Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tettere planting som klimatiltak

skog

Tettere planting på eksisterende skogarealer er i rapporten Klimakur 2020 framhevet som et tiltak som på lang sikt gir økt CO2-fangst.

I stortingsmelding om Norsk klimapolitikk og det etterfølgende Klimaforliket vil regjeringen bidra til økt karbonopptak gjennom å intensivere skogproduksjonen, og det er bestemt å etablere en støtteordning til tettere nyplanting og suppleringsplanting etter hogst på eksisterende skogarealer.

Flere planter gir bedre fordeling av planter på arealet og forbedret mulighet for å velge de beste plantene til fremtidstrær. Det fører til økt skogproduksjon og bedre tømmerkvalitet. Økt skogproduksjon som følge av tettere planting gir i tillegg til større karbonopptak også mer biomasse fra skog som kan erstatte produkter laget av fossilt råstoff. Når kvaliteten bedres vil sagtømmerandelen øke og mer råstoff går til langlevende produkter.

 

 • Tilskudd ved nyplanting

  Tilskuddsordning har som mål å øke antall skogplanter ved foryngelse av eksisterende skogarealer. Tiltaket er en del av ordinær skogplanting etter hogst, og medfører ikke nye måter å bruke hogstarealene på. Tilskudd til tettere planting skal gjennom optimal utnyttelse av produksjonsevnen bidra til økt binding av CO2. Økning av tettheten utover det optimale vil ha redusert klimaeffekt og omfattes derfor ikke av ordningen. Alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog og som har oppfylt kravet om minimum utplantingstall kan søke om tilskudd.

  Det kan gis inntil 60 prosent tilskudd til skogeiere som planter inntil 50 planter per daa utover et fastsatt, bonitetsavhengig minimumsantall.

  Tabell 1. Krav til minimum utplantingstall for tilskudd ved nyplanting (gjelder alle treslag).

  Bonitet

  Minimum plantetall pr. dekar

  Intervall for plantetall som utløser tilskudd (inntil 50 planter/daa etter oppfylt minimumskrav)

  26

  220

  220- 270

  23

  220

  220- 270

  20

  200

  200- 250

  17

  180

  180- 230

  14

  160

  160- 210

  11

  130

  130- 180

  8

  100

  100-150

   

 • Planting etter markberedning

  All erfaring tilsier at avgangen i et plantefelt er betydelig lavere dersom det er foretatt markberedning på feltet i forkant. Markberedning gir bedre etablerings- og vekstvilkår for planter, samtidig som det kan redusere faren for angrep fra skadeinsekter (eks. gransnutebille). Dette tilsier at man når det er markberedt kan oppnå samme tetthet i det etablerte framtidsbestandet med et noe lavere utgangstetthet. Kravene til minimum utplantingstall for tilskudd til tettere planting er derfor redusert med 10 prosent på markberedte felt. Tilskudd gis også her for inntil 50 planter/daa som plantes ut over minimum utplantingstall.     

  Tabell 2. Intervall som utløser tilskudd til planting etter markberedt felt

  Bonitet        

  Minimum plantetall pr. dekar uten markberedt felt

  Intervall for plantetall som utløser tilskudd ved planting på markberedt felt

  26

  220

  198-248

  23

  220

  198-248

  20

  200

  180-230

  17

  180

  162-212

  14

  160

  144-194

  11

  130

  117-167

  8

  100

  90-140

 • Tilskudd ved supplering

  Den årlige resultatkarlegging skogbruk/miljø viser at 10 prosent av hogstarealet i Norge som ble kontrollert 3 år etter hogst, hadde et forventet planteantall under minstekravet i forskrift om bærekraftig skogbruk. Dette viser at et betydelig skogareal ikke har tilfredsstillende tetthet og utnytter derfor ikke produksjonsevnen. På foryngelsesfelter med lav plantetetthet vil klimaeffekten av suppleringsplanting utvilsomt være stor. Tørkesommeren i 2018 forsterket behovet for suppleringsplanting ytterligere. I 2019 ble det  derfor gitt et økt tilskudd til suppleringsplanting. For 2020 gis det 20 prosent tilskudd til suppleringsplanting, uavhengig av hvor mange planter som suppleres inn. Men det et krav at plantetetthet etter supplering tilfredsstiller det fastsatte minimumsantall pr daa ved tettere nyplanting, (jf. Tabell 3). Utviklingsdyktige planter av ønsket treslag med en innbyrdes avstand på minst 1 meter, som vil inngå i framtidsbestandet kan telles med når plantetetthet etter supplering skal vurderes.

  Tilskuddet kan gis for supplering på alle boniteter

   Tabell 3. Krav til minimum plantetetthet etter supplering (gjelder alle treslag).

