Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Spørsmål og svar

 • Spørsmål og svar om tettere planting

  Kan jeg dekke egenandel med skogfond?

  Ja, egenandelen på 40 % eller mer kan dekkes med skogfond.

  Kan ordinær ungskogpleie og tynning gjennomføres?

  Ja, ordinær skogskjøtsel vil bidra til å oppfylle tiltakets formål og bør gjennomføres i tråd med gjeldene retningslinjer i det enkelte område.

  Er det krav til at det ikke hogges for tidlig?

  Med mindre det skjer noe uforutsett så er det et krav at bestandet overholdes i henhold til PEFC Skogstandard. Bestandet kan hogges ved hogstmodenhetsalder.

  Hvorfor må arealet kartfestes?

  Det legges opp til en planmessig evaluering og oppfølging. Kartfesting og registrering av data er viktig for å muliggjøre dette.  

  Hvordan saksbehandles tilskudd til tettere planting i henhold til Naturmangfoldloven?

  Tilskudd til tettere planting som klimatiltak behandles som tilskudd til skogkultur slik som beskrevet i pkt 5.2.3 i Landbruksdirektoratets veileder «Praktisk bruk av naturmangfoldloven ved behandling av skogsaker». les mer her

  Kan det gis tilskudd til ordinær planting for felt som også er berettiget tilskudd til tettere planting?

  Ja, ordinært NMSK tilskudd innenfor LUF kan tildeles for planting opp til minimumstallet. LUF-midlene til skogkultur disponeres fortsatt i henhold til lokale retningslinjer for dette. Men det er naturlig at man gjennom lokale retningslinjer for LUF tar hensyn til klimatilskuddet ved prioritering av tilskudd til skogkultur.

  Kan det gis tilskudd til suppleringsplanting?

  Ja, fra 2017 har det vært gitt tilskudd ved suppleringsplanting i etablerte plantefelt og naturlig foryngelse med for lav tetthet, slik at produksjonsmulighetene utnyttes.

   Vil tettere planting medføre redusert fremkommelighet for friluftslivet?

  Det forutsettes at det drives ordinært skogbruk på de aktuelle arealene og at tiltak som ungskogpleie og tynning utføres på hensiktsmessig måte. Økt plantetetthet vil av den grunn i liten grad gi begrenset fremkommelighet eller endret påvirkning