Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd for 2019 - nasjonale rentemidler av skogfond

Landbruksdirektoratet har tildelt nær 2,8 millioner kroner til prosjekter som skal fremme skogbrukets næringsvirksomhet på landsbasis. Midlene er nasjonale rentemidler fra skogfondet.

KiS-KirstenEngeset-674x279pxl (Copyright: Kirsten Engeset, Kvinner i Skogbruket)

Det ble søkt om totalt 9,42 millioner kroner fordelt på 12 søknader. Ni prosjekter fikk tilskudd.

Prosjektstøtte fra nasjonale rentemidler av skogfond skal blant annet gå til å drive med opplæringsaktiviteter og synliggjøre skogens betydning som næringsvei, og som arena for allmenheten til formål som helse, rekreasjon, trening og friluftsliv. I tillegg til å synliggjøre skogens betydning som fornybar ressurs og bidrag til å løse klimautfordringene. Det har tidligere blant annet vært satset mot barn og unge som målgruppe.

Prosjekter i årets tildeling

Søker

Prosjekt

Innvilget

Det Norske Skogselskap

En rekke utadrettede prosjekter og tiltak i 2019 rettet mot blant annet barn og unge.

1 600 000

Kvinner i skogbruket

Kvinnelige skogeiere – en viktige ressurs i det grønne skiftet.

300 000

NIBIO (prosjektgruppe)

Jubileumsbok Landsskogtakseringens 100-årsjubileum.

200 000

NIBIO

Bonitetsprosjekt. Dokumentere forskjell mellom gammel, konvensjonell og ny, aldersfri bonitetsverdi for gran og furu.

200 000

Norsk Skogmuseum

Forskningsveggen. Presentere ny forskning og gi publikum innblikk i forskningens metoder og resultater.

150 000

Velg Skog i samarbeid med Norsk Skogbruk og Det Norske Skogselskap

Rekruttering og omdømmebygging gjennom nyhetsformidling og sosiale medier.

100 000

Skogkurs

Skogfondskalkulator. Ny versjon tilpasset kapitalbeskattet skogeier.

75 000

Bok-komité. Samarbeid Norge/Island

Frænder feirer skog. Tospråklig bokprosjekt som beskriver historien om utvekslingen av skogplantere mellom Island og Norge.

50 000

Skogfagstudentene på NMBU 2019

Studiereise til Japan

50 000

Finn flere tall og informasjon på statistikksidene

Fakta om rentemidler fra skogfond
Hver skogeiendom har egen fondskonto. Skogeieren velger selv når han vil bruke innestående skogfond til å dekke investeringer i skogen sin. Her ligger det også gode skatteordninger.

Skogeieren har imidlertid ikke krav på rentene fra skogfondet.

Rentemidlene blir fordelt mellom kommunalt, fylkes og nasjonalt nivå. Landbruksdirektoratet forvalter de nasjonale midlene. Opptjente renteinntekter i 2018 var på drøyt 27 mill kroner.

Les mer om tilskudd fra rentemidler og forvaltning av rentemidler.