Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd fra renter av skogfond

Rentemidlene kan gis som tilskudd til næringsmessige allmennyttige tiltak i skogbruket.

 

Årsrapport sentralt inntrukne rentemidler 2019 
Årsrapport Sentralt inntrukne rentemidler 2018  
 Årsrapport Sentralt inntrukne rentemidler 2017 Årsrapport Sentralt inntrukne rentemidler 2016 Årsrapport Sentralt inntrukne rentemidler 2015 
 • Generelt om rentemidlene

  Renter av skogfond (rentemidler) er renteinntektene fra innestående skogfond som står i banker. Opptjeningen skjer i perioden fra skogfond blir trukket i tømmeroppgjøret til skogeieren selv velger å bruke av innestående skogfond til å dekke investeringer i skogen sin. Skogeieren har ikke krav på disse rentene. Rentemidlene kan brukes til formål som skal komme skogbrukets fellesskap til gode. Landbruksdirektoratet har ansvaret for forvaltningen av rentene.

  Rentemidlene kan i henhold til forskrift om skogfond o.a., kap. 4. renter av skogfond brukes til næringsmessige fellestiltak i skogbruket og kan gis som tilskudd. De hovedområdene som det først og fremst kan gis tilskudd til er:

  • Materiell og felleskostnader i forbindelse med informasjon til skogeier, skoler, allmenheten med videre.
  • Organisasjoner og institusjoner som fremmer interessen for eller utviklinga av skogbruk. Det gis ikke driftstilskudd.
  • Felleskostnadene i forbindelse med skogbruksplanlegging/takster.

   

  Bruken av rentene blir fordelt mellom kommunenivå, fylkesnivå og nasjonalt nivå ("sentralt inntrukne rentemidler"). Det blir hvert år utarbeidet budsjett for bruken av rentemidlene for det enkelte forvaltningsorgan. Når budsjettet er godkjent av overordnet myndighet kan forvaltningsorganet bruke rentemidlene i samsvar med dette.

  Se også Forvaltning av rentemidler.

 • Søk om tilskudd fra nasjonale rentemidler for 2020

  Fristen for å søke er 1. mars 2020.

  Landbruksdirektoratet forvalter tilskudd på nasjonalt nivå. Rentemidlene som direktoratet forvalter kan gis til prosjekter og formål som kommer skogbrukets næringsvirksomhet til gode på landsbasis. Lokale eller regionale tiltak henvises til kommunen eller Fylkesmannen der disse hører hjemme. Søkerne oppfordres til også å sette seg inn i andre fond og tilskuddsordninger, se under Lenker.

  For 2020 kan Landbruksdirektoratet dele ut totalt inntil 2,9 millioner kroner i tilskudd.

  Kriterier for tilskudd

  Søknader vil bli prioritert etter følgende kriterier:

  1. Tiltak som fører til økt bruk av skogfond og på denne måten medvirker til økte investeringer i skogbruket
  2. Tiltak som etter en samlet vurdering er særlig viktig for skogbruket.
  3. Arbeid med å skape kunnskap og forståelse hos allmenheten om skogbrukets betydning for samfunnet - herunder rekruttering til næringen.
  4. Andre fellestiltak som ligger innenfor de rammene som er gitt av regelverket og de føringene som rentemiddelutvalget har gitt. Eksempler på prioriterte tiltak er: kursvirksomhet, veiledningsmateriell og aktivitetsarbeid. For utfyllende regler for hvilke tiltak som kan motta tilskudd se § 14 i forskrift om skogfond o.a.

  Fondet vil fortrinnsvis vektlegge prosjektorienterte tiltak fremfor faste aktiviteter av driftsmessig karakter.

  Det legges vekt på at søkeren stiller med en viss egenandel i form av kapital eller arbeidsinnsats. Forventet egenandel er minimum 10 % - 30 %. Tilskudd fra andre instanser regnes ikke som egenandel.

  Tilskudd tildeles til et begrenset antall søkere blant dem som oppfyller kriteriene, det vil si at ingen har krav på tilskudd selv om kriteriene er oppfylt. Aktuelle søkere kan være organisasjoner som arbeider med prosjekter som kan være relevante i forhold til kriteriene ovenfor.

  Tilskudd fastsettes ved en skjønnsmessig vurdering av hva som er et rimelig bidrag i forhold til de ovenstående kriterier (rundsumtilskudd).

  Rammen, som for 2020 er på 2,9 millioner kroner, er bestemt av forrige års inntjening og inntrekning. Direktoratet kan bare gi tilsagn som ligger innenfor årets ramme. Det gis derfor ingen garanti for oppfølgingen av prosjekt ut over det enkelte års tildeling.

  Hvordan søke

  Søknaden skal inneholde følgende informasjon:

  1. en kortfattet beskrivelse av prosjektet eller tiltaket
  2. fremdriftsplan og milepæler
  3. kostnadsoverslag og finansieringsplan
  4. søknadsbeløp
  5. prosjektorganisering
  6. plan for rapportering og formidling av resultatene
  7. oppgi referansenr: 20/3172

   

  For søknader som inneholder mange enkelttiltak/-prosjekter bør søkeren gruppere disse slik at profilen og satsingsområdene i søknaden blir tydelige.

  Ta gjerne kontakt med Rune Nordrum for mer informasjon:

   

  Landbruksdirektoratet kan be om utfyllende opplysninger.

  Søkerne bes sette seg inn i de generelle vilkårene, se Tildeling av tilskudd fra rentemidler av skogfond til bruk på nasjonalt nivå.

  Søknadsfrist:
  Fristen for å søke er 1. mars 2020.

  Søknaden sendes til:
  Landbruksdirektoratet
  Postboks 8140 Dep
  0033 Oslo

  eller

  e-post: postmottak@landbruksdirektoratet.no

 • Søke om kommunale rentemidler

  Kontakt kommunen dersom du ønsker å søke om tilskudd til prosjekter eller tiltak som er av lokal karakter.

  Søknader om tilskudd til større tiltak vil bli behandlet i budsjettsammenheng, og de fleste kommunene har søknadsfrist i september eller  oktober. datoen varierer mellom kommunene, og enkelte kommuner har søknadsfrist på våren. Søknader om mindre beløp vil normalt bli behandlet fortløpende.

  Hvilke tiltak som kan motta tilskudd går frem av forskrift om skogfond o.a, § 14. I tillegg kan kommunen ha egne føringer for hvilke type prosjekter og tiltak som skal prioriteres.

 • Søke om tilskudd fra rentemidler på fylkesnivå

  Kontakt Fylkesmannen dersom du ønsker å søke om tilskudd til prosjekter eller tiltak som er av regional karakter.

  Søknader om tilskudd til større tiltak vil bli behandlet i budsjettsammenheng, og de fleste fylkesmennene har søknadsfrist i november. Datoen vil variere noe mellom fylkene. Søknader om mindre beløp vil normalt bli behandlet fortløpende.

  Hvilke tiltak som kan motta tilskudd går frem av forskrift om skogfond o.a, § 14. I tillegg kan Fylkesmannen ha egne føringer for hvilke type prosjekter og tiltak som skal prioriteres.