Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skogen som vern mot naturfarer – gjennomgang av lovbestemmelse

Landbruksdirektoratet skal nå gjennomgå vernskogbestemmelsen i skogbruksloven. Mer ras og flom som følge av klimaendringer er noe av årsakene til at skogen og skogbrukets rolle løftes.

Steinsprang (Copyright: Aadne Gloppestad/Firda Tidend)


Når skog har en funksjon som vern av bebyggelse og infrastruktur mot naturfarer, kan Fylkesmannen bestemme at skog skal være vernskog. Det betyr ikke at skogen vernes - det kan drives hogst og skogbruk så lenge vernfunksjonen sikres.

Skogbruket kan bidra positivt

- Forutsigbarhet om hvordan et skogområde utvikler seg er viktig for å ivareta funksjonen som vernskog. Det kan være nødvendig å drive aktiv skjøtsel av skogen for at skogen skal beholde sine egenskaper som sikring, sier seniorrådgiver Rune Nordrum i Landbruksdirektoratet. Slik bruk av skog kan være svært samfunnsnyttig, men det er en utfordring at dette legger begrensninger på skogeiers råderett over skogen, fortsetter han.

Vernskog kan også være skog som skjermer annen skog eller skog som selv er sårbar og utsatt og det må tas spesielle hensyn for at den ikke skal bli ødelagt, for eksempel skog opp mot fjellet.

Hvorfor en gjennomgang nå

Det er vernskogbestemmelsen i skogbrukslovens § 12 som skal nå gjennomgås av Landbruksdirektoratet. Formålet er å etablere en forvaltningspraksis der hensynet til både samfunnssikkerhet og god forvaltning av skogressursen ivaretas best mulig.

Gjeldende forskrifter bygger med noen få unntak på veileder og lovverk fra 1990-tallet. Hvordan vernskogbestemmelsen om skog som vern mot naturfarer skal anvendes med de klimaendringene vi ser, blir en del av oppgaven. Lovgjennomgangen er et oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. 

Landbruksdirektoratet vil komme med mer informasjon etter hvert.

Kontaktperson

Mer om temaet