Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd for 2018 - nasjonale rentemidler av skogfond

Landbruksdirektoratet har tildelt 2,78 millioner kroner til prosjekter med formål som skal fremme skogbrukets næringsvirksomhet på landsbasis. Midlene er nasjonale rentemidler fra skogfondet.

Skoleklasse bruker skogen som læringsarena (Copyright: Det norske Skogselskap)

Det ble søkt om totalt snaut 3,6 millioner kroner fordelt på åtte søknader. Sju prosjekter fikk tilskudd.

Prosjekter som driftes av nasjonale rentemidler skal blant annet drive med opplæringsaktiviteter og synliggjøre skogens betydning som næringsvei, som arena for allmenheten til formål som helse, rekreasjon, trening og friluftsliv, og som fornybar ressurs og del av løsningen på klimautfordringene. Det har eksempelvis vært satset mot barn og unge som målgruppe.

Prosjekter i årets tildeling

Søker

Prosjekt

Innvilget

Fagrådet for skogplanteskolene

Kompetansehevende kurs for nyansatte

200 000

Kvinner i skogbruket

Kvinnelige skogeiere – en viktige ressurs i det grønne skiftet

350 000

Det norske skogselskap

Prosjekter og tiltak i regi av Det norske Skogselskap

1 750 000

Skogbrukets kursinstitutt

Skogfond veileder på nett

100 000

Fylkesmannen i Finnmark

Tilskudd til fylker som har lite renteinntekter til regionale/lokale prosjekter

50 000

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Tilskudd til fylker som har lite renteinntekter til regionale/lokale prosjekter

180 000

Fylkesmannen i Troms

Tilskudd til fylker som har lite renteinntekter til regionale/lokale prosjekter

150 000

Finn flere tall og informasjon på statistikksidene

Renter fra skogfond
Hver skogeiendom har egen fondskonto. Skogeieren velger selv når han vil bruke innestående skogfond til å dekke investeringer i skogen sin. Her ligger det også gode skatteordninger.

Skogeieren har imidlertid ikke krav på rentene fra skogfondet.  

Rentemidlene blir fordelt mellom kommunalt, fylkes og nasjonalt nivå. Landbruksdirektoratet forvalter de nasjonale midlene.  Opptjente renteinntekter i 2017 var på 23,5 mill kroner.

Les mer om rentemidler

 

 

 

Kontaktperson

Mer om temaet