Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ekstraordinært tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020

Hogstmaskin. (Copyright: Colourbox.com)

Det er bevilget 50 millioner kroner i en ekstraordinær tiltakspakke for skogbruket der formålet er å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket.

Tilskuddet reguleres av en midlertidig forskrift, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 9.6.2020.

Det er skogeier som kan søke om tilskudd. Tilskuddsordningen skal bidra til at skogeiere i økt grad sysselsetter skogsentreprenører til å utføre helmekaniserte skogsdrifter der det tas ut tømmersortimenter som det er avsetning for. Samtidig skal miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen ivaretas.

Følgende tiltak omfattes av tilskuddsordningen:

 • Tilskudd til helmekanisert tynning
 • Tilskudd til helmekaniserte drifter med høy driftskostnad
 • Tilskudd til taubanedrift

Les mer om saken på Landbruks- og matdepartementets nettsider.

Les forskriften her.

Les fastsettelsesbrevet her.

 • Formålet med tilskuddet

  Tilskuddsordningen skal avhjelpe negative konsekvenser i skogbruket som følge av utbruddet av Covid-19.

  Ordningen skal bidra til at skogeiere i økt grad sysselsetter skogsentreprenører til å utføre helmekaniserte skogsdrifter der det tas ut tømmersortimenter som det er avsetning for. For å sikre god sysselsettingseffekt i en situasjon med redusert avsetning av tømmer skal tilskuddet prioriteres til drifter med svak driftsøkonomi for skogeier og der det går med relativt mye maskintid per produsert m3 skogsvirke. 

  Viktig å ivareta miljøverdier

  Viktige miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen skal ivaretas. Miljøregistreringer skal være gjennomført i henhold til skogbrukslovens bærekraftforskrift. Der dette ennå ikke er gjennomført skal de føre-var tiltakene som er nedfelt i Norsk PEFC-standard legges til grunn. Øvrige regler som regulerer hogsttiltak i skogbruket skal være fulgt.

  Tilskudd skal ikke gis til tiltak på skogareal som inngår i verneprosess eller der arealet omdisponeres til andre formål enn skogbruk.

  Tiltak skal være skogfaglig forsvarlige.

 • Innholdet i tiltakspakka

  Følgende tiltak omfattes av tilskuddsordningen:

  Tilskudd til helmekanisert tynning

  Det kan gis tilskudd til tynning.

  Det kan også gis tilskudd til helmekanisert uttak av energivirke fra eldre ungskog (hogstklasse 2) og yngre produksjonsskog (hogstklasse 3), der det er avsetning for slikt virke. Det må bekreftes i søknaden at det er avsetning for energivirket. 

  Det kan gis inntil 75 prosent tilskudd på den delen av driftskostnaden som overstiger 230 kr/fm3 (fastmassekubikk) rundvirke eller energivirke, begrenset oppad til 120 kr/fm3.

  Når det søkes tilskudd med grunnlag i produsert volum energivirke, skal volumet måles etter en målemetode utarbeidet av Norsk Virkesmåling, og volum omregnes fra løsmassekubikk (lm3) til fastmassekubikk (fm3). Last ned veiledning til målemetoden og omregning utarbeidet av Norsk Virkesmåling her.

  Ved tynning av gran når lufttemperaturen er over 5°C bør stubbebehandling mot rotråte gjennomføres, og kostnader til dette kan inngå i tilskuddsgrunnlaget.

  Tilskudd til helmekaniserte drifter med høy driftskostnad

  Det kan gis tilskudd for helmekaniserte drifter med høye driftskostnader, herunder:

  1. Vindfallhogst og annen hogst for å ivareta skoghygiene.
  2. Ryddingshogst med miljømessig begrunnelse, knyttet til skjøtsel av utvalgte naturtyper eller utvalgte kulturlandskap i jordbruket.
  3. Foryngelseshogst knyttet til skifte av treslag, der treslagskifte har en klima- eller produksjonsmessig begrunnelse.
  4. Foryngelseshogst i områder med lavt uttak av kubikkmasse pr. dekar, herunder lukkede hogster.
  5. Foryngelseshogst med lang terrengtransport. Tiltaket skal i minst mulig grad redusere ressursgrunnlaget for framtidig veibygging.
  6. Foryngelseshogst i bratt terreng eller i terreng med høy vanskelighetsgrad.
  7. Foryngelseshogst med vekslende driftssystemer der transport skjer i flere etapper fram til leveringssted, eksempelvis lektertransport.
  8. Kanthogst langs skogsveier eller skogkanter mot innmark. Som for helmekanisert tynning kan det her gis tilskudd til uttak av både tømmer og energivirke, forutsatt at det er avsetning for slikt virke. Produsert energivirke må omregnes fra løsmassekubikk (lm3) til fastmassekubikk (fm3). Det gis ikke tilskudd til virke som blir liggende.

   

  Det kan gis inntil 75 % tilskudd på den delen av driftskostnaden som overstiger 160 kr/fm3, begrenset oppad til 120 kr/fm3. Totale driftskostnader omfatter kostnad til hogst og transport fram til leveringssted ved bilvei. Kostnadene med eventuell manuell felling til hogstmaskin i bratt eller vanskelig terreng kan inngå i tilskuddsgrunnlaget.

  Kostnadene med eventuell graving av driftsveier skal ikke inngå i tilskuddsgrunnlaget. Graving av slike driftsveier skal gjennomføres så skånsomt som mulig og i samsvar med forskrift 28. mai 2015 nr. 550 om planlegging og godkjenning av landbruksveier.

  Tilskudd til taubanedrift

  Det kan gis tilskudd til utdrift av skogsvirke med taubane.

  Tilskudd etter denne forskriften kommer i tillegg til tilskudd som er gitt etter forskrift 4. februar 2004 nr. 447 om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket § 7.

  Det kan gis inntil 60 kr/m3 i ekstra tilskudd til slik taubanedrift.

 • Til skogeieren

  Du kan søke om tilskudd hvis:

   

  Tilskudd gis ikke til tiltak på skogareal som inngår i verneprosess eller der arealet omdisponeres til andre formål enn skogbruk.

  Det kan søkes om tilskudd til drifter som er påbegynt fra og med 12. mai 2020.

  Søknad og saksbehandling

  Du søker på ordningen digitalt via Skogfond på nett med innlogging via Altinn.

  Her finner du en instruksjonsvideo som forklarer hvordan du skal fylle ut søknaden om driftstilskudd.

  Alternativet er å benytte papirskjema Søknad om tilskudd til drift med taubane, hest o.a. (LDIR-916) eller Søknad om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 (LDIR-929). Søknadene sendes til kommunen.

  Her kan du laste ned en veileder for utfylling av søknadene.

  Det kan søkes om tilskudd til drifter som er påbegynt fra og med 12. mai 2020. Tilskudd kan da innvilges under forutsetning av at tiltaket oppfyller de betingelser som forskriften fastsetter.

  Tildeling av midler forutsetter at det er tilgjengelige tilskuddsmidler på bevilgningsrammen. Normalt bør tilsagnsvedtak foreligge før drifta starter opp. I tilfeller der drift påbegynnes før tilsagn om tilskudd er vedtatt så gjøres det på søkers risiko.

  Søknaden skal blant annet inneholde:

  • Kartfesting av tiltaket, enten digitalt eller ved papirkopi av driftsområde
  • Driftspris i kr/m3, basert på tilbud, kontrakt eller tilsvarende
  • Anslått kvantum

   

  Kommunen utreder saken og gir en uttalelse til søknaden, før saken oversendes fylkesmannen. 

  Fylkesmannen avgjør om det gis tilsagn om tilskudd. I tilsagnet settes det en øvre grense for tilskuddet. Dersom øvre grense for tilsagnet overskrides med mer enn 10 prosent kan det søkes om tilleggstilskudd.

  Rapportering og utbetaling av tilskudd

  Tilskuddet utbetales etter at tiltaket er gjennomført. Du må sende en anmodning om utbetaling til kommunen, enten digitalt eller via papirskjema.

  Last ned papirskjema Utbetalingsanmodning for tilskudd for å opprettholde hogstaktiviteten i skogbruket 2020 (LDIR-930) her.

  Last ned papirskjema Utbetalingsanmodning for tilskudd til drift med taubane, hest o.a. (LDIR-931) her.

  Kommunen må ha anmodning om sluttutbetaling i hende innen 30. november 2020.

  Du må dokumentere:

  • De reelle driftskostnadene med kopi av faktura eller fastpriskontrakt
  • Antall fastmassekubikk framdrevet rundvirke eller energivirke

   

  Godkjent dokumentasjon på kvantum framdrevet rundvirke er:

  • Målt kvantum fra hogstmaskig (produksjonsfil)
  • Offentlig måling (målekvittering)

   

  Godkjent dokumentasjon på kvantum framdrevet energivirke er:

  • Måling på velteplass etter metodikk utarbeidet av Norsk Virkesmåling
  • Løskubikk skogsflis omregnet etter metodikk utarbeidet av Norsk Virkesmåling

   

  Nærmere krav om rapportering kan være gitt i vedtaksbrevet.

  Skogmyndighetene kan om nødvendig be om ytterligere opplysninger for å dokumentere tiltaket, herunder miljørapport fra sertifisert tømmerkjøper. 

  Tilskudd under 2000 kr utbetales ikke.

  Tilbakebetaling

  Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt helt eller delvis dersom det er gitt feil opplysninger som har dannet grunnlag for utbetaling av tilskuddet, eller der vilkårene for tilskuddet ikke overholdes.

  Ikrafttredelse og varighet

  Forskriften trer i kraft straks, og gjelder til og med 31.12.2020.

 • Til forvaltningen

  Søknad og saksbehandling

  Et overordnet formål for tiltakspakka er at tilskudd skal bidra til at skogsentreprenører holdes i arbeid. Hvilke tiltak som er mest formålseffektive kan variere både regionalt og over tid. Forvaltningen bør drøfte med næringen regionalt hva som gir best sysselsettingseffekt, og i fellesskap medvirke til at det er disse tiltakene som blir omsøkt og prioritert.

  Søknadene mottas av kommunen fortrinnsvis digitalt i ØKS eller på papirskjema Søknad om tilskudd til drift med taubane, hest o.a. (LDIR-916) eller Søknad om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 (LDIR-929)

  Kommunen utreder saken og gir en uttalelse til søknaden, før saken oversendes fylkesmannen.

  Her kan du laste ned en veiledning for søknadsregistrering og forvaltning av tilskudd i ØKS.

  For å tildele tilskudd skal det vurderes om viktige miljøverdier er ivaretatt i henhold til skogbruksloven. Vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12 skal gjøres og føres inn i saksbehandlingsløsningen i ØKS. I henhold til EUs tømmerforordning skal det ved innrapportering av skogfond rapporteres om det er gjort en aktsomhetsvurdering og om skogeier eller tømmerkjøper er sertifisert. Det kan antas at sannsynligheten for at miljøhensyn er ivaretatt er større der aktørene er sertifisert.

  Det kan også settes nærmere krav til rapportering i vedtaksbrevet.

  Fylkesmannen avgjør om det gis tilsagn om tilskudd. I tilsagnet settes det en øvre grense for tilskuddet. Dersom øvre grense for tilsagnet overskrides med mer enn 10 % kan det søkes om tilleggstilskudd. Dette legges inn som en tilleggsbevilgning på eksisterende søknad.

  Det kan søkes om tilskudd til drifter som er påbegynt fra og med 12. mai 2020. Tilskudd kan da innvilges under forutsetning av at tiltaket oppfyller de betingelser som forskriften fastsetter.

  Tildeling av midler forutsetter at det er tilgjengelige tilskuddsmidler på bevilgningsrammen. Normalt bør tilsagnsvedtak foreligge før drifta starter opp. I tilfeller der drift påbegynnes før tilsagn om tilskudd er vedtatt så gjøres det på søkers risiko.

  Rapportering og utbetaling av tilskudd

  Utbetaling av tilskudd gjøres på anmodning fra søker etter at tiltaket er gjennomført, etter samme rutiner som for ordinært driftstilskudd.

  Utbetaling av tilskudd er betinget av at tilskuddsmottaker har dokumentert:

  • De reelle driftskostnadene med kopi av faktura eller fastpriskontrakt.
  • Antall fastmassekubikk framdrevet rundvirke eller energivirke.

   

  Godkjent dokumentasjon på kvantum framdrevet rundvirke er:

  • Målt kvantum fra hogstmaskig (produksjonsfil)
  • Offentlig måling (målekvittering)

   

  Godkjent dokumentasjon på kvantum framdrevet energivirke er:

  • Måling på velteplass etter metodikk utarbeidet av Norsk Virkesmåling
  • Løskubikk skogsflis omregnet etter metodikk utarbeidet av Norsk Virkesmåling


  Forvaltningen kan om nødvendig be om ytterligere dokumentasjon, herunder miljørapport fra sertifisert tømmerkjøper eller tilsvarende rapportering dersom tiltaket er gjennomført utenom skogbrukets sertifiseringsordning.

  Siste frist for anmodning om sluttutbetaling er 30. november 2020. Selve utbetalingen av tiltaksmidler må skje innen budsjettåret 2020, det betyr at siste frist for anvisning for fylkesmannen er 13. desember.

  Tilskudd under 2000 kr utbetales ikke.

  Klage

  Vedtak fattet av fylkesmannen kan påklages til Landbruksdirektoratet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker kapittel VI. Klagen skal sendes fylkesmannen.

  Opplysningsplikt og kontroll

  Søker av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som kommunen og fylkesmannen finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen.

  Fylkesmannen i samarbeid med kommunen fører kontroll med at utbetalinger av tilskudd er riktig. Fylkesmannen kan be om tilleggsopplysninger som vedkommer i tilskuddet, dersom det er nødvendig. 

  Tilbakebetaling

  Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt helt eller delvis dersom det er gitt feil opplysninger som har dannet grunnlag for utbetaling av tilskuddet, eller der vilkårene for tilskuddet ikke overholdes.

  Ikrafttredelse og varighet

  Forskriften trer i kraft straks, og gjelder til og med 31.12.2020.

 • Ofte stilte spørsmål

  Kan det innvilges tilskudd til tiltak som allerede har startet eller er avsluttet?

  Ja. Forskriften åpner for at tiltak som har startet 12. mai eller senere er tilskuddsberettiget, forutsatt at de ellers tilfredsstiller de krav og vilkår som er satt, og at det finnes disponible midler på tilskuddsrammen. Selv om det er mulig å starte før det er gjort tilsagnsvedtak så anbefales det å søke om tilskudd på forhånd, dette gir mindre risiko for søker.

  Kan forhåndsrydding før tynning inngå i tilskuddsgrunnlaget?

  Nei. Forhåndsrydding er et manuelt tiltak som utføres i forkant av tynningsdrifta. Det anbefales at forhåndsrydding gjennomføres der det er nødvendig av hensyn til framkommelighet og oversikt for hogstmaskinen, og for å redusere skader. Tiltaket kan i sin helhet dekkes av skogfond med skattefordel noe som i seg selv gir en betydelig tilskuddseffekt.

  Kan forhåndsrydding før foryngelseshogst inngå i tilskuddsgrunnlaget?

  Nei. Dette tiltaket er sjelden aktuelt og bidrar i liten grad til å oppnå formålet som er økt sysselsetting for hogstmaskinentreprenører.

  Kan det innvilges tilskudd til tynning i hogstklasse 4?

  Ja. Forutsatt at driftskostnadene overstiger innslagspunktet på 230 kr/m3 så er det tilskuddsberettiget.

  Kan det innvilges tilskudd til uttak av energivirke?

  Ja, etter forskriftens § 3 kan det innvilges tilskudd til kostnadene ved å ta ut heltrevirke fra tynninger som skal leveres som energivirke. Det må kunne dokumenteres at det er leveranse for energivirket. For å beregne størrelsen på tilskuddet må volum av heltre omregnes til fm3. Det er på tilsvarende måte lagt til rette for at det kan innvilges tilskudd til levering av energivirke ved gjennomføring av tiltak etter forskriftens § 4h, kanthogst langs skogsveier og skogkanter mot innmark.

  Er skogsdrifter som gjennomføres av skogeier i egen regi med eget helmekanisert utstyr tilskuddsberettiget?

  Nei. Ordningens formål er at tilskuddet skal bidra til å opprettholde sysselsetting av skogsentreprenører som er avhengig av kontinuerlig aktivitet innen skognæringas driftsapparat.

  Kan kostnader til utbedring av sporskader inngå i tilskuddsgrunnlaget?

  Ja, kostnader til nødvendig utbedring av sporskader i terreng kan inngå. Utbedring av skader på traktorveier, bilveier og velteplasser inngår ikke. Tiltak som skal inngå må være gjennomført og fakturert innen samme frister som øvrige driftskostnader.