Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Spørsmål og svar om rentemidler

Her kan du finne svar på de oftest stilte spørsmålene om rentemidler av skogfond.

 • Bruk av rentemidler

  Her finner du en oversikt over vanlige spørsmål vedrørende bruk av rentemidler.

   

  Teknisk utstyr

  Kan rentemidler brukes til teknisk utstyr som brukes av kommunen?

  Mindre kostbart teknisk utstyr som kan benyttes av mange skogeiere eller i fellesskap kan dekkes med rentemidler. Videre må anskaffelsen i tillegg ha som formål at det blir gjennomført tiltak som er relatert til bruk av skogfond. Eksempler på dette er ryddesag, veiskrape og planteutstyr. Det skal ikke brukes rentemidler til å dekke utstyr som skogbruksmyndighetene bruker i sitt daglige arbeid, heller ikke i effektiviseringsøyemed. Det er en administrativ kostnad på linje med kommunens lønnskostnader. Rentemidler kan derfor ikke nyttes til anskaffelse av for eksempel droner, fotoutstyr, kikkerter med videre.

  Skogbrannovervåking

  Kan kommunale rentemidler gis som tilskudd til dekning av kostnader ved skogbrannovervåking?

  Skogbrannovervåking ved hjelp av for eksempel skogbrannvaktfly og skogbrannvakttårn kan ikke dekkes med rentemidler. Det er de lokale brannvesen og kommunene - og med Fylkesmannen og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som overordnede organ - som har ansvaret for skogbrannovervåking, -beredskap og -slokking. Selve utføringen av overvåkingen vil være en driftskostnad, og tilskudd kan ikke gis som driftstilskudd, mens tilskudd til mindre brannteknisk utstyr i enkelte tilfeller kan dekkes med rentemidler, se teknisk utstyr.

  Idrettssarrangementer

  Kan rentemidler benyttes til å betale deltakeravgift eller gi støtte til idrettsarrangementer?

  Nei, rentemidler kan ikke benyttes til å betale deltakeravgift eller gi støtte til idrettsarrangementer. Dette gjelder også selv om arrangementet har en tilknytning til skogbruksnæringen. Det vil si at rentemidler ikke kan  benyttes til å dekke ovennevnte utgifter til EFSN (European Forester's Competition in Nordic Skiing). Dette gjelder både kommunale, regionale og sentrale/nasjonale midler.

  Landbruksdirektoratet ga nasjonale rentemidler til planlegging av EFSN 2016 i  Holmenkollen. I forbindelse med evalueringen av denne tildelingen mente rentemiddelutvalget at det ikke bør benyttes rentemidler til slike arrangementer i fremtiden. Landbruksdirektoratet har kommet til at denne vurderingen er riktig.

  Andre inntekter

  Hvilke "andre inntekter" enn renteinntekter fra innestående skogfond og rentemidler kan eller skal inntektsføres på rentemiddelkontoen?

  Rentemidlene skal både regnskapsmessig og budsjettmessig holdes adskilt fra midler løyvd over statsbudsjettet og eventuelt andre midler. Rentemidlene skal dessuten skal stå på rentebærende konto adskilt fra andre midler enn skogfond. Dette medfører at :

  • Inntekter som på en eller annen måte har sitt utgangspunkt i rentemidler eller skogfond, skal alltid inntektsføres. Eksempler på dette er tilskudd fra nasjonale rentemidler til fylker med liten renteinngang, og tilsvarende for tilskudd fra fylkesinntrukne rentemidler til kommuner. Inntekter fra utstyr og annet som er finansiert med rentemidler skal også inntektsføres her. I regnskapet skal slike midler føres på kode 853/953-ANDRE INNTEKTER .
  • Inntekter som er løyvd over statsbudsjettet og andre offentlige tilskudd skal ikke inntektsføres her. Det samme gjelder for private tilskudd og gaver.

  Det avgjørende altså hva som har generert inntekten.