Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd fra renter av skogfond

På skogbunnen (Copyright: SLF)

Rentemidlene kan gis som tilskudd til næringsmessige allmennyttige tiltak i skogbruket.

 • Generelt om rentemidlene

  Renter av skogfond (rentemidler) er renteinntektene fra innestående skogfond som står i banker. Opptjeningen skjer i perioden fra skogfond blir trukket i tømmeroppgjøret til skogeieren selv velger å bruke av innestående skogfond til å dekke investeringer i skogen sin. Skogeieren har ikke krav på disse rentene. Rentemidlene kan brukes til formål som skal komme skogbrukets fellesskap til gode. Landbruksdirektoratet har ansvaret for forvaltningen av rentene.

  Rentemidlene kan i henhold til forskrift om skogfond o.a., kap. 4. renter av skogfond brukes til næringsmessige fellestiltak i skogbruket og kan gis som tilskudd. De hovedområdene som det først og fremst kan gis tilskudd til er:

  • Materiell og felleskostnader i forbindelse med informasjon til skogeier, skoler, allmenheten med videre.
  • Organisasjoner og institusjoner som fremmer interessen for eller utviklinga av skogbruk. Det gis ikke driftstilskudd.
  • Felleskostnadene i forbindelse med skogbruksplanlegging/takster.

   

  Bruken av rentene blir fordelt mellom kommunenivå, fylkesnivå og nasjonalt nivå ("sentralt inntrukne rentemidler"). Det blir hvert år utarbeidet budsjett for bruken av rentemidlene for det enkelte forvaltningsorgan. Når budsjettet er godkjent av overordnet myndighet kan forvaltningsorganet bruke rentemidlene i samsvar med dette.

  Se også Forvaltning av rentemidler.

 • Søke om tilskudd fra nasjonale rentemidler for 2019

  Tilskudd fra nasjonale rentemidler for 2019 vil bli lyst ut i månedsskiftet januar/februar 2019.

  Søknadsteksten vil bli offentliggjort som Nyhet og vil være tilgjengelig på Landbruksdirektoratets hjemmesider under Frister samt her på denne siden.

  Det vil være en måneds søknadsfrist.

  Landbruksdirektoratet forvalter tilskudd på nasjonalt nivå. Rentemidlene som direktoratet forvalter kan gis til prosjekter og formål som kommer skogbrukets næringsvirksomhet til gode på landsbasis. Lokale eller regionale tiltak henvises til kommunen eller Fylkesmannen der disse hører hjemme. Søkerne oppfordres til også å sette seg inn i andre fond og tilskuddsordninger, se under Lenker.

 • Søke om kommunale rentemidler

  Kontakt kommunen dersom du ønsker å søke om tilskudd til prosjekter eller tiltak som er av lokal karakter.

  Søknader om tilskudd til større tiltak vil bli behandlet i budsjettsammenheng, og de fleste kommunene har søknadsfrist i september eller  oktober. datoen varierer mellom kommunene, og enkelte kommuner har søknadsfrist på våren. Søknader om mindre beløp vil normalt bli behandlet fortløpende.

  Hvilke tiltak som kan motta tilskudd går frem av forskrift om skogfond o.a, § 14. I tillegg kan kommunen ha egne føringer for hvilke type prosjekter og tiltak som skal prioriteres.

 • Søke om tilskudd fra rentemidler på fylkesnivå

  Kontakt Fylkesmannen dersom du ønsker å søke om tilskudd til prosjekter eller tiltak som er av regional karakter.

  Søknader om tilskudd til større tiltak vil bli behandlet i budsjettsammenheng, og de fleste fylkesmennene har søknadsfrist i november. Datoen vil variere noe mellom fylkene. Søknader om mindre beløp vil normalt bli behandlet fortløpende.

  Hvilke tiltak som kan motta tilskudd går frem av forskrift om skogfond o.a, § 14. I tillegg kan Fylkesmannen ha egne føringer for hvilke type prosjekter og tiltak som skal prioriteres.