Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tettere planting

Skogkultur- tettere planting

Tettere planting på eksisterende skogarealer er i rapporten Klimakur 2020 framhevet som et tiltak som på lang sikt gir økt CO2-fangst.

I stortingsmelding om Norsk klimapolitikk og det etterfølgende Klimaforliket vil regjeringen bidra til økt karbonopptak gjennom å intensivere skogproduksjonen på eksisterende arealer, og Stortinget har nå bevilget ca 18 mill kr til tettere planting på eksisterende skogarealer som klimatiltak i statsbudsjettet for 2016

Flere planter gir bedre fordeling av planter på arealet og forbedret mulighet for å velge de beste plantene til fremtidstrær. Det fører til økt skogproduksjon og bedre tømmerkvalitet. Økt skogproduksjon som følge av tettere planting gir i tillegg til større karbonopptak også mer biomasse fra skog som kan erstatte produkter laget av fossilt råstoff. Når kvaliteten bedres vil sagtømmerandelen øke og mer råstoff går til langlevende produkter.

 • Tilskudd og søknad

  Det innføres en tilskuddsordning for å øke antall skogplanter ved foryngelse av eksisterende skogarealer. Tiltaket er en del av ordinær skogplanting etter hogst, og medfører ikke nye måter å bruke hogstarealene på. Tilskudd til tettere planting skal gjennom optimal utnyttelse av produksjonsevnen bidra til økt binding av CO2. Økning av tettheten utover det optimale vil ha redusert klimaeffekt og omfattes derfor ikke av ordningen.

  Alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog og som har oppfylt kravet om minimum utplantingstall kan søke om tilskudd. Det gis 80 % tilskudd til skogeier for inntil 50 planter/daa som plantes utover et fastsatt minimumsantall.

  Når faktisk utplantingstall overstiger de bonitetsavhengige minimumstallene som er gitt i tabellen under kan det søkes om tilskudd til tettere planting.

  Krav til minimum utplantingstall for tilskudd til tettere planting (gjelder alle treslag).

  Bonitet

  Minimum plantetall pr. dekar

  Intervall for plantetall som utløser tilskudd (inntil 50 planter/daa etter oppfylt minimumskrav)

  26

  220

  220- 270

  23

  220

  220- 270

  20

  200

  200- 250

  17

  180

  180- 230

  14

  160

  160- 210

  11

  130

  130- 180

  8

  100

  100-150

  Søknad om tilskudd sendes til kommunen så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet. Det må foreligge regning/faktura som dokumenterer utført nyplanting av tilstrekkelig antall planter pr felt. Areal, bonitet og plantetall pr felt må oppgis, sammen med kartutsnitt som viser avgrensningen av det aktuelle plantefeltet. Frist for å levere søknad til kommunen er 1. august for arbeid utført i annet kvartal og 7. november for arbeid utført i tredje kvartal

 • Hvordan utføres tettere planting

  All produksjonsskog med potensiale for tettere planting etter hogst omfattes av ordningen. Planting av skog på nye arealer inngår ikke i ordningen.

  • Det kan gis tilskudd til å øke plantetettheten på arealer for ordinær skogproduksjon der det er krav om foryngelsestiltak etter skogbruksloven. I utgangspunktet omfattes alle treslag av tiltaket, men vil i hovedsak dreie seg om gran.
  • Det stilles krav til kartfesting av arealene for senere kontroll.
  • Gjeldende miljøkrav for ordinær skogproduksjon skal ivaretas
 • Miljøhensyn

  Tiltaket skal ivareta miljøhensyn slik det er beskrevet i §5 i Forskrift om bærekraftig skogbruk. Tiltaket vil spesielt omfattes av følgende:

  • Registrering av miljøverdier skjer etter gjeldende rutiner i forkant av hogst og skal tas hensyn til ved planting.
  • Viktige livsmiljø og nøkkelbiotoper skal tas vare på
  • Tiltaket skal ikke utføres i kantsoner mot vann og vassdrag og mellom skog og annen mark.
  • Det skal tilrettelegges for et minimum på 10 % lauvtrær i framtidsbestandet
  • Tiltaket skal utføres slik at man tar hensyn til friluftsliv, kulturminner og opplevelseskvalitet, jfr. også Norsk PEFC skogstandard (2015) kravpunkt 5. se kravene her.

   

 • Forvaltning av tilskuddet

  Tilskuddordningen til tettere planting er et produksjons- og kvalitetsfremmende tiltak som hjemles i gjeldende forskrift for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket § 4, og tilskuddsordningen skal forvaltes i samsvar med dette. Det betyr at vedtaksmyndighet for tildeling av tilskudd ligger hos kommunen.

  Feltene skal kartfestes digitalt i fagsystemet ØKS. Løsning for at skogeier selv skal kunne kartfeste digitalt er under utvikling, det samme gjelder selve søknadsskjemaet og registreringsrutiner i ØKS.

  Landbruksdirektoratet forvalter en sentral tilskuddsramme, og utbetaler tilskudd for godkjente søknader. Dersom totalt søknadsbeløp for godkjente søknader levert innen fristen overstiger tilgjengelig tilskuddsramme så kan tilskuddet bli avkortet. For søknader levert etter søknadsfrist kan tilskuddet bli tilsvarende avkortet. For 2016 disponerer Landbruksdirektoratet 27 mill kr til klimatiltakene gjødsling og tettere planting. Det er lite sannsynlig at tilskuddssatsen på 80% vil bli avkortet i 2016.

   Kontroll

  Kartfesting av arealene er en forutsetning for utbetaling av tilskudd. Kommunen skal gjennomføre stikkprøvekontroll på minimum 10% av plantefeltene for å sjekke at tiltakene er gjennomført i tråd med forutsetningene. Landbruksdirektoratet vil utarbeide veiledning for kontrollarbeidet.

  Dersom det avdekkes at tiltak er gjennomført i strid med disse retningslinjene kan det medføre hel eller delvis avkorting av tilskudd, eventuelt krav om tilbakebetaling av tilskudd. Alvorlige misligheter kan medføre straff eller tvangsmulkt i henhold til skogbrukslovens bestemmelser.

 • Rutinebeskrivelse for tettere planting

  Praktisk beskrivelse av rutiner for kommunens registrering, godkjenning og utbetaling.

   Landbruksdirektoratet har laget rutinebeskrivelse for kommunens registrering, godkjenning og utbetaling til tilskudd til tettere planting  i fagsystemet ( ØKS). 

  Dette notatet beskriver hvordan man gjennomfører registrering av søknad og refusjonskrav, godkjenning av søknad og utbetaling av skogfond og tilskudd til tiltak som kan dekkes av tilskudd til tettere planting.

  Notat - praktisk beskrivelse av rutiner for kommunens registrering, godkjenning og utbetaling til tilskudd til tettere planting

  NB!           

  Notatet vil bli oppdatert ved behov, og gjeldende versjon skal alltid være tilgjengelig på våre nettsider.

   

   

   

   

Kontakt

Siste nyheter