Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Forvaltning av rentemidler

Tømmer - Trysil kommune (Copyright: Trysil kommune)

Renter av skogfond (rentemidler) er renteinntektene fra innestående skogfond som står i banker. Opptjeningen skjer i perioden fra skogfond blir trukket i tømmeroppgjøret til skogeieren selv velger å bruke av innestående skogfond til å dekke investeringer i skogen sin. Skogeieren har ikke krav på disse rentene, men rentemidlene brukes til formål som skal komme skogbrukets fellesskap til gode. Landbruksdirektoratet har ansvaret for forvaltningen av rentene.

 • Søke om tilskudd fra renter av skogfond

  Informasjon om tilskudd fra rentemidler finner du under: Eiendom og skog / Prosjektmidler og forskning / Tilskudd fra rentemidler.

 • Fordeling av forvaltningen av rentemidlene

  Rentemidlene blir opptjent i kommunene. Beholdningen og opptjeningen av rentemidler avhenger av hvor mye skogfond som er innestående gjennom året.

  Regelverket gir hjemmel til å trekke inn eller overføre andeler av de opptjente midlene til andre organer. Overføringene til fylkesmennene og Landbruksdirektoratet går til formål som er av regional eller nasjonal karakter. I tillegg kan det overføres midler til skogeierforeninger og andre som driver aktiv skogfaglig rettledning til skogeiere.

  Fordeling har de senere årene vært gjort etter følgende nøkkel:

  • 30 % av opptjente rentemidler trekkes inn til den/de stedlige skogeierandelslag.
  • 14-20 % av opptjente rentemidler trekkes inn til Fylkesmannen.
  • 20 % av opptjente rentemidler trekkes inn til Landbruksdirektoratet. (For kommunene med lavest opptjening gjelder lavere satser).
  • Norskog mottar fra de midlene Landbruksdirektoratet trekker inn et beløp tilsvarende 10 % av det skogeierandelslagene mottar.
  • Etter dette sitter kommunene igjen med om lag 30 - 35 % av opptjente rentemidler. For de kommunene med minst opptjening vil dette være noe høyere, opp til ca 55 %.

   

  For mer informasjon om de enkelte forvaltningsorgan, se avsnittene nedenfor.

 • Forvaltning i kommunene

  Rentemidlene kan bare brukes i samsvar med godkjent budsjett. De enkelte kommuner skal hvert år utarbeide forslag til budsjett for neste års bruk av rentemidlene. Kontaktutvalg eller det/de lokale skogeierandelslag bør trekkes inn i forberedelsene.

  De formål som rentemidlene kan brukes til fremgår av forskrift om skogfond o.a, § 14.

  Kommunene skal sørge for å ha en rimelig beholdning av rentemidler til å møte uforutsette utgifter. Normalt innebærer dette at beholdningen skal være stabil fra år til år. Det skal ikke spares opp større beholdning enn det som det er behov for. Dersom det skal spares opp til å dekke store utgifter som en vet vil komme om noen år, for eksempel områdetakster, skal det foreligge en plan for dette og inngå i budsjettet.

  Budsjetteringen og godkjenning av budsjettene skal skje i fagsystemet ØKS. Fylkesmennene godkjenner kommunenes budsjetter. Når budsjettet er godkjent kan kommunene bruke av rammen. Såfremt ikke annet er angitt fra Fylkesmannen står kommunen fritt til å omdisponere innenfor godkjent ramme. Større endringer krever ny budsjettbehandling. Godkjenning av budsjettet innebærer ikke at Fylkesmannen har behandlet og godkjent enkeltsøknader som ligger til grunn for budsjetteringen.

 • Forvaltning i fylkene

  Rentemidlene kan bare brukes i samsvar med godkjent budsjett. De enkelte fylkesmenn skal hvert år utarbeide forslag til budsjett for neste års bruk av rentemidlene. Kontaktutvalg eller det/de stedlige skogeierandelslag bør trekkes inn i forberedelsene.

  De formål som rentemidlene kan brukes til fremgår av forskrift om skogfond o.a, § 14.

  Det skal ikke spares opp større beholdning enn det som det er behov for. Dersom det skal spares opp til å dekke store utgifter som en vet vil komme om noen år, skal det foreligge en plan for dette og inngå i budsjettet.

  Budsjetteringen og godkjenning av budsjettene skal skje i fagsystemet ØKS. Landbruksdirektoratet godkjenner fylkesmennenes budsjetter. Når budsjettet er godkjent kan Fylkesmannen bruke av rammen. Såfremt ikke annet er angitt fra Landbruksdirektoratet står Fylkesmannen fritt til å omdisponere innenfor godkjent ramme. Større endringer krever ny budsjettbehandling. Godkjenning av budsjettet innebærer ikke at Landbruksdirektoratet har behandlet og godkjent enkeltsøknader som ligger til grunn for budsjetteringen.

