Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til klimatiltak øker skogplantingen

Statlige tilskudd ser ut til å gi langt tettere skogplanting enn tidligere. Hedmark og Oppland står for over 40 prosent av nyplantingen.

Skog Copyright_Landbruksdirektoratet (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Regjeringen bevilget 33 mill. kroner på statsbudsjettet for 2017 til tettere planting etter hogst og til gjødsling i skog. Tiltakene skal bidra til økt tilvekst slik at mer CO2 bindes opp i skog, samtidig som ressurstilgangen for skog- og trenæringen sikres for fremtiden.

Tettere planting og supplering
Foreløpige tall fra vårplantingen viser at det plantes tettere på et stadig større areal. Det gis tilskudd til 80 prosent av nyplantingen utover et minimumstall, samt tilskudd til suppleringsplanting i mislykkede foryngelser. Prognosen viser at det vil bli plantet tettere på et 25 prosent større areal enn i fjor. I tillegg settes det ut nesten to mill. planter for supplering. Det vil bli brukt 31,1 mill. kroner av bevilgningen på 33. mill. kroner til gjødsling og tettere planting.

Det er i skogstrøkene Hedmark og Oppland at ordningen har størst omfang. Disse to fylkene står tilsammen for 41 prosent av plantingen.

Økt gjødsling av skog
– I 2016 ble det gjødslet 81 000 dekar, noe som var rekordhøyt. Likevel ser det ut til at skoggjødsling i år øker med ytterligere 10 prosent, sier Per Guldbrand Solli, seksjonssjef i Landbruksdirektoratet. Det betyr at 12,6 mill. kr av bevilgningen til klimatiltak vil bli utbetalt til gjødsling.

Gjødsling av skog øker stående biomasse og dermed også C02-bindingen. Gjødsling skjer på de arealene som gir best klimaeffekt, og etter definerte miljøkriterier. Det skal blant annet ikke gjødsles i kantsoner mot vann eller i biologisk viktige områder, og det er begrensninger i områder med direkte avrenning til Oslofjorden/Skagerak. Staten kan gi tilskudd til 40 prosent av kostnadene ved tiltaket, og skogeieren betaler egenandelen på 60 prosent som kan dekkes med skogfond. Tilbakemeldingene fra både skogeiere og næringa har vært udelt positive.

Kontaktperson