  Bonitet

  Minimum plantetall pr. dekar etter supplering

  26

  220

  23

  220

  20

  200

  17

  180

  14

  160

  11

  130

  8

  100

 • Miljøhensyn

  Tiltaket skal ivareta miljøhensyn slik det er beskrevet i §5 i Forskrift om bærekraftig skogbruk. Tiltaket vil spesielt omfattes av følgende:

  • Registrering av miljøverdier skjer etter gjeldende rutiner i forkant av hogst og skal tas hensyn til ved planting.
  • Viktige livsmiljø og nøkkelbiotoper skal tas vare på
  • Tiltaket skal ikke utføres i kantsoner mot vann og vassdrag og mellom skog og annen mark.
  • Det skal tilrettelegges for et minimum på 10 prosent lauvtrær i framtidsbestandet
  • Tiltaket skal utføres slik at man tar hensyn til friluftsliv, kulturminner og opplevelseskvalitet, jfr. også Norsk PEFC skogstandard (2015) kravpunkt 5. se kravene her.
 • Søknad og frister

  Søknad om tilskudd registreres digitalt via ‘Skogfond på nett’, som alle skogeiere har tilgang til via Landbruksdirektoratets hjemmeside. Søknad skal registreres så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. Kostnader for plantekjøp og utplantingsarbeid registreres samlet i ett tiltak, og det er henholdsvis tiltakene ‘Nyplanting’ og ‘Suppleringsplanting’ som skal benyttes. Som en del av søknadsregistreringen, skal feltet som er tilplantet tegnes inn på kartet. Dokumentasjon av kostnader lastes opp som vedlegg i slutten av utfyllingen.

  Som et alternativ til digital registrering, kan søknad om tilskudd leveres på papir til skogbruksetaten i kommunen. Dette skal skje på skjema LDIR-909, og med søknaden skal det leveres kopi av faktura og et kart som viser hvor tiltaket er gjennomført.

  Frist for å levere søknad til kommunen er 1. august for vårplanting og 7. november for høstplanting. Søknder om tilskudd som leveres etter 7. november, vil kun bli behandlet dersom det fortsatt er ubenyttede midler på ordningen for 2020.

 • Forvaltning og kontroll

  Tilskuddordningen til tettere nyplanting og suppleringsplanting er et produksjons- og kvalitetsfremmende tiltak som hjemles i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket § 4, og tilskuddsordningen skal forvaltes i samsvar med dette. Det betyr at vedtaksmyndighet for tildeling av tilskudd ligger hos kommunen.

  Landbruksdirektoratet forvalter en sentral tilskuddsramme, og utbetaler tilskudd for godkjente søknader. Dersom totalt søknadsbeløp for godkjente søknader levert innen fristen overstiger tilgjengelig tilskuddsramme kan tilskuddet bli avkortet.

  Før tilskuddet innvilges, skal kommunen alltid påse at:

  • Nødvendig dokumentasjon er levert med søknaden, dvs. faktura og tilfredsstillende kartfesting.
  • Areal, antall planter og bonitet er angitt på en tilfredsstillende måte.

   

  I tillegg skal kommunen gjennomføre en risikobasert feltkontroll på minimum 5 prosent av plantefeltene.  Her skal man kontrollere at

  • Tiltakene er gjennomført i tråd med forutsetningene for tildeling av tilskudd.
  • Antall planter, slik dette går fram av søknaden, stemmer.
  • Oppgitt bonitet i søknaden stemmer. Dersom feltet har en sammensatt og fragmentert karakter er det gjennomsnittsboniteten som må vurderes.
  • Plantearealet må også vurderes, siden deler av arealet kan være impediment eller av andre grunner ikke inngår i produksjonsarealet. Totalarealet skal skjønnsmessig reduseres for dette for å beregne faktisk produksjonsareal på feltet.
  • Plantetettheten tilfredsstiller kravet til minimum plantetall. Plantetallet beregnes ved å telle antall planter innenfor et tilstrekkelig antall prøvesirkler a 50 eller 100 m² (sirkel med radius 3,99 meter eller 5,64 meter).

   

   Dersom det avdekkes at tiltak er gjennomført i strid med disse retningslinjene kan det medføre hel eller delvis avkorting av tilskudd, eventuelt krav om tilbakebetaling av tilskudd. Det vil være krevende å gjennomføre nøyaktig kontroll av plantetetthet etter planting, da kontrollen alltid i noen grad må baseres på skjønn. Det tolereres derfor noe slingringsmonn før avkortning iverksettes.
  Alvorlige misligheter kan medføre straff eller tvangsmulkt i henhold til skogbrukslovens bestemmelser.