 • Forvaltning av nasjonale rentemidler

  De nasjonale rentemidlene forvaltes av Landbruksdirektoratet.

  En del av disse midlene går til forvaltning av skogfondsordningen. Dette er i hovedsak kostnader forbundet med utvikling og drift av it-systemer. Landbruks- og matdepartementet bevilger det beløpet som Landbruksdirektoratet kan bruke til dette formålet.

  I tillegg kan Landbruksdirektoratet hvert år lyse ut en del av midlene som tilskudd til tiltak på nasjonalt nivå. Størrelsen på dette beløpet blir fastsatt i samråd med rentemiddelutvalget, som også gir overordnete føringer for prioritering av søknader. De formål som rentemidlene kan brukes til fremgår av forskrift om skogfond o.a, § 14. Men det er Landbruksdirektoratet som behandler og innvilger de enkelte søknader.

 • Skogeierforeninger som driver aktiv skogfaglig rettledning ....

  Landbruksdirektoratet kan bestemme at det hvert år skal overføres en viss andel av rentemidlene til skogeierforeningene eller andre som driver aktiv skogfaglig rettledning til skogeiere. Dette er hjemlet i forskrift om skogfond o.a, § 14, 5. ledd og i delegasjon fra Landbruks- og matdepartementet (LMD), 02.04.2013.

  Rentemidler for 2015 som overføres til skogeierandelslagene og Norskog skal benyttes i henhold til retningslinjene i Tildeling av midler til skogeierandelslag og andre som driver aktiv veiledning av skogeiere etter forskrift om skogfond o.a., § 14, femte ledd. Andelslagene og Norskog skal rapportere bruken av midlene på Rapporteringsskjema over bruk av rentemidler iht forskrift om skogfond o.a., § 14, femte ledd.

 • Rentemiddelutvalget

  Rentemiddelutvalgets (rådgivende utvalg for bruken av de sentralt inntrukne rentemidlene¹ og prinsipielle saker knyttet til forvaltningen av rentemidler) oppgave er ut i fra et næringsaspekt å komme med innspill og råd til Landbruksdirektoratet vedrørende forvaltning av rentemidlene av skogfond.

  Medlemmene i utvalget er utnevnt for perioden 01.01.2019 – 31.12.2020.

  • Nils Bøhn (vara: Thomas Husum) begge Norges Skogeierforbund
  • Erling Bergsaker (vara: Yngve Holth) begge NORSKOG
  • Berit Sanness (vara: Anne Mæhlum) begge Glommen Mjøsen Skog
  • Olav Kornstad, Trysil kommune (vara: Erik T. Bjøre, Krødsherad kommune)
  • Tore Bjørkli, Fylkesmannen i Trøndelag (vara: Una Glende Janson, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder)

   

  Landbruks- og matdepartementet har observatørstatus.

  Landbruksdirektoratet har sekretariatet.

  ¹ Rentemidler til bruk på nasjonalt nivå

 • Budsjettering i ØKS

  Kommunene legger inn budsjettallene for egen kommune. Fylket har i tillegg anledning til å endre budsjettallene for kommunene. Fylkene legger inn budsjettallene for fylkesinntrukne midler. Landbruksdirektoratet har ikke tilgang til å endre budsjettall.

  Rentemiddelbudsjett:

  1. Menyvalg: Vedlikehold->Rentemidler
  2. Klikk på lenken for aktuell kommune/fylke
  3. Regnskapsår: velg aktuelt budsjettår som skal oppdateres.  (Altså 2016 nå som vi er i regnskapsåret 2015)

   

  Legge inn/vedlikeholde budsjettall:

