Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skogfondets rentemidler tildelt

Landbruksdirektoratet har tildelt 4,4 mill. kroner til formål som skal fremme skogbrukets næringsvirksomhet på landsbasis. Midlene er nasjonale rentemidler fra skogfondet. Det ble søkt om totalt 6,4 millioner kroner fordelt på 17 søknader.

skogselskapet-rekruttering (Copyright: Det norske Skogselskap)

Rentemidlene kan brukes til formål som skal komme skogbrukets fellesskap til gode, og bruken av midlene blir fordelt mellom kommune-, fylkes- og nasjonalt nivå.

Om rentemidler
Rentemidler er renteinntektene fra skogfond. Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Hver skogeiendom har egen fondskonto. Formålet med skogfondordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogeieren velger selv når han vil bruke innestående skogfond til å dekke investeringer i skogen sin, her ligger også gode skatteordninger. Skogeieren har imidlertid ikke krav på rentene fra skogfondet.

Midlene på nasjonalt nivå forvaltes av Landbruksdirektoratet som hvert år lyser ut en andel av disse midlene som tilskudd til prosjekter og tiltak som kommer skogbrukets næringsvirksomhet til gode på landsbasis.

Ulike formål tilgodeses
Prosjektene som fikk tildelt tilskudd i 2015 favner et vidt spekter av formål, blant annet skattefaglig beslutnings­verktøy, etablering av frøplantasjer, oppbygging av rådgivningstjeneste for juletre- og pyntegrøntproduksjon, tiltak spesielt knyttet til kystskogbruket og en rekke forskjellige informasjonstiltak rettet mot allmenheten.

Kontaktperson

Mer om temaet