det skal søkes på egne søknadsskjema og enkelte kommuner opererer med søknadsfrist.

   

  Vurdering av tilskuddssøknader etter naturmangfoldloven 

  Innføringen av naturmangfoldloven medfører et behov for å sikre lik saksbehandlings­rutine hos Fylkesmennene for tildeling av tilskudd . Dersom det søkes om til­skudd til drift med taubane, innebærer det  at Fylkesmennene  skal gi tilsagn om tilskudd, eller forhåndsgodkjenne at tiltaket er tilskudds­berettiget, før driften starter opp.

  Fylkesmannens tilsagn om tilskudd, eller forhåndsgodkjennelse av at tiltaket er tilskuddsberettiget, er offentlig myndighetsutøving, og innebærer en beslutning som berører naturmangfold. Ved behandling av søknader om tilskudd eller forhåndsgodkjenning, skal nml. §§ 8 – 12 vurderes.

  • Skjemaer

   • LDIR-916Søknad om tilskudd til drift med taubane, hest o.a.

    Bokmål:
    PDF ikon
    Nynorsk:
    PDF ikon
 • Skoggjødsling som klimatiltak

  Tilskudd til gjødsling i skog 2020

  Det kan gis inntil 40 % tilskudd.

  Søknadsfristen er 15. september.

  Søknad om tilskudd sendes til kommunen.

   

  Gjødsling er et effektivt tiltak for å øke produksjonen på arealet og gir umiddelbar respons i form av økt tilvekst. Verditilveksten etter gjødsling gir god lønnsomhet i tiltaket. Aktuelt årlig areal ligger på 50-100 000 dekar. Årlig CO2-opptak som følge av gjødsling i et slikt omfang over en tiårsperiode kan anslås til 0,2 mill. tonn CO2. Dette sammenholdt med at Norge har et totalt årlig klimagassutslipp på 50-60 mill. tonn.

  Søknad om tilskudd sendes til kommunen så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet. Det kan gis inntil 40% tilskudd til gjødsling. Det må foreligge regning/faktura som dokumenterer utført gjødsling. Areal, bonitet, gjødselmengde og vegetasjonstype per felt må oppgis, sammen med kartutsnitt som viser beliggenhet av det aktuelle feltet.

  Mer informasjon om gjødsling av skog finner du her

 • Tettere skogplanting som klimatiltak

  Tilskudd til tettere planting (ved nyplanting) og suppleringsplanting 2020

  Til tettere planting (ved nyplanting) kan det gis inntil 60 % tilskudd.

  Til suppleringsplanting kan det gis inntil 20 % tilskudd.

  Søknader behandles i to søknadsomganger med frist henholdsvis 1. august og 7. november.

  Søknader om tilskudd sendes til kommunen.

   

  Formålet med ordningen er å øke antall skogplanter ved foryngelse på eksisterende skogarealer. Tiltaket omfatter både tettere planting (ved nyplanting) og suppleringsplanting, er en del av ordinær skogplanting etter hogst og medfører ikke nye måter å bruke hogstarealene på. Tilskudd til tettere planting skal gjennom optimal utnyttelse av produksjonsevnen bidra til økt binding av CO2. Økning av tettheten utover det optimale vil ha redusert klimaeffekt og omfattes derfor ikke av ordningen.

  Alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog og som har oppfylt kravet om minimum utplantingstall kan søke om tilskudd. Det gis tilskuddet både på nyplanting og supplering på alle boniteter.

  Mer informasjon om tilskudd til tettere planting finner du her

 • Miljøtiltak for å ivareta og videreutvikle miljøverdier

  Øremerkede midler i 2020

  For 2020 er det øremerket 8 mill. i en nasjonal ramme til formålet.

  Søknadsfrister: 1. august og 1. november

  En kort introduksjon om ordningen i 2020 kan du lese her.

  Les mer om forvaltning og bruk av disse midlene i 2020 her.

  Skogeier bør søke på ordningen digitalt og kan gjøre dette fra egen skogfondskonto i ´Skogfond på nett´ (med innlogging via Altinn). Alternativet er å benytte skjema «Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog», LDIR-911 B.

  Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 6 kan det gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog , herunder

  • dekning av merkostnader eller tap ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier
  • delvis dekning av økonomiske tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst eller legger om skogsdriften
  • dekning av merkostnader ved skogsdrift for å unngå veibygging som vil redusere «villmarkspregede områder»

   

  Kommunene kan også prioritere egne NMSK-midler til miljøtiltak

  Retningslinjene og prioritering av tilskudd utarbeides av kommunene i dialog med Fylkesmannen og de lokale næringsorganisasjonene i skogbruket. Ta kontakt med landbrukskontoret i din kommune for mer informasjon om hvilke tiltak som er prioritert, vilkår og tilskuddssatser.

  Det skal søkes på egne søknadsskjema og enkelte kommuner opererer med søknadsfrist.


  Vurdering av tilskuddssøknader etter naturmangfoldloven 

  Tilskudd til miljøtiltak i skog, som skjøtselstiltak berører naturmang­fold, og innebærer offentlig myndighetsutøving. Forvaltningen  skal derfor gjøre vurderinger etter nml. §§ 8 – 12 i behandlingen av søknad om tilskudd/avtale om plikter og restriksjoner, for miljøtiltak i skog.

  • Skjemaer

   • LDIR-911Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog

    Bokmål:
    PDF ikon
 • Andre tiltak og prosjekt for å utvikle skogbruket

  Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 8 fjerde ledd kan det gis tilskudd til tiltak og prosjekter som bidrar til å utvikle skogbruket i en kommune eller region.

  Det er en forutsetning for å motta tilskuddet at tiltaket eller prosjektet ikke omfattes av andre etablerte tilskuddsordninger i landbruket.

  Aktuelle tiltak er for eksempel prosjekter som har som mål å øke aktiviteten og ressursutnyttelsen i og fra skogen.

  Retningslinjene og prioritering av tilskudd utarbeides av kommunene i dialog med Fylkesmannen og de lokale næringsorganisasjonene i skogbruket. Ta kontakt med landbrukskontoret i din kommune for mer informasjon om hvilke tiltak som er prioritert, vilkår og tilskuddssatser.

 • Skogfondsordningen

  Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har.

  Mer informasjon om skogfondsordningen finner du her.

 • Tilskudd fra renter av skogfond

  Renter av skogfond (rentemidler) er renteinntektene fra innestående skogfond som står i banker. Opptjeningen skjer i perioden fra skogfond blir trukket i tømmeroppgjøret til skogeieren selv velger å bruke av innestående skogfond til å dekke investeringer i skogen sin. Skogeieren har ikke krav på disse rentene. Rentemidlene kan brukes til formål som skal komme skogbrukets fellesskap til gode. Landbruksdirektoratet har ansvaret for forvaltningen av rentene.

  Mer informasjon om tilskudd fra renter fra skogfond finner du her.

 • Utviklingsfondet for skogbruket

  Landbruksdirektoratet er sektretariat for Utviklingsfondet for skogbruket.

  Utviklingsfondet for skogbruket har som formål å fremme forskning, utvikling, informasjon og opplæring innen skogbruket, samt andre tiltak av interesse for skogbruksnæringen. Fondets midler skal i første rekke støtte anvendt FoU-virksomhet med klare problemstillinger og mål.

  Mer informasjon om Utviklingsfondet for skogbruket finner du her.