  1. Klikk på lenken  Rediger budsjett
  2. Status: Denne vil i utgangspunktet være «Under arbeid». La denne statusen være uendret inntil du er klar for å sende fra deg budsjettet. Hvis status er «I retur» (se nedenfor under Gjenåpne allerede godkjent budsjett) , endrer du status til «Under arbeid».
  3. Legg inn Budsjettall og eventuell Beskrivelse for den enkelte post.  Inntekter skal registreres med negativt fortegn (-), utgifter uten fortegn. Tips! Bruk Tab mellom feltene. Hvis du bruker Enter vil endringene bli lagret, og du blir nødt til å klikke Rediger budsjett  på nytt.
  4. Lagring (mellomlagring):  For å mellomlagre slik at du kan hente budsjettet opp igjen senere for å fortsette med det: Velg «Lagre endringer» og la Status være  «Under arbeid».
  5. Merknader: Husk å  «Lagre endringer» eventuelle endrete Budsjettall/Beskrivelser først. Klikk deretter på lenken Ny merknad i rammen Merknad.  Skriv inn tekst og  velg Lagre. Trykk tilbakepilen for å gå tilbake uten å lagre. (Obs: Feltet har begrenset antall tegn til disposisjon (255). Du får en generell feilmelding dersom du forsøker å lagre med for mange tegn.  Trykk i så fall tilbakepilen i nettleseren for å komme tilbake til Merknader for å fortsette.)
  6. Vedlegg : Husk å  «Lagre endringer» først. Klikk deretter på lenken Last opp dokument i rammen Vedlegg.  Legg inn en obligatorisk beskrivelse for dokumentet. Søk deretter opp ønsket fil med knappen «Velg fil».  Det er ingen begrensning på filtype. Velg til slutt «Last opp vedlegg». Sjekk at opplastingen var vellykket og at vedlegget er lesbart.
  7. For å sende fra deg budsjettet til godkjenning: Endre Status til  «Til godkjenning» og velg «Lagre endringer». Etter dette vil du ikke ha mulighet til å endre budsjettet.

   

  Godkjenning av budsjett:

  Fylkene må godkjenne kommunenes budsjetter når disse er satt til Status = «Til godkjenning». Tilsvarende må Landbruksdirektoratet godkjenne fylkenes budsjetter.

  1. Rapporten 75. Rentemiddelbudsjett – rapport gir oversikt over kommunenes statuser
  2. Hent opp aktuelt rentemiddelbudsjett.
  3. Godkjenne: Velg Status «Godkjent». Velg deretter «Lagre endringer».
  4. Ikke godkjenne: Velg Status «I retur». Velg deretter «Lagre endringer».  Legg til en Merknad.

   

  For å kunne postere/utbetale rentemidler, må budsjettet for aktuell rentemiddelkonto og regnskapsår ha Status «Godkjent».

   

  Gjenåpne allerede  godkjent budsjett:

  Det er av og til behov for å gjenåpne et godkjent budsjett, for eksempel ved søknad om vesentlige endringer i budsjettet. Fylket kan endre status fra Godkjent til Gjenåpnet for kommunale budsjetter, og tilsvarende kan Landbruksdirektoratet gjøre dette for fylkesbudsjettene.

  1. Hent opp aktuelt rentemiddelbudsjett som har status «Godkjent».
  2. Åpne først: Velg Status «Gjenåpne». Velg deretter «Lagre endringer».
  3. Sett deretter i retur: Velg Status «I retur». Velg deretter «Lagre endringer».
  4. Budsjettet kan nå endres.

   

  Følgende rentemidddelrapporter er nå tilgjengelige:

  • 71. Inn- og utbetalt rentemidler  (fylke)
  • 72. Saldoliste - fordeling av rentemidler  (fylke)
  • 73. Fordeling av rentemidler  (fylke)
  • 74. Rentemiddelbudsjett - en konto  (kommune)
  • 75. Rentemiddelbudsjett – oversikt   (fylke)
  • 76. Rentemidler inntrekning   (fylke)
  • 77. Rentemidler inntrekking – kalkulator  (kommune)

   

  Her er noen regnskapstekniske ting å passe på:

  • Fortegn: (+) for utgifter og (-) for inntekter. Ellers blir ikke summene riktig.
  • Summen av post 810 - OVF. FYLKESMANNEN (+) legges inn i FMs budsjett på post 954 - RM FRA SKOGBRUKSSJEF (-). Ikke bruk post 951.
  • Sjekk satsene for overføringer fra kommunene. Her kan dere bruke rapporten 76. Rentemidler inntrekking ,parameter er regnskapsår før budsjettåret.
 • Inntrekking til rehabilitering av Skogfrøverket i 2017

  Landbruksdirektoratet vil i 2017 trekke inn ekstra midler til rehabilitering av Skogfrøverkets eiendom Birkebeinerveien 11 på Hamer. Inntrekningen vil bestå av en kombinasjon av:

  • Reduserte overføringene til skogeierandelslagene. Tradisjonelt har denne overføringen vært 30 % av kommunenes renteinngang. I 2017 reduseres dette til 22 % av renteinngangen for 2016. Differansen trekkes inn til Landbruksdirektoratet via en påplussing på 8 % på den ordinære inntrekningen fra kommunene.
  • 12 % av kommunenes ubundne rentemiddelkapital per 31.12.2016.

   

  Grunnlaget for begge deler er altså regnskapet for 2016. Det betyr at eventuell avsetning av oppspart kapital som er gjort til og med 2016 (og som er godkjent av Fylkesmannen) må overføres til prosjektkonto som bunden kapital i regnskapet innen dette avsluttes for 2016.

