Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skogbruksplanlegging

Lasertakst

Informasjon om skogressurser og miljøregistreringer er en grunnleggende forutsetning for et bærekraftig skogbruk I dette ligger næringsmessig utnytting av skog- og utmarksressursene og at biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

I denne sammenheng er en skogbruksplan med miljøregistreringer viktig, og Landbruks- og matdepartementet har derfor en tilskuddsordning for skogeiere der formålet er å stimulere skogbruksplanlegging som et grunnleggende virkemiddel for å fremme et bærekraftig skogbruk.


 

 • Om skogbruksplanlegging

  Fylkesmennene utarbeider hovedplan for skogbruksplanleggingen i eget fylke. Etter hovedplanen er det fra 2002 til 2013 gjennomført skogbruksplanlegging i Norge på ca. 50 prosent av planlagt areal, mens det er i igangsatt prosjekter på 27 prosent av arealet.

  En skogbruksplan inneholder areal-, miljø- og ressursoversikter for den enkelte eiendom, oversiktlige og lett lesbare kart, samt mulighet for råd om hvordan eiendommen bør drives, både i økonomisk og miljømessig henseende.

  Kunnskap om eiendommens ressurser er en forutsetning for å vurdere og utnytte eiendommens økonomiske potensial, og gir grunnlag for å planlegging og gjennomføring av viktige tiltak i skogen, som tømmerdrift, ungskogpleie og veibygging.

  De siste 10-20 år har det blitt stadig viktigere å kunne dokumentere tiltak som gjøres i skogen, og de hensyn som tas til miljøverdier. En overveiende del av arbeidet i skogen utføres i dag av andre enn skogeier selv, noe som stiller krav til effektiv tilgang til kvalitetssikret informasjon om skogen. Dette imøtekommes i stor grad ved at dagens skogbruksplaner er digitale og relativt enkelt tilgjengelige.

  Digitale planer er også en forutsetning for å kunne utnytte potensialet knyttet til moderne teknologi, som bruk av håndholdt GPS, eksport av kartfiler til hogstmaskiner, eller bruk av egne skogkart på smartelefoner m.v. I tillegg gir digitale data muligheter for ajourføring på en enkel måte.

  Produksjon av skogbruksplaner er blitt mer teknisk avansert, blant annet gjennom bruk av fjernmålingsdata. Dette byr på flere og nye muligheter, men gjør det også mer krevende i forhold til bestilling og organisering av skogbruksplanprosjekter.

   Kontakt kommunen dersom du ønsker å vite når neste skogbruksplanlegging skal foretas i ditt distrikt.

Kontakt