Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Utviklingsfondet for skogbruket

Hogstmaskin. (Copyright: Colourbox.com)

Midler fra fondet skal gå til prosjekter som fremmer forskning, utvikling, informasjon og opplæring innen skogbruket, og til andre tiltak av interesse for skogbruksnæringen.

Fondet skal bidra til utvikling av det utøvende skogbruket.

Landbruksdirektoratet er sektretariat for fondet.

 • Utlysning

  For 2020 kan Utviklingsfondet for skogbruket dele ut totalt inntil 3,070 millioner kroner i tilskudd.

  Søknaden sendes til:

  Landbruksdirektoratet
  Postboks 1450 Vika
  0116 Oslo

  eller

  e-post: postmottak@landbruksdirektoratet.no

 • Søknadsfrister i 2020

   

  Torsdag 01.10.20Frist for innsending av prosjektskisser
  Torsdag 15.10.20

  Styremøte der det avgjøres hvilke skisser som går videre til full søknad

  Fredag  13.11.20Frist for å levere full søknad, for dem som går videre etter skissebehandlingen
  Torsdag 26.11.20Styremøte der søknadene blir endelig behandlet

   Alle skisser og søknader skal sendes til Landbruksdirektoratet. 

 • Hvem kan søke?

  Organisasjoner og bedrifter innen skogsektoren kan søke om tilskudd.  

  FoU-miljøer som har gode ideer og prosjekter som ligger innenfor fondets formål kan også søke. Det er da en forutsetning at prosjektene er godt forankret i skognæringen.

  Tidligere innsendte skisser og søknader som ikke har blitt prioritert kan sendes inn på ny, men:

  • Bør ha gjennomgått en vesentlig endring.
  • Problemstillingen skal være aktuell for næringen.

   

  Prosjekter som er påbegynt eller søker om støtte til allerede utført arbeid, vil normalt ikke prioriteres.

 • Hvilke prosjekter prioriteres?

  Prosjekter som bidrar til videreutvikling og styrking av skogbruket som en rasjonell, økonomisk og bærekraftig næring.

  FoU-virksomhet med en særlig praktisk bruk.

  Prosjekter som bidrar til utvikling av nye eller forbedrede driftstekniske løsninger i det utøvende skogbruket. 

  Prosjekter som bidrar til bærekraftig bruk av skogarealene. 

  Prosjekter som tar sikte på å sikre skogbruket kvalifisert arbeidskraft, herunder å ivareta HMS, mangfold og likestilling.

  Prosjekter som fremmer informasjon, rådgivning og kompetanseoppbygging.

 • Vilkår

  Alle prosjekter må sende inn en skisse. Innleverte skisser blir vurdert og prioritert av styret, og søkere med skisser som prioriteres til hovedrunden, inviteres til å levere en komplett søknad.

  Prosjektet skal ha en klar problemstilling og mål. 

  Prosjektet skal være tydelig forankret i skognæringen. Forankringen må dokumenteres. 

  Prosjekter med nytte for næringen prioriteres.

  Prosjektet bør være innenfor verdikjeden «fra frø til industritomt».

  Tilskuddet skal normalt ikke overstige halvparten av prosjektets totalkostnader.  

  Det forventes aktiv resultatformidling fra prosjektet.

  Fondet kan i begrenset omfang gi stipend til studier i utlandet. Det finnes egne retningslinjer for å søke stipend.

 • Krav til skisse

  Skissen skal være et sammendrag på ca. to A4-sider og inneholde: 

  • Hvem som søker; organisasjon/bedrift, prosjektansvarlig og prosjektleder.
  • Hovedmål, delmål og en kort beskrivelse av oppgavene/tiltakene i prosjektet.  
  • Hvorfor oppgavene/tiltakene skal gjøres og hva man ønsker å oppnå.  
  • Hva som er gjort på området tidligere og forhold til eksisterende kunnskap.  
  • Hvem som skal utføre arbeidet og hvorfor de er valgt.  
  • Andre samarbeidspartnere.
  • Varighet på prosjektet.
  • Rammebudsjett/overslag over kostnader.
  • Forslag til finansieringsplan med aktuelle finansieringskilder og fordeling mellom disse.
  • Plan for resultatformidling.
 • Krav til søknad

  Den fullstendige søknaden skal være mer utfyllende enn skissen, og inneholde:

  • Hvem som søker; organisasjon/bedrift, prosjektansvarlig og prosjektleder.
  • Hovedmål, delmål og en kort beskrivelse av oppgavene/tiltakene i prosjektet.  
  • Hvorfor oppgavene/tiltakene skal gjøres og hva man ønsker å oppnå.  
  • Sammenfatte hva som er gjort på området tidligere og forhold til eksisterende kunnskap. Klargjøre om relevante resultater finnes i andre deler av Norden.  
  • Hvem som skal utføre arbeidet og hvorfor de er valgt, med bekreftelse fra aktørene.
  • Bekreftet deltakelse fra andre samarbeidspartnere.  
  • Risikoelementer i prosjektet og hva som er kritiske faktorer.  
  • Organisering av prosjektet (inndeling i delprosjekter, etablering av referansegrupper m.m.).
  • Framdriftsplan med sluttdato.  
  • Budsjett/kostnadsplan over hva de ulike delene i prosjektet koster.  
  • Finansieringsplan inklusive egeninnsats, timepriser og antall timer. Egeninnsatsen kan foreligge i form av arbeid eller kroner.
  • Plan for resultatformidling.
 • Prosjekt og årsmeldinger

  Liste over innvilgede prosjekt i perioden 2014-2019

  Innvilgede prosjekt (pdf):

  2011  ,  2012  ,  2013  ,  2014  ,  2015  ,  2016  ,  2017  ,  2018

  Alle prosjekt: 2000 - 2018


  Sluttførte prosjekt - sammendrag (pdf)

  2013  ,  2014  ,  2015  ,  2016  ,  2017

  Sammendragsliste: 2013 - 2017


  Årsmeldinger (pdf):

  2011  ,  2012  ,  2013  ,  2014  ,  2015  ,  2016  ,  2017  ,  2018  ,  2019                

 • Styret og møteprotokoller

  Møteprotokoller (pdf):

  1-2011  2-2011  1-2012  2-2012  3-2012  1-2013  2-2013  3-2013  1-2014  2-2014  3-2014  1-2015  2-2015  3-2015  1-2016  2-2016  3-2016  1-2017  2-2017  3-2017  1-2018  2-2018  3-2018  1-2019 og 2-2019  3-2019  


   

  Fondsstyret er utnevnt for perioden 2019 – 2022. 

  Leder:                                                                                                                                                                                                   Eva Skagestad,  Skogbrukets Kursinstitutt (SKOGKURS)
  (vara: Bjørn Helge Bjørnstad, SKOGKURS)

  Styremedlemmer:

  Oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet:

  Helge Kårstad, kystskogbruket

  (vara: Åsmund Asper, Fylkesmannen i Møre og Romsdal)

  Oppnevnt av Skogbrukets Landsforening:

  Berit Sanness, Mjøsen Skog

  (vara: Ole Bakke, ALLSKOG SA)

  Oppnevnt av Norges Skogeierforbund:

  Thomas Husum, Norges Skogeierforbund

  (vara: Ingeborg Anker-Rasch, Norges Skogeierforbund)

  Oppnevnt av NORSKOG:

  Erling Bergsaker, NORSKOG

  (vara: Yngve Holth, NORSKOG)

  Sekretær:

  Silje Stavdal, Landbruksdirektoratet

  Observatør:

  Beate Løken, Landbruks- og matdepartementet