  Hvor mye kommer Landbruksdirektoratet til å trekke inn til rehabiliteringsprosjektet?

  Det skal trekkes inn 10 millioner kroner til dette prosjektet. Dersom det ikke lar seg gjøre å trekke inn nok midler i 2017 på den måten som er beskrevet her, vil det resterende bli trukket inn i 2018.

  Regler for avsetting av rentemidler til Prosjektkonto (bundne rentemidler)

  Dette er en regnskapsmessig avsetning og reglene for dette er den samme uavhengig av denne ekstra inntrekningen til rehabiliteringsprosjektet. Hovedprinsippet for dette går frem av Utfyllende bestemmelser om regnskap og revisjon av skogfondsmidlene og rentene av innestående skogfond.

  Hva som det kan settes av til:
  • Større prosjekter som er av en slik størrelse at kommunen er nødt til å sette av midler til dette over flere år. Det vil si at dette må ses i lys av størrelsen på kommunens rentemiddelbudsjett.
  • Det skal være reelle og realiserbare prosjekter.
  • Varighet og størrelse skal være sannsynlig.
  • Det kan/skal settes av det som kommunen ville ha satt av penger til dersom denne ekstra inntrekningen ikke hadde vært tilfelle.
  Hva som det ikke kan settes av midler til:
  • Det kan ikke settes av til prosjekter i 2016 og deretter utbetales i 2017. (Unntak: dersom kommunen kan vise til at det allerede er igangsatt oppsparing til prosjekt som skal utbetales i 2017. Det vil si at oppsparingen har startet før 2016 og at 2016 er siste år i en årrekke. I dette tilfellet settes av hele oppsparingsbeløpet i 2016.)
  • Det skal ikke settes av til prosjekter som normalt inngår i det vanlige årlige budsjett og regnskap for kommunen.
  • Renteinntektene for 2016 kommer først til anvendelse i 2017, og denne renteinntekten kan derfor ikke settes av i 2016. Det vil si at det ikke er anledning til å forskuttere bruken av rentemidler.
  • Det kan ikke settes av mer enn den faktiske rentemiddelbeholdningen. Det vil si at det ikke er anledning til å overtrekke rentemiddelkontoen.
  • Det er ikke anledning til å sette av hele beløpet det første året. Den samlede summen som skal settes av/spares, skal fordeles med omtrent like store beløp i hvert av oppsparingsårene. (Eksempel: Det skal settes av 150 000. Oppsparing starter i 2016 og kommer til utbetaling i 2019. Da kan det settes av 50 000 i hvert av årene 2016, 2017 og 2018.)

   

  Dersom det senere viser seg at det har blitt gitt tilsagn om avsetning på feil eller sviktende grunnlag, kan det bli aktuelt å gjøre en ny beregning og trekke inn de midlene som opprinnelig skulle ha blitt trukket inn i ettertid..

  Regnskapet for 2016

  Eventuell avsetting til prosjektkonto i 2016 er ikke med i budsjettet for 2016, og budsjettet for 2016 skal heller ikke endres. Det skal heller ikke inn i budsjettet for 2017.

  Kommuner som har fått godkjenning til å sette av bundne rentemidler til prosjekt i årets regnskap, skal bokføre dette i regnskapet for 2016.

  Dette posteres under Manuelle posteringer > 40 - Andre posteringer > R-konto kode 890 debet / P-konto kredit.

  Etter dette skal saldoen for 2016 på prosjektkontoen være samlet beløp som kommunen har fått godkjent til og med 2016.

  Budsjett for 2017

  Se våre brev av 29.08.2016 om «Budsjett for bruk av rentemidler av skogfond i 2017» og brev av 26.09.2016 om «Retningslinjer for avsetting av bundne rentemidler». 

  812 - OVF. LANDBRUKSDIR. : Her legger kommunen inn det de totalt budsjetterer med å overføre til Landbruksdirektoratet i 2017. Det vil si:

   

  Inntrekking etter trappesatser (8%-28%) av forventet renteinntekt per 31.12.2016

  Budsjettskriv punkt B.a.

   +

  12 % av kommunenes forventet innestående ubunden kapital per 31.12.2016

  Budsjettskriv punkt B.b.

   =

  Føre opp summen i post 812 - OVF. LANDBRUKSDIR.

   

  (Legg gjerne inn en kommentar om hvor mye er relatert til B.a. og B.b.) 

  890 - Ovf til/fra prosjekt : Her skal kommunene legge inn netto beløp som er planlagt (godkjent) å overføre til/fra prosjektkonto i regnskapet for 2017. (Dette har ikke noe med inntrekningen i 2017 å gjøre). Hvis summen gjelder flere ting, bør det legges inn en kommentar om dette i kommentarfeltet.