Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ekstraordinær tiltakspakke til skogbruket i vår

Regjeringen har fremmet forslag om å bevilge 50 mill. kroner i revidert statsbudsjett som en tiltakspakke for å holde aktiviteten oppe i skogbruket.

Skogbruk i Vestfold (Copyright: SLF)

 

Nedstenging av samfunnet for å hindre smittespredning av Covid 19 påvirker også skogbruket. Etterspørsel etter tømmer og ferdigprodukter har falt, både innenlands og utenlands. Særlig er det sagbrukene som reduserer inntaket av tømmer, mens etterspørsel etter massevirke til treforedlingsindustrien holder seg bedre oppe. Redusert etterspørsel har ført til at deler av driftsapparatet i skogen står, og hvis den situasjonen varer lenge kan det få varige konsekvenser for skogsentreprenørene.

Vil vri aktiviteter mot etterspørsel
Landbruksdirektoratet har fått i oppdrag å komme med anbefaling om hvordan disse midlene best kan brukes, og deretter så raskt som mulig iverksette tiltakene. I dette arbeidet støtter vi oss på råd fra næringen og fra skogmyndighetene i fylker og kommuner. Det er et hovedpoeng at vi ved hjelp av tilskudd kan vri aktivitet over på tømmersortimenter som det er etterspørsel etter.

Les mer om tiltakspakken på Landbruks- og matdepartementets nettsider.

Foto på forsiden: Landbruksdirektoratet

Kontaktperson

Mer om temaet