Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Bedre betingelser for suppleringsplanting i 2019

Landbruksdirektoratet bevilger et generelt tilskudd på 50 prosent til all suppleringsplanting i 2019. Formålet er å oppnå full tetthet i plantefeltene.

Liten granplante ved stubbe (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Foto: Per Guldbrand Solli. Copyright: Landbruksdirektoratet


Det er et godt klimatiltak å holde skogarealene i hevd gjennom aktiv og intensiv skogskjøtsel. Det er derfor viktig å etablere ny skogbestand etter hogst ved å plante med tilstrekkelig tetthet. Av ulike årsaker kan vi få avgang av planter etter at de er satt ut. Det kan skyldes ugunstige værforhold eller skadegjørere som mus og snutebiller. Dersom avgangen blir for stor er det behov for å supplere inn nye planter og erstatte avgangen. Tørkesommeren i 2018 kan ha forsterket behovet for suppleringsplanting.

Skogeiere kan i 2019 søke om 50 prosent tilskudd til kostnaden ved supplering. Pengene gis fra nasjonal ramme til tettere planting som klimatiltak. Tidligere var tilskuddet begrenset til 50 planter pr dekar. Betingelsen er fortsatt at antall planter pr dekar etter supplering tilfredsstiller et minimumskrav til plantetetthet.

Les mer om suppleringsplanting og hvordan man søker om tilskuddet her  

Krav til minimum plantetetthet etter supplering (gjelder alle treslag):

BonitetMin. plantetall per dekar etter supplering
26220
23220
20200
17180
14160
11130
8100


 

Mer om temaet