Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ekstraordinært plantetilskudd våren 2020

granbar (Copyright: Foto: Lisa Näsholm)

Det er innført et ekstraordinært plantetilskudd på 1,30 kr per plante for all vårplanting i 2020.

Tilskuddet utbetales til alle som utfører planting våren 2020. Der andelslag eller sentrale landsdekkenende aktører utfører plantearbeidet utbetales tilskuddet til disse. Der plantearbeidet utføres av skogeier eller av lokale entreprenører engasjert av skogeier utbetales tilskuddet til skogeier. 

Det er produsert 28 mill. planter for utplanting våren 2020. Plantene står på fryselager og må kastes dersom de ikke blir satt ut i skogen i perioden medio april til medio juni. Som følge av smitteverntiltak som er innført for å begrense utbredelsen av korona har det oppstått en situasjon der vårplanting i skogen vanskelig lar seg gjennomføre uten betydelige merkostnader.

Les hele kunngjøringen av det ekstraordinære plantetilskuddet her.

 • Finansiering av det ekstraordinære tilskuddet

  Det ekstraordinære tilskuddet er dekket inn ved omdisponering av midler til skogbruk over Landbrukets utviklingsfond (LUF). Ordningen er drøftet med partene i jordbruksoppgjøret den 03.04.2020, og er hjemlet i midlertidig forskrift fastsatt 16.04.2020 med tilhørende fastsettelsesbrev.

  Les Midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2020 fastsatt 16.04.2020 her.

  Les det tilhørende fastsettelsesbrevet her.

 • Andelslag eller landsdekkende aktører

  Der skogeierandelslag eller sentrale landsdekkende aktører gjennomfører utplanting på vegne av skogeier, skal tilskuddet etter forhåndssøknad utbetales direkte til disse aktørene. For å komme inn under ordningen med direkte utbetaling til aktør er det et krav at søkeren er et skogeierandelslag eller utfører skogplantingsoppdrag i et tilnærmet landsdekkende omfang.

  Utbetaling av tilskudd

  Utbetaling av tilskudd skjer på anmodning fra søker etter at plantearbeidet er avsluttet. Dokumentasjon som må følge anmodningen vil være beskrevet i vedtaksbrevet. Dette vil dreie seg om lister over utførte planteoppdrag, spesifisert på skogeier og antall planter utsatt hos den enkelte skogeier. Skogeier må være identifisert digitalt med hovednummer, slik at skogeier kan kobles til skogfondskonto. Det er mulig å be om forskuddsutbetaling, jfr forskriften. Faktura til skogeier må være merket på en slik måte at det framgår at det er utført plantearbeid.

  Fristen for sluttrapport som grunnlag for utbetaling av tilskuddet for de sentrale aktørene er 31.7.2020.

  Aktører innvilget sentralt tilskudd

  Fristen for å søke har gått ut, og følgende aktører fikk innvilget sentralt tilskudd:

  • Glommen Mjøsen Skog SA
  • Viken Skog SA
  • AT Skog SA
  • Allskog SA
  • SB Skog AS
  • Nortømmer AS
  • Glommen Skog AS
 • For skogeiere

  Skogeiere som utfører plantearbeidet selv, eller som ikke benytter seg av skogeierandelslag eller sentrale aktører til plantearbeidet, søker kommunen om det ekstraordinære tilskuddet gjennom skogfondssystemet. I dette tilfellet søker man om tilskudd etter at plantingen er gjennomført og det kreves ikke forhåndssøknad.

  Frist for å søke om ekstraordinært tilskudd er 1. september 2020. 

  Søknad om ekstraordinært tilskudd, eventuelt ordinært plantetilskudd og søknad om refusjon av skogfond gjøres da samtidig, og dokumenteres med eventuelle fakturaer. 

  Lokale planteaktører som utfører oppdrag direkte for skogeier kommer ikke inn under ordningen med sentralt plantetilskudd, og må, i forståelse med skogeier, få dekket sine merkostnader gjennom faktura til skogeier, jfr. forskriften §2.

 • Til forvaltningen

  Omdisponering av LUF-midler

  Plantetilskuddet er dekket inn gjennom omdisponering av LUF-midler og kommunene vil få en lavere tilskuddsramme til skogkultur og veibygging enn hva som opprinnelig var tiltenkt. I samråd med fylkesmannen og næringen lokalt må gjenværende ramme prioriteres på best mulig måte.

  Forvaltningens ansvar

  Skogmyndighetene i kommune og fylke vil også få oppgave med å tildele ekstraordinært plantetilskudd til skogeier i de tilfellene der plantingen ikke utføres av andelslag og sentrale aktører. Dette tildeles samtidig med at skogeier søker om refusjon av skogfond til plantearbeidet. 

  Søknadsfrist for skogeier er 01.09.2020.  

  Kommunene må passe på at det ikke tildeles plantetilskudd til samme tiltak flere ganger. Kommunene vil få liste over hvilke aktører som får plantetilskudd utbetalt direkte fra Landbruksdirektoratet, samt hvilke skogeiere disse har plantet for. Disse skogeierne skal ikke ha plantetilskudd utbetalt lokalt. Det vil framgå på fakturaene at det gjelder vårplanting 2020.  

  Registrering i ØKS

  Det er utarbeidet en veileder for hvordan plantetilskuddet skal registreres i ØKS. Last ned veilederen her. Det er en fordel at plantefaktura fra planteskole eller andelslaget medfølger søknaden og registreres samtidig, slik at man slipper to registreringer i skogfondsystemet av samme tiltak.

 • Ofte stilte spørsmål

  Er det ekstraordinært tilskudd til all skogplanting?

  Ja, all planting gjennomført vårsesongen 2020 er tilskuddsberettiget. Gjelder også eventuell planting gjennomført før ordningen ble fastlagt 17.04.

  Hvem får tilskuddet utbetalt?

  Andelslag og noen sentrale landsdekkende aktører utfører 75-80% av planting i Norge. Disse får tilskuddet utbetalt sentralt og skal bruke tilskuddet til å utjevne kostnadene som oppstår mellom ulike oppdrag som følge av koronasituasjonen, slik at skogeierne betaler tilnærmet normalpris for plantingen. Skogeiere som planter selv eller bruker andre enn andelslag/sentrale aktører til arbeidet får tilskuddet utbetalt etter søknad til kommunen, søknadsfrist 01.09.2020. Lokale planteaktører som utfører planting for skogeier må da kompensere merkostnader etter avtale med skogeier.

  Er det tilskudd til juletreplanting?

  Ja, ordningen med ekstraordinært tilskudd gjelder også juletreplanting.

  Er det fortsatt tilskudd til ordinær planting?

  Noen kommuner har fastsatt lokale retningslinjer som innebærer tilskudd til ordinær planting, og det ekstraordinære tilskuddet kommer i prinsippet i tillegg. Enkelte kommuner vil vurdere om tilskuddssatsene i de lokale retningslinjene skal opprettholdes.

  Er det fortsatt tilskudd til tettere planting?

  Ja, tilskudd til tettere planting opprettholdes våren 2020, da plantetthet ofte er forhåndsavtalt i plantekontraktene.