Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

27 mill. kroner til nye klimatiltak i skog

I statsbudsjettet for 2016 er det bevilget 27 mill. kroner til to nye tiltak i skog; tettere planting etter hogst, og gjødsling av skog. Begge tiltakene gir på sikt næringsmessig avkastning, samtidig som de er gunstige for klimaet.

Furuskog (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Omtrent en tredjedel av midlene vil gå til gjødsling av skog, mens to tredjedeler er satt av til planting. Tiltakene ble lansert i rapporten Klimakur 2020 og i Stortingsmelding om Norsk klimapolitikk, og regjeringen følger nå opp med iverksetting.

Gjødsling av skog
Til gjødsling vil skogeier kunne få tilskudd til 40 prosent av kostnaden, forutsatt at bestemte miljøkriterier er oppfylt ved gjennomføring. Det skal blant annet ikke gjødsles i kantsoner mot vannveier og biologisk viktige verdier. I fylker som grenser mot Oslofjorden, Skagerak og Nordsjøen er det satt et tak på hvor mye som totalt kan gjødsles over en fem-års periode.

Tettere planting
For tettere planting vil det bli gitt et tilskudd på 80 prosent av kostnaden ved å plante inntil 50 ekstra planter pr dekar, som plantes utover et definert minimumsantall.  Minimumstallet vil variere med boniteten.

Erfaringsmessig plantes det i dag for få planter pr dekar til å utnytte markas produksjonsevne fullt ut, og ordningen vil bidra til å oppnå et plantetall som er optimalt med hensyn til produksjon, økonomi og CO2-binding. Tilskudd til tettere planting kan gis på hogstfelter som uansett skal plantes, og det skal drives ordinært skogbruk på feltet i etterkant. Økt plantetetthet vil derfor i liten grad gi redusert fremkommelighet eller endret påvirkning på biologisk mangfold sammenliknet med plantede arealer der tilskudd ikke er gitt.

Søknad til kommunen
Skogeiere som har gjennomført gjødsling eller planting etter de fastsatte kriteriene kan søke kommunen om utbetaling av tilskudd. Søknadsrutiner for de nye ordningene vil utarbeides av Landbruksdirektoratet. 

Fakta om skogtiltakene

•             Gjødsling for 9 mill. kr årlig vil etter 10 år binde 0,2 mill. tonn CO2 årlig

•             Planting for 18 mill. kr årlig over 100 år kan øke CO2 bindingen med 0,6 mill. tonn årlig

•             Til sammenligning er Norges årlige CO2 utslipp 50-60 mill. tonn CO2

•             Gjødsling er et av få klimatiltak i skog som virker på kort sikt

•             Tettere planting er et klimatiltak som har virkning på lang sikt

Mer informasjon om de nye ordningene finner du på våre fagsider Gjødsling av skog og Tettere planting.

Les mer om gjødsling i faktaarket som er utarbeidet av Skogkurs.

 

Foto på forsiden: Landbruksdirektoratet

Kontaktperson

Mer